Novela ZISIF 2024: Fondy podle § 15

novela ZISIF

Od 1. 7. 2024 se stane účinnou novela zákona o investičních společnostech a fondech, která se dotkne zejména § 15. Jaké jsou její důvody a cíle? Minifondy musí nově změnit svůj název a dodržovat informační povinnost vůči nekvalifikovaným investorům. Dojde ke zvýšení kontroly ze strany ČNB? Co je SICAF?

Co je novela ZISIF

S ohledem na výrazné překračování zákonného limitu a zkreslování dat poskytovaných ČNB ze strany fondů podle § 15, vzejde od 1. 7. 2024 v účinnost novela ZISIF.

Nově bude muset být minifond označen jako „osoba rizikového kapitálu“. Zároveň se na něj bude vztahovat zákaz užívání slova „fond“ v názvu, včetně jeho odvozenin a překladů.

Současně dojde ke zvýšení minimální hranice pro vstup do fondu ze strany kvalifikovaného investora, a to na 125 000 EUR.

V neposlední řadě vznikne fondu informační povinnost vůči nekvalifikovaným investorům.

Fond podle § 15 ZISIF

Fond podle § 15 ZISIF je právnickou osobou, která spravuje majetek za účelem jeho společného investování ve prospěch investorů. A to na základě živnostenského či jiného oprávnění. Spravovaný majetek se skládá ze shromážděných peněžních prostředků, popř. věcí, jež jsou penězi ocenitelné.

Rozsah, v němž může fond spravovat majetek, je velmi omezený a činí zpravidla 100 000 000 EUR. Z tohoto důvodu se fond může věnovat investicím ve prospěch maximálně 20 investorů. Typicky se jedná o blízké osoby, kupříkladu rodinu a přátele.

Fond může nad rámec uvedených 20 nekvalifikovaných investorů spravovat též majetek, resp. peněžní prostředky, tzv. kvalifikovaných investorů.

Limituje ho však zákaz nabízení společného investování veřejnosti.

Minifondy pro svůj nízký dosah nepodléhají dohledu podle ZISIF. To znamená, že se na ně nevztahuje jak většina české, tak evropské (značně přísné) právní regulace.

Zároveň na ně nedohlíží ČNB. Ta pouze vede jejich registr a kontroluje, zda nedošlo k překročení maximálního limitu spravovaného majetku. A to na základě poskytnutých dat ze strany fondu.

Cíle a důvody novely ZISIF

Ke zpřísnění právní úpravy fondů podle § 15 ZISIF vedlo zejména zkreslování údajů poskytovaných ČNB.

Minifondy často spravovali peněžní prostředky od veřejnosti, kterou vydávali za kvalifikované investory. Lidé se mnohdy fondu rozhodli svěřit svůj majetek na základě domněnky, že se jedná o kontrolovaný a regulovaný subjekt. A to na základě registrace u ČNB a slova „fond“ v názvu.

Některé fondy svěřené peněžní prostředky následně neinvestovali, ale zpronevěřili je pro své soukromé účely. Tímto způsobem došlo k poškození stovek investorů. V mediálně známých kauzách se daná čísla pohybovala až v mezích tisíců.

Novela ZISIF cílí zejména na omezení rizika, že minifondy budou v rozporu se zákonem shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti. Dále se snaží předejít možné zpronevěře svěřeného majetku, a to zejména auditem a informováním možných investorů.

Osoba rizikového kapitálu

Nově budou mít fondy zakázáno užívat ve svém názvu slovo „fond“ či jakoukoli jeho odvozeninu či cizojazyčný překlad. 

Jejich název musí obsahovat slovní spojení „osoba rizikového kapitálu“.

Pokud tedy spravujete minifond, budete ho muset nově přejmenovat.

Informační povinnost

Fond podle § 15 ZISIF neboli osoba rizikového kapitálu bude muset nově informovat investora, od něhož chce shromažďovat majetek, resp. peněžní prostředky, o:

 • rizikách investice,
 • skutečnosti, že investice není garantovaná, tudíž investor může přijít o veškerý investovaný majetek (garance, tj. ochrana, investice zaručuje investorovi, že se mu vždy navrátí minimálně investovaná částka),
 • celkové výši a struktuře úplaty,
 • investičním horizontu,
 • investiční strategii,
 • skutečnosti, že osoba rizikového kapitálu nepodléhá dohledu ČNB.

A to s dodatečným předstihem před uzavřením smlouvy. 

Informační povinnost byla zavedena zejména proto, aby do mininfodu neinvestoval nekvalifikovaný investor (laik) a byl si vědom vysokých rizik s investicí spojených. Zejména chybějící dohled ze strany ČNB může vést ke ztrátě veškerého svěřeného majetku.

Pokud spravujete alternativní fond podle § 15 ZISIF, nezapomeňte nekvalifikovaného investora řádně informovat.

Kvalifikovaný investor

Novela ZISIF přináší též zvýšení minimální hranice investice ze strany kvalifikovaného investora, a to na 125 000 EUR.

Kvalifikovaný investor je osoba, u níž lze důvodně předpokládat, že má odborné znalosti a zkušenosti s investováním. Dále by měla investice odpovídat jeho finančnímu zázemí a investičním cílům. Tyto skutečnosti musí být ze strany kvalifikovaného investora písemně potvrzeny.

Novela ZISIF a audit

Pokud minifond spravuje majetek více než 20 osob, bude nově podléhat kontrole počtu investorů auditorem.

Pokud alternativní fond poruší povinnosti podle § 15, ČNB jej vymaže z registru, přičemž mu neumožní opětovný zápis dříve než za 10 let. 

Registrační povinnost

Minifond má registrační povinnost vůči ČNB, a to za předpokladu, že splňuje podmínky dle § 15 odst. 1 ZISIF.

Z této povinnosti jsou vyňaty činnosti podle § 2 a § 2a ZISIF, konkrétně:

 • výroba, výzkum, obchod a poskytování jiných než finančních služeb,
 • správa majetku holdingových společností,
 • sekularizace aktiv,
 • výlučná správa vlastního majetku – nikoli tedy majetku od jiných osob,
 • správa rodinného majetku,
 • správa majetku v rámci koncernu.

U správy majetku v rámci rodiny, holdingu či koncernu si však lze zvolit režim minifondu.

Co je SICAF

V současné době lidé nejčastěji investují do tzv. SICAV. Jedná se o akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

Novela ZISIF se však snaží zatraktivnit i jiné podoby investičních fondů, konkrétně těch tuzemských, a to zejména pro zahraniční investory.

Proto se také zavádí pojem SICAF, který reprezentuje investiční fondy s fixním základním kapitálem. Neboli akciové společnosti bez proměnného základního kapitálu.

Investiční fondy nyní mohou využívat zkratku SICAF ve své obchodní firmě. Nejedná se však s ohledem na ekonomické náklady spojené se změnou názvu o povinnost.

SICAF budou nově oprávněny zakládat i podfondy. Tato možnost platí nejen pro akciové společnosti s fixním základním kapitálem, ale i pro komanditní společnosti na investiční listy.

To nejdůležitější z novely ZISIF

Novela ZISIF přináší zejména:

 • zákaz užívání slova „fond“, jeho odvozenin a překladů, v názvu minifondu,
 • povinnost uvedení slovního spojení „osoba rizikového kapitálu“ v názvu alternativního fondu,
 • informační povinnost vůči nekvalifikovaným investorům,
 • zvýšení minimální investice ze strany kvalifikovaných investorů na 125 000 EUR (včetně písemného potvrzení, že investor disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi),
 • předkládání zprávy auditora vůči ČNB při správě majetku více než 20 osob,
 • výmaz z registru ČNB při porušení povinností podle § 15 ZISIF s možností opětovného zápisu nejdříve za 10 let.
5/5 - hodnocení čtenářů