Převedení na jinou práci

Zaměstnanec vykonává své pracovní povinnosti na základě pracovní smlouvy. V ní je stanoveno, jaký druh práce zaměstnanec vykonává. Za určitých podmínek však zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel může nebo dokonce musí zaměstnanci nařídit převedení na jinou práci.

Z jakých důvodů může zaměstnavatel zaměstnance přeřadit na jinou pozici? A kdy tak učinit musí? Co by se stalo, kdyby zaměstnanec odmítl převedení na jinou práci?

Druh práce

Aby byla pracovní smlouva platná, musí být uzavřena písemně. V každé pracovní smlouvě pak musíme najít, jakou práci máme vykonávat, kde ji máme vykonávat, a kdy máme do práce nastoupit.

Zaměstnavatel nám může přidělit pouze takovou práci, která byla sjednána v pracovní smlouvě. Už při uzavírání pracovní smlouvy bychom si proto měli dát pozor na to, jak je naše pracovní náplň formulována. Její definice může být jakkoliv široká. Můžeme zde mít napsáno, že pracujeme na určité pozici (např. administrativní pracovník), nebo zde může být výčet činností, které budeme vykonávat.

V pracovní smlouvě můžeme mít stanoveno i více druhů prací, což bude v menších firmách poměrně časté. Můžeme tak klidně plnit funkci správce sítě a zároveň rozvážet zboží po klientech. Platí ale, že druh práce musí být vždy vymezen, nelze zákon obejít nějakou formulací, která umožní zaměstnavateli, aby nám ukládal práci zcela podle své libovůle.

Pokud chce zaměstnavatel převést zaměstnance na jiný druh práce, musí být nejprve změněna pracovní smlouva. Stejně tak nemůže být jednostranně zaměstnavatelem nařízena změna místa výkonu práce. To znamená, že zaměstnanec musí s převedením či se změnou místa souhlasit. Pokud zaměstnavatel souhlas nezíská, není zaměstnanec povinen vykonávat pracovní úkoly, které s druhem jeho práce nesouvisí.

Pouze za zákonem stanových podmínek může dojít k převedení na jinou práci bez vzájemné dohody.

Kdy může dojít k převedení na jinou práci?

Převedení na jinou práci je podle zákoníku práce jednostranný úkon zaměstnavatele. Zaměstnavatel jím mění druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat podle pracovní smlouvy. Zaměstnanec je, i přes případný nesouhlas s převedením, povinen se příkazu zaměstnavatele podřídit.

Takováto situace ale může nastat pouze, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 41 zákoníku práce. Z jiných důvodů přeřadit zaměstnance na jinou práci nelze.

Pokud zaměstnavatel nemá zrovna pro zaměstnance práci, nemůže jej jen tak přeřadit, a uvést k tomu nějaký organizační důvod. Odmítnutí jiné pracovní pozice ze strany zaměstnance je v tomto případě legitimní. Bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele a řešením je pouze změna pracovní smlouvy.

Zákon rozlišuje situace, kdy zaměstnavatel zaměstnance na jinou práci převést musí, a situace, kdy je na jeho uvážení, zda zaměstnance přeřadí.

Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci

První skupinu tvoří převedení ze zdravotních důvodů. K přeřazení musí dojít, pokud zaměstnanec pozbyl kvůli svému zdravotnímu stavu způsobilost vykonávat dosavadní práci nebo práci nesmí vykonávat kvůli pracovnímu úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožením nemocí. Zaměstnanec musí být také přeřazen z noční práce, pokud ji není způsobilý vykonávat.

Podmínkou pro přeřazení ze zdravotních důvodů je vypracování lékařského posudku poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Právo přímo stanoví určité druhy prací, které nemohou vykonávat těhotné či kojící zaměstnankyně nebo zaměstnankyně do devátého měsíce po porodu. I pokud nejde o rizikovou práci, musí být zaměstnankyně přeřazena, pokud pracovněprávní lékař stanoví, že práce ohrožuje její těhotenství či mateřství. Pokud těhotné, kojící či zaměstnankyně do devátého měsíce po porodu nechtějí vykonávat práci v noci, mohou o přeřazení požádat a zaměstnavatel jim musí vyhovět.

K přeřazení zaměstnance může dojít také, pokud je to nutné v zájmu ochrany zdraví jiných osob před infekčním onemocněním, nebo pokud tak rozhodl soud nebo správní úřad.

Právo zaměstnavatele nařídit zaměstnanci převedení na jinou práci

Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci po doby výpovědní lhůty, pokud mu dal výpověď proto, že zaměstnanec nesplňuje zákonné předpoklady pro výkon práce, dlouhodobě dosahoval neuspokojivých pracovních výsledků, nebo proto, že závažně porušil své pracovní povinnosti.

Přeřazen může být zaměstnanec také proto, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti, kterou spáchal při práci nebo tím, že spáchal zaměstnavateli škodu. Toto přeřazení trvá maximálně do té doby, kdy bylo pravomocně skončeno trestní řízení.

Dále může přeřadit zaměstnavatel zaměstnance maximálně na 30 pracovních dnů v kalendářním roce, pokud zaměstnanec dočasně pozbyl nějaké zákonem stanovené předpoklady pro výkon práce.

Výjimečně může být zaměstnanec přeložen také, pokud jej zaměstnavatel potřebuje pro odvrácení mimořádné události, nehody či živelní pohromy. Takové přeřazení musí trvat pouze nezbytně nutnou dobu.

Podmínky pro převedení na jinou práci

Kromě toho, že zde musí existovat jeden z důvodů, které uvádí zákon, může být zaměstnanec převeden pouze na takovou práci, ke které je zdravotně způsobilý. Musí být proto vypracován lékařský posudek poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Jaká mzda při převedení na jinou práci zaměstnanci náleží? Zaměstnavatel mu vyplatí mzdu podle práce, kterou vykonává. To znamená, že zaměstnanec dostane vyšší mzdu, pokud je za tuto práci vyplácena. Pokud je za přidělenou práci vyplácena mzda nižší, má zaměstnanec nárok na doplatek ke mzdě do výše své průměrné mzdy před převedením na jinou práci.

Jak se vám článek líbil?

Právní postupy

Send this to a friend