Srpnové statistiky v roce 2014 ukazují, že počet podnikatelských subjektů, kteří působí na internetu se neustále zvyšuje. S rostoucím počtem internetových podnikatelů ale také vzrůstá počet protiprávních jednání. Česká obchodní inspekce  využívá všech dostupných právních prostředků, aby tyto protiprávní činnosti maximálně eliminovala. V druhém čtvrtletí roku 2014 udělila pokuty přesahující 1 milion korun.

Kontrolní akce České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (ČOI) pravidelně monitoruje činnost provozovatelů eshopů. Kontrolami ČOI mj. sleduje také vývoj elektronického obchodování české e-commerce.

V období od 1.4.2014 – 30.6.2014 bylo provedeno celkem 219 kontrol. Česká obchodní inspekce se zaměřila především na plnění povinností, které vyplývají ze zákona o ochraně spotřebitele, zákon č. 634/1991 Sb. Nedostatky byly zjištěny při 175 případech. Statisticky to znamená 79,9% eshopů, které nedodržují zákonné požadavky.

Česká obchodní inspekce k výsledkům kontrol dodává, že tento vzorek nelze brát za zcela objektivní, neboť kontroly byly cílené na základě monitorování nabídky a služeb na internetu. Na základě tohoto sledování, které provádějí inspektoráty České obchodní inspekce, byly provedeny kontroly u eshopů, u kterých lze předpokládat, že při své činnosti nedodržují povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy či kontroly prováděné na základě podání spotřebitelů.

Česká obchodní inspekce obdržela 1523 podání od spotřebitelů

Ve druhém čtvrtletí bylo nespokojeno více než 1500 spotřebitelů, které se obrátili na ČOI. Pouze ve 166 případech dala ČOI spotřebitelům za pravdu. Řadu podání nemůže Česká obchodní inspekce vyřídit, neboť zásah přesahuje její pravomoc (spotřebitel se může bránit soudní cestou s provozovatelem eshopu).

Ve 12 případech nebyla firma eshopu nalezena, což představuje necelé 1% ze všech případů.

Eshopy nejčastěji porušují

Česká obchodní inspekce se zaměřuje na dodržování předpisů stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele. Při kontrolách eshopů docházelo k řadě porušení.

Ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný sdělil, že nejčastěji internetoví obchodníci neposkytli pravdivé a úplné informace o nabízených produktech nebo zamlčeli důležité informace, které mohly zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebiteli o koupi výrobku či služby.

Zákaz užívání nekalých obchodních praktik

Jedná se o nejčastější porušení eshopařů, celkem ve 48% případů. Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně poskytnutí neúplných či zavádějících informací. Může se jednat např. o stanovení práv a povinností spotřebitele, podmínky uzavření smlouvy na dálku, atd.

Jedná se o povinně zveřejňované informace provozovatelem e-shopu. Pro splnění této povinnosti mají e-shopy zveřejněné všeobecné obchodní podmínky.

Povinnost řádně informovat o reklamacích (práva z vadného plnění)

Celkem 31% z kontrolovaných subjektů nedodrželo povinnosti v oblasti poskytnutí informací o možnostech reklamacerozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění.

Další porušení zákona o ochraně spotřebitele

Jen několik eshopů porušili některé další povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele. Jednalo se např. o dodržení formálních náležitostí reklamačního řízení, nevydání dokladu o koupi, neseznámení spotřebitele s cenou, atd.

Reklamační řád je vhodný mít zpracovaný jako samostatný dokument, který je připojený odkazem k obchodním podmínkám e-shopu. Podívejte se na všechny právní požadavky pro provoz e-shopu.

Shrnutí z výsledků kontrol ČOI eshopů

Ve druhém čtvrtletí roku 2014 došlo především k velkému nárůstu spotřebitelských podnětů. Česká obchodní inspekce se tak přesvědčuje, že je neustále potřeba věnovat pozornost internetovým praktikám a je nutné sledovat trendy v e-commerce (klasické eshopy vs. aukční portály). Právní povědomí spotřebitelů je velmi nízké a anonymní prostředí internetu svádí k porušování právních předpisů . Celkem 162 subjektům bylo uděleny pokuty v souhrnné výši 1.186.000,-Kč.

4/5 - hodnocení čtenářů