Rozvod manželství a nezletilé děti

Rozvod manželství a nezletilé děti

Jak probíhá rozvod manželství a jak se řeší nezletilé děti? Čtenáři nás často navštěvují s dotazem, co je čeká v případě rozvodu manželství, když spolu mají jedno nebo více společných nezletilých dětí. Vzhledem k procentu rozvodovosti v České republice není od věci základní pravidla rozvodového řízení připomenout.

Rozvod manželství

Rozvod manželství, nikoliv registrovaného partnerství, se zahajuje na návrh, který se podává k místně příslušnému okresnímu soudu podle posledního bydliště manželů (existují výjimky).

Návrh na rozvod manželství

Návrh na rozvod manželství musí být opatřen kolkem v hodnotě dvou tisíc korun, který představuje soudní poplatek. Jako každé podání, musí i tento návrh obsahovat zákonem předepsané náležitosti, jako je uvedení stran řízení, odůvodnění návrhu a na závěr tzv. žalobní petit, tj. co navrhovatel po soudu požaduje.

VZOR NÁVRHU NA ROZVOD

Typicky to bude věta: „Manželství XY a AB se rozvádí.“. Nově lze podat i návrh na rozvod manželství společný, který podepisují oba manželé, nikoliv pouze jeden, navrhující rozvod manželství sám.

Přečtěte si také článek: Nesporný rozvod a sporný rozvod v novém občanském zákoníku.

Rozvodové řízení a nezletilé dítě

V případě, že manželé mají společné nezletilé dítě, soud manželství nerozvede dříve, než bude vypořádána otázka jeho výchovy a výživy. O tomto se vede samostatné řízení od rozvodu oddělené.

Samostatné řízení ve věcech nezletilých dětí

Nevadí, pokud zahájíte řízení o rozvod manželství dříve. Řízení ve věcech nezletilých dětí nepodléhá soudnímu poplatku, je celé zcela zdarma (mohou nastat výjimky). Jeho předmětem je rozsudkem určit, kdo z rodičů bude mít nezletilé dítě svěřené do výchovy a stanovit výši vyživovací povinnosti. Výchova dítěte je buď společná, střídavá, výlučná či svěřením dítěte do péče třetí osoby.

Vyživovací povinnosti rodiče vůči nezletilým dětem

Pokud jde o stanovení vyživovací povinnosti rodiče, o té rozhoduje soud na základě zjištěných majetkových poměrů rodičů.

Soud může respektovat dohodu rodičů o výši výživného, má-li za to, že je dostatečná, nemusí provádět složité dokazování a dohodu schválí. Pokud se rodiče na výši vyživovací povinnosti nedohodnou, rozhodne o ní soud.

Vypořádání společného jmění manželů (SJM)

Po rozvodu manželství, resp. možno i před ním, je třeba též vypořádat majetkové vztahy manželů.

Oddáním vzniká totiž společné jmění manželů (SJM), do kterého spadá až na výjimky vše, co manželé nabyli za trvání manželství. Do jmění pak patří jak aktiva, tj. peníze, majetek movitý a nemovitý, tak pasiva, která představují společné dluhy manželů.

Takové jmění je možné vypořádat písemnou dohodou, ve které si manželé ujednají, co kterému připadne. Je ovšem třeba si dát pozor na vypořádání společných dluhů. Stává se poměrně často, že věřitelé manželům zakazují převádět si dluhy mezi sebou tak, aby si je převzal výlučně jeden z manželů a druhý si ponechal aktiva apod.

Takový krok bez souhlasu věřitele je pak závazný pouze mezi manželi, nikoliv pro věřitele, kteří s tím nevyslovili souhlas.

Je možné, že některý z manželů nebude chtít jakoukoliv dohodu o vypořádání společného jmění uzavřít. V takovém případě o vypořádání jmění rozhoduje soud na návrh jednoho z manželů.

Domněnka vypořádání společného jmění manželů (SJM)

Stane-li se, že si bývalí manželé neupraví svoje majetkové poměry ani do tří let od rozvodu manželství nebo do té doby nezahájí o tomtéž soudní řízení, nastane nevyvratitelná domněnka vypořádání společného jmění manželů přímo ze zákona tak, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné, ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

V případě, že si manželé svoje majetkové poměry upravili již před uzavřením manželství či v jeho průběhu, lze očekávat, že se takové dohodě mohou zcela vyhnout.

Zastoupení advokátem

Návrh na rozvod manželství, úpravu poměrů k nezletilým dětem, úpravu výživného a vypořádání společného jmění sepisuje též advokát. Je též možné se nechat zastoupit v uvedených řízeních, přičemž doporučuji se minimálně informovat na jejich detailní průběh.

Přečtěte si také, jak si vybrat rozvodového právníka.

2.6/5 - hodnocení čtenářů