Blankosměnka: Co musí obsahovat, použití v praxi a neplatnost

blankosměnka

Chcete mít jistotu, že vaše finanční transakce budou vždy zajištěné? Jako dlužník můžete využít blankosměnku k získání potřebného úvěru či financování, aniž byste museli okamžitě uvádět všechny detaily. Tento nástroj vám poskytne flexibilitu a čas na doplnění potřebných informací při splatnosti. Na druhé straně, jako věřitel, získáváte záruku, že váš půjčený kapitál bude splacen. Blankosměnka vám umožní snadno vymáhat dlužné částky soudní cestou, pokud dlužník nesplní své závazky.

Vymáhání blankosměnky podléhá časovému omezení zvanému promlčecí lhůta. Obvykle činí tři roky, což znamená, že věřitel musí začít vymáhat dluh v tomto období, jinak riskuje ztrátu nároku na plnění. Promlčecí lhůta na vyplnění blankosměnka je však jiná. Chcete se dozvědět více o tom, jak tento nástroj funguje a jak jej efektivně využít, ať už z pozice věřitele nebo dlužníka?

Co je blankosměnka

Blankosměnka je směnka, které záměrně chybí některá z podstatných náležitostí směnky. Standardně se jedná o částku k zaplacení a datum splatnosti. Vyplnění těchto chybějících náležitostí bude ponecháno na dohodě mezi věřitelem a výstavcem.

Proč použít blankosměnku

Blankosměnka slouží hlavně jako zajišťovací prostředek v různých smluvních vztazích, například při poskytování úvěru. Věřitel má možnost doplnit chybějící údaje v případě, že dlužník nesplní své závazky, čímž získává právní nástroj k vymáhání dlužné částky. Tento mechanismus poskytuje věřiteli dodatečnou jistotu, že jeho pohledávky budou uhrazeny, zatímco dlužník má určitou flexibilitu v plnění svých závazků.

Blankosměnka a šek

Ke zjednodušení představy, co je blankosměnka, ji můžeme přirovnat k šeku. Šek je totiž formou specifické směnky cizí a oba tyto instituty upravuje zákon směnečný a šekový.

V šeku tedy výstavce (držitel šekové knížky) přikazuje bance, aby vlastníku šeku (držitel vystaveného cenného papíru) vyplatila částku uvedenou na šeku. Až zaměstnanec banky šek přijme (akcept směnky), banka se stane dlužníkem. Poté banka držiteli vyplatí dlužnou částku.

Takové směnce o třech stranách se v praxi říká směnka cizí (třetí stranou je banka). Pokud existují pouze dvě strany (tzn. výstavce a dlužník je stejná osoba), jedná se o tzv. směnku vlastní. Stejnou systematiku sleduje i blankosměnka, tzn. existuje blankosměnka cizí a blankosměnka vlastní.

Podstatné tedy je, že pokud se jedná o blankosměnku cizí, musí ze strany osoby, která má blankosměnku vyplatit, dojít k akceptu (tedy souhlasu). V případě, kdy je výstavce zároveň touto osobu (tzn. jedná se o blankosměnku vlastní), k akceptu vůbec nedochází a blankosměnka po řádném vyplnění bude platná bez dalšího.

Směnka má v její základní formě několik náležitostí. Tzn. především:

 • označení dokumentu jako směnka,
 • slib nebo příkaz k zaplacení peněžité částky (např. za tuto směnku zaplatím 10 000 Kč),
 • datum splatnosti,
 • identifikaci výstavce směnky,
 • identifikaci strany, která má zaplatit (může být totožná s výstavcem),
 • identifikaci věřitele (prvního vlastníka směnky).

Co musí obsahovat blankosměnka

Přestože řadu údajů lze do blankosměnky doplnit po vystavení, dle směnečného a šekového zákona musí blankosměnka obsahovat alespoň:

 • jasnou identifikaci výstavce – tzn. jméno, bydliště, rodné číslo apod.,
 • označení cenného papíru jako „směnka“,
 • text, který přikazuje nebo slibuje zaplacení peněžité částky,
 • datum a místo společně s podpisem výstavce.

Pozor na vzory blankosměnky

Nesplnění pouze i jednoho z těchto požadavků může způsobit neplatnost směnky. Proto si dávejte pozor na internetové vzory blankosměnky. Vzor jistě můžete použít, ale je třeba si ověřit, že obsahuje všechny výše uvedené náležitosti.

Jak funguje blankosměnka

Blankosměnku lze dále definovat jako cenný papír, na jehož základě se jedna strana zavazuje po jeho předložení zaplatit druhé straně určitou částku určenou na tomto cenném papíru. V praxi to tedy probíhá následovně:

 • výstavce vystaví blankosměnku a dohodne se s další osobou, jak má být vyplněna (může se jednat o časové určení, výpočet částky nebo časové rozmezí splatnosti),
 • držitel blankosměnku dle dohody vyplní,
 • držitel směnky ji předloží osobě, která se k zaplacení zavázala (a je uvedená na směnce), a
 • výměnou za blankosměnku tato osoba držiteli částku vyplatí.

Fakt, že je směnka cenným papírem, je podstatný, neboť k převodu vlastnického práva k cenným papírům dochází specifickým způsobem, který upravuje občanský zákoník.

Vyplnění blankosměnky

Vyplnit blankosměnku může pouze její vlastník (držitel) a to na základě dohody. Tato dohoda sice nemusí být písemná, ale doporučujeme vám písemnou smlouvu sepsat. V případě, kdy bude blankosměnka vyplněna v rozporu s dohodou, bude její vymahatelnost značně ztížena (avšak může zůstat platnou).

Právo na vyplnění blankosměnky lze postoupit pouze společně s vlastnickým právem k dotyčné blankosměnce.

Využití blankosměnky

Blankosměnka se obvykle využívá k zajištění dluhu nebo jako protiplnění. Tzn. dlužník může jako záruku, že svůj dluh splatí, vystavit blankosměnku. Vyplněnou směnku pak držitel v případě nesplnění dluhu může např. prodat za nižší cenu, než je pohledávka na směnce, nebo pohledávku vymáhat.

Blankosměnka s avalem

Pro zvýšení míry zajištění pohledávky lze k blankosměnce zřídit ručitele (tzv. blankosměnka s avalem). K blankosměnce se tak připojí třetí strana, která v případě, že dlužník nebude schopen dluh splnit, uspokojí pohledávku (dlužnou částku) místo něj.

Vymáhání blankosměnky

Pro vymáhání pohledávky z blankosměnky je možné použít směnečný platební rozkaz. Obdobně jako platební rozkaz je směnečný platební rozkaz rozhodnutí soudu, které soud vydal na základě zkráceného soudního řízení. Pohledávka z blankosměnky je tak snadněji vymahatelná než běžná smluvní pohledávka.

Společně s dlužnou částkou uvedenou na blankosměnce může být požadována i tzv. směnečná odměna. Ta plní funkci náhrady nákladů na vymáhání blankosměnky a činní jednu třetinu procenta z dlužné částky.

Promlčení blankosměnky

Mějte však na paměti, že se blankosměnka promlčí za 3 roky od data splatnosti. Vaši pohledávku tak musíte u soudu uplatnit před uplynutím této lhůty.

Avšak právo na vyplnění blankosměnky se dle judikatury nepromlčuje. Dá se tedy říct, že promlčecí lhůta začíná běžet až od vyplnění blankosměnky.

5/5 - hodnocení čtenářů