Promlčení dluhu: 3 nebo 10 let? Exekuce, půjčka, judikatura

promlčení dluhu

Jedním ze stěženích institutů moderního právního státu je institut promlčení dluhu. Jedná se o způsob, jak náš právní řád zvyšuje právní jistotu dlužníků a chrání je před nerozumně opožděným vymáháním pohledávek věřiteli.

Problematika promlčení je nejen upravena zákonem, ale je i rozsáhle zkoumána judikaturou Nejvyššího soudu. Promlčení dluhu má několik specifik, ať už jde o typ pohledávky nebo o režim promlčení jako takového, která se vám pokusíme nastínit.

Co je promlčení dluhu

Promlčení dluhu je oslabený stav práva věřitele na vymáhání pohledávky. V praxi to znamená, že v případě soudního sporu o plnění závazku má dlužník námitku promlčení dluhu. Je však nutné tuto námitku vznést, jinak soud věřiteli jeho pohledávku uzná, a dodatečně námitku už vznést nemůžete.

Námitky promlčení se není možné vzdát předem.

Promlčený dluh tedy dlužník nemusí plnit. Nesmíte však zapomenout, že pokud byste plnili promlčenou pohledávku, tak nemáte právo požadovat vrácení tohoto plnění (tzn. nejednalo by se o bezdůvodné obohacení). Promlčení pohledávky nebrání věřiteli v přijetí plnění, pouze oslabuje její vymáhání.

Kdy začíná běžet promlčecí lhůta

Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne, kdy pohledávka byla poprvé uplatnitelná. Dluh se stává promlčeným po uplynutí promlčecí lhůty, která je standardně stanovena na 3 roky. Během těchto tří let věřitel musí uplatit své právo u soudu nebo dlužník musí dluh uznat. Po uznání nebo nabytí právní moci rozhodnutí běží nová desetiletá promlčecí lhůta podle § 642 občanského zákoníku).

V takovém režimu se pohybuje např. promlčená faktura, promlčená směnka nebo promlčení půjčky. Stejně tak dochází k promlčení dědictví a jiných dědických práv, jako je např. žaloba oprávněného dědice, do soudního rozhodnutí.

Vliv judikatury

I námitka promlčení dluhu má ale svá omezení. Toto omezení odvozuje Nejvyšší soud pomocí tzv. korektivu dobrých mravů. Pokud by se namítnutí promlčení příčilo dobrým mravům, soud by námitku neuznal.

Jestli námitka se námitka příčí dobrým mravům je posuzováno případ od případu a z pravidla něco takového prvoinstanční soudy ani neposuzují. Jedná se obvykle o případy, kdy by měla být promlčena pohledávka, která vznikla mezi příbuznými v době, kdy spolu sdíleli domácnost.

Kdy je promlčecí lhůta delší?

Mimo standardní promlčení dluhu po 3 letech zná zákon i jiné promlčecí lhůty, které májí často mimo rozdílnou délku lhůty i jiný režim.

Např. v případě promlčení dluhu u VZP je promlčecí lhůta stanovena na 10 let a počítá se od data splatnosti. V případě, že byl proveden úkon, kterým se zjišťovala nebo vyměřovala výše pojistného, tak začne plynout nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom dlužník dozvěděl. Případně běží 10 od dne nabytí právní moci platebního výměru (§ 16 zákona č. 592/1992 Sb.).

Desetiletou promlčecí dobu mají také pohledávky z bezdůvodného obohacení (v případě úmyslu 15 let), z práva na náhradu škody, z majetkových práv práva nebo z práv zapsaných do veřejného seznamu.

Takovým veřejným seznamem je i katastr nemovitostí. Znamená to tedy, že se práva zapsaná do katastru nemovitostí promlčí za 10 let ode dne, kdy mohla být vykonána poprvé. Např. pokud dospěje pohledávka zástavního věřitele k nemovitosti a právo zástavy nebude vykonáno ve lhůtě desíti let ode dne, kdy bylo poprvé uplatnitelné, bude zástavní právo k nemovitosti promlčeno.

Nesmíte zapomenout, že promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu (tzn. od chvíle, kdy je podána žaloba).

Rozhodnutí soudu

Dluh založený na rozhodnutí soudu, ať už jde o rozsudek, platební rozkaz nebo elektronický platební rozkaz, se řídí promlčecí lhůtou 10 let od nabytí právní moci. To znamená, že i exekuce stará 10 let může být promlčena a může tak na žádost dojít k zastavení exekuce.

Promlčená faktura

Specifikem promlčení faktury, které je vhodné zmínit, je chvíle, od které se tříletá promlčecí lhůta počítá. V poněkud nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo shledáno, že promlčecí lhůta se počítá nikoliv od jednoho dne po splatnosti faktury, ale od prvního dne, kdy věřitel mohl fakturu vystavit.

Blížící se promlčení

Co ale dělat, když se vaše faktura, resp. pohledávka blíží datu uplynutí promlčecí lhůty? Nejjistější cestou je podání žaloby. Žalobu lze podat datovou schránkou, a tak zajistit její co nejrychlejší a nejspolehlivější doručení soudu. Podáním žaloby, kterou se zahájí soudní řízení, se staví promlčecí lhůta a pohledávku tak můžete vymoci bez obav, že dlužník vznese námitku promlčení.

Pokud se datum uplynutí promlčecí lhůty neblíží příliš rychle, lze dosáhnout dokonce i jejího prodloužení mimosoudně. Uzná-li dlužník svůj dluh, začne běžet desetiletá promlčecí lhůta ode dne, kdy k uznání došlo. Případně pokud dlužník určí dobu, kdy bude plnit, dojde k promlčení za deset let od posledního dne určené doby. Takové prohlášení o uznání dluhu by mělo být písemné.

Již promlčená faktura

V případě, že je vaše faktura již promlčená, je i tak možnost domoci se své pohledávky. Vedle již zmíněného uznání dluhu je jedním ze způsobů řešení takové situace tzv. narovnání. Jde o zrušení předchozího závazku a vytvoření nového (s novým závazkem běží i nová promlčecí lhůta).

Takže např. pokud dlužník neplní, protože tvrdí, že sjednaný úrok je jiný, než který pohledává věřitel, je možné smlouvo ujednat nové podmínky plnění společně s novým ujednáním o úroku, a tak dosáhnout narovnání a nové promlčecí lhůty. Narovnání ale není uznáním (běží tedy pouze nová tříletá promlčecí lhůta).

Pohledávku se ale po dlužníkovi můžete pokusit vymoci mimo soudně. Nezapomínejte, že zákon nebrání věřiteli přijmout plnění z promlčené pohledávky. Samozřejmě je možné se pokusit promlčenou pohledávku vymoci i u soudu. Pokud však dlužník ví, že je faktura již promlčená, a vznese námitku promlčení, není možné ji efektivně vymáhat.

Související vzory smluv

Uznání dluhu – vhodný pro toho, kdo chce uznat svůj dluh, který má vůči svému věřiteli. Uznáním dluhu získá věřitel i dlužník oficiální doklad, že dluh existuje a v jaké výši existuje.

Předžalobní výzva – vzor předžalobní upomínky pro věřitele, kteří vymáhají peníze po dlužníkovi. Jedná se o dopis pro dlužníka, ve kterém jej vyzývají, aby uhradil, co věřiteli dluží. Informuje, že v opačném případě je věřitel připraven obrátit se na soud a řešit situaci žalobou.

5/5 - hodnocení čtenářů