Zastoupení u soudu

zastoupení u soudu
Zastoupení u soudu

Dostali jste se do soudního sporu, ale neorientujete se ve spleti právních předpisů? Kdo vás může zastoupit u soudu? A kdy je zastoupení u soudu nutné? A jak najít dobrého advokáta?

Zastoupení u soudu v českém právu

Kdo vás může zastupovat u soudu? Na tuto otázku neexistuje zcela snadná odpověď. Nejprve je třeba se zorientovat v tom, o jaký soudní proces vlastně jde. V českém právu rozeznáváme následující čtyři druhy soudních řízení.

Řízení občanské neboli civilní proces

Upravuje jej zejména občanský soudní řád. Soud rozhoduje spory účastníků řízení, nebo rozhoduje o určování práva či o osobním stavu. Rozhoduje rozsudkem. Účastníci mají v řízení rovné postavení. Proti rozsudku je možné se odvolat k druhé instanci a v případě neúspěchu u odvolacího soudu lze za určitých podmínek podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

V občanském soudním řízení můžete v zásadě jít k soudu bez právníka. Vždy si však můžete zvolit zástupce, kterým může být advokát, ale i obecný zmocněnec.

Výjimku tvoří dovolací řízení, kdy se chcete obrátit na Nejvyšší soud. V takovém případě musíte být zastoupeni advokátem či notářem povinně. Pouze pokud máte právnické vzdělání, nemusíte se nechat zastupovat a dovolání můžete podat sami.

Řízení trestní

Upravuje jej trestní řád. V trestním řízení se rozhoduje soud o vině a trestu. Na jedné straně stojí obviněný z trestného činu a na straně druhé stát, který je reprezentován státním zástupcem.

Obviněný má právo na obhajobu. Může se sám vyjádřit ke všem skutečnostem a důkazům, má právo navrhovat důkazy ve svůj prospěch. Mezi jeho práva patří i právo nevypovídat.

Obviněný má právo na obhájce, kterého si může sám zvolit. Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát.

V zákonem stanovených případech musí mít obviněný obhájce. Jedná se o tzv. nutnou obhajobu, kdy se obviněný nemůže sám hájit (např. jde o řízení proti uprchlému, je omezen ve způsobilosti k právním úkonům), případně je jeho možnost se hájit značně omezena (nachází se ve vazbě, jde o mladistvého apod.). Pokud si obhájce obviněný sám nezvolí, je mu v takových případech ustanoven soudem ex offo.

Pokud jste poškozenými v trestním řízení, můžete se nechat zastoupit zmocněncem. Tím může být advokát, ale může jít klidně i o někoho z vaší rodiny či o kamaráda.

Řízení před správními soudy

Soudní řád správní upravuje zejména řízení o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu, řízení o ochraně proti nečinnosti či řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu. Na jedné straně tak stojí právnická či fyzická osoba a na straně druhé správní orgán. Oba však mají v řízení rovné postavení.

Povinné zastoupení ve správním řízení soudním existuje pouze v případě, že podáváte kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V takovém případě musíte mít advokáta.

V jiných případech si můžete zvolit advokáta dobrovolně. Je možné si také zvolit jakoukoliv fyzickou osobu, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

V některých řízeních soudní řád správní umožňuje, abyste se nechali zastoupit odborovou organizací, jejímž jste členem, právnickou osobou, která se zabývá ochranou proti diskriminaci, právnickou osobou, která poskytuje právní pomoc uprchlíkům nebo cizincům, či právnickou osobu, která se zabývá ochranou práv subjektů údajů.

Pokud žalujete správní orgán a jste ve finanční tísni, může vám soud na váš návrh ustanovit zástupce, jehož odměnu hradí stát. Záleží však na posouzení soudu, zda vám bezplatné zastupování přizná.

Řízení před Ústavním soudem

Řízení před Ústavním soudem jsou velmi specifická. Můžete podat ústavní stížnost proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu, při kterém došlo do zásahu do vašich základních práv a svobod.

V řízení před Ústavním soudem musíte být vždy zastoupeni advokátem.

Zmocněnec v civilním procesu

Zastoupení ze zákona

Podle občanského soudního řádu musí osoby, které nemohou jednat samostatně, být zastoupeny svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem. Jde o tzv. zastoupení přímo ze zákona. Např. nezletilé dítě u soudu zastupují jeho rodiče.

Zastoupení rozhodnutím soudu

Existují ale i fyzické osoby, které zákonného zástupce nemají a přitom nemohou o sobě samy jednat. I právnické osobě se může stát, že zde není osoba, která by za ni jednat mohla, nebo je sporné, kdo takovou osobou je. V takových případech může účastníkovi řízení ustanovit opatrovníka soud. Přednostně by měl soud opatrovníkem jmenovat osobu blízkou, pokud jí není, tak i někoho jiného, případně advokáta, pokud zde žádná vhodná osoba není.

Zastoupení na základě plné moci

Nejčastějším zastoupením je zastoupení na základě plné moci. Sami si můžete zvolit takového zástupce. V jednom řízení vás vždy může zastupovat právě jeden zmocněnec. Zmocněnce však můžete odvolat a zvolit si za něj někoho nového. Kdybyste však udělili plnou moc více zmocněncům, nebyla by platná.

Se svým zástupcem uzavíráte smlouvu o zastoupení. Zmocněnec se zavazuje vám poskytnout právní pomoc. Smlouva nemusí být uzavřena písemně, stačí ústní domluva, nebo vaše společné jednání. Smlouva o zastoupení má znaky smlouvy příkazního typu podle občanského zákoníku.

Soudu musíte předložit plnou moc. Jedná se o dokument, ve kterém dáváte najevo třetím osobám, že jste se nechali zastupovat zmocněncem. Buď ji předáte v listinné podobě, nebo sdělíte ústně do protokolu.

Plnou moc můžete udělit dvojí. Procesní plná moc znamená, že zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům, které v řízení můžete činit jako účastník. Může za vás tedy před soudem plně jednat. Pokud je vaším zmocněncem advokát, musíte mu vždy udělit tuto procesní plnou moc. V případě, že máte obecného zmocněnce, můžete mu udělit plnou moc pouze pro určité úkony, které výslovně uvedete.

Kdo vás může zastupovat u soudu

Většina lidí se nechá zastoupit advokátem. Advokát se může nechat zastoupit jiným advokátem nebo i advokátním koncipientem či svým zaměstnancem.

Advokát však není jediný, kdo vás může zastupovat u soudu. V některých specifických řízeních se můžete nechat zastoupit i notářem, patentovým zástupcem, svou odborovou organizací, Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, právnickou osobou, která se zabývá ochranou před diskriminací, právnickou osobou, která se zabývá ochranou práv podle autorského zákona, právnickou osobou, která se zabývá ochranou práv cizinců, nebo právnickou osobou, která se zabývá ochranou osobních údajů. Obec se může nechat zastoupit v některých řízeních Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Kromě těchto zvláštních případů si můžete pro zastoupení u soudu zvolit i jakoukoliv fyzickou osobu. Podmínkou je, že má plnou svéprávnost. Váš obecný zástupce může jednat jedině osobně, nemůže se tedy stejně jako advokát nechat zastoupit. Mnoho firem využívá jako obecného zmocněnce své podnikové právníky, kteří v rámci svého pracovního poměru vykonávají i zastoupení zaměstnavatele před soudem.

Na rozdíl od advokáta však může dojít k nepřipuštění obecného zmocněnce. To znamená, že ho soud jako vašeho zástupce může odmítnout, pokud není zřejmě způsobilý k řádnému zastupování, či pokud působí jako zástupce opakovaně.

Pokud se v řízení projednávají utajované informace, může účastníky zastupovat pouze osoba, která má platné osvědčení pro příslušný stupeň utajení.

Jak najít dobrého advokáta?

Ačkoliv nemusíte být u soudu zastoupeni, málokdo ví, jak se obhajovat u soudu. Soudní řízení nejsou jednoduchá a hrozí, že budete dělat procesní chyby. Proto je lepší, když každou složitější věc ponecháte v rukou odborníka. V opačném případě by se mohlo celé řízení výrazně prodloužit a nakonec byste nemuseli být ve svém sporu úspěšní, i kdybyste byli třeba v právu.

Jak ale najít schopného advokáta, který vás zdárně provede celým řízením? Ceny právníků jsou samozřejmě faktorem, který ve svém rozhodování musíte brát v potaz. Výrazně se liší podle toho, v jakém městě advokát působí, a o jak složitý případ jde.

Drahý advokát však neznamená dobrý advokát. Dejte především na pozitivní reference a osobní doporučení. Nezapomeňte však , že právo je velmi široké. Advokáti se často specializují na jednotlivé právní oblasti, vždy byste si tedy měli najít odborníka pro váš konkrétní případ.

Pokud si nejste jistí, na koho se obrátit, zadejte dotaz do naší poradny. Naši spolupracující advokáti vám navrhnou zdarma řešení a orientačně vám sdělí, jaká je cena zastupování u soudu. Bude pak na vás, zda jim svůj případ svěříte.

Také na stránkách České advokátní komory můžete vyhledat advokáta podle jeho zaměření a města, ve kterém působí.

3.8/5 - hodnocení čtenářů