Nejvyšší správní soud

nejvyšší správní soud
Nejvyšší správní soud

Jak funguje správní soudnictví v České republice? O čem rozhoduje Nejvyšší správní soud? Kdo se na něj může obrátit? A jak dlouho trvají spory občana se státem?

Správní soudnictví v České republice

Vztahy mezi státem a občanem nemusí být vždy harmonické. Zatímco orgány veřejné moci mají na občany různé páky, kdy jim nemusí vyhovět v jejich žádostech či jim můžou udělovat pokuty za přestupky, občané se mohou proti jejich rozhodování bránit soudní cestou.

Obrátí se na správní soud. Mohou podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu nebo se domáhat ochrany proti jeho nečinnosti či před nezákonným zásahem, pokynem či donucením.  Postupují přitom podle soudního řádu správního.

V České republice však neexistuje specializovaná soustava správních soudů. Řízení ve správním soudnictví mají na starosti krajské soudy, na kterých jsou zřízeny úseky zaměřené na správní právo. Pokud tedy hledáte, kam se obrátit na správní soud Praha, bude jím Městský soud v Praze.

Výjimku tvoří Nejvyšší správní soud (NSS), který slouží zejména jako druhá instance ve správním soudnictví.

Základní informace o NSS

Nejvyšší správní soud existoval již v roce 1918, kdy byla jeho sídlem Praha. V roce 1953 však došlo k zrušení správního soudnictví. O NSS se také zmiňuje Ústava České republiky. K jeho ustanovení však došlo až v roce 2003. NSS sídlí stejně jako Nejvyšší soud a Ústavní soud v Brně.

Podle typu řízení soudí NSS v tříčlenných, šestičlenných, sedmičlenných a devítičlenných senátech. Předseda Nejvyššího správního soudu je JUDr. Michal Mazanec.

Důležitá rozhodnutí se uveřejňují ve Sbírce rozhodnutí NSS. Tím se zajišťuje jednota v rozhodování v oblasti správního soudnictví. Na webových stránkách existuje podrobná databáze NSS, ve které lze najít veškerá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

NSS se řídí zejména soudním řádem správním, zákonem o rozhodování některých kompetenčních sporů a podpůrně též občanským soudním řádem.

Rozhodování o kasačních stížnostech

Hlavní činností NSS je rozhodování o kasačních stížnostech. Pokud neuspějete ve správním řízení před některým úřadem, můžete se obrátit na krajský soud ve správním soudnictví. Jeho rozhodnutí je však v zásadě konečné, nelze se proti němu odvolat. Jedinou obranou je kasační stížnost, která je mimořádným opravným prostředkem, kterou zašlete na Nejvyšší správní soud. Lze se jí domáhat, aby bylo soudní rozhodnutí krajského soudu zrušeno.

Podat ji můžete, pokud se domníváte, že:

  • krajský soud nesprávně posoudil právní otázku (tedy, že jeho výklad práva byl chybný),
  • okolnosti případu, ze kterých vycházel správní orgán, nebyly zjištěny ve spisech, nebo jsou zcela v rozporu s rozhodnutím správního orgánu, případně správní orgán při jejich zjišťování porušil zákon, a proto měl rozhodnutí správního orgánu krajský soud zrušit jako nepřezkoumatelné,
  • řízení před soudem bylo zmatečné (rozhodoval soudce, který měl být vyloučen, soud byl špatně obsazen, soudce byl uplacen apod.),
  • odůvodnění rozhodnutí soudu bylo nesrozumitelné, či důvody pro rozhodnutí chyběly,
  • rozhodnutí soudu o odmítnutí žaloby či zastavení řízení bylo nezákonné.

Protože sepsat kasační stížnost je velmi náročné, je potřeba splnit další podmínky, aby byla přípustná či přijatelná, je potřeba, aby byl stěžovatel, pokud sám nemá právní vzdělání, povinně zastoupen advokátem.

Kasační stížnost je nutné podat do dvou týdnů od chvíle, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci. Platí se za ni správní poplatek 5 000 Kč.

Nejvyšší správní soud: další řízení

Volby jsou důležitá součást demokracie. Správní soudy mají pravomoc rozhodovat např. o neplatnosti voleb, hlasování, odmítnutí kandidátů, odmítnutí registrační listiny apod. Ve volebních věcech, o kterých rozhodují krajské soudy, však není přípustná kasační stížnost, kromě věcí týkajících se místního a krajského referenda. NSS rozhoduje o některých případech, které se týkají voleb do parlamentu a volby prezidenta republiky.

NSS rozhoduje také kompetenční spory. Jde o situace, kdy se správní orgány či orgány samosprávy nemohou dohodnout, kdo z nich je oprávněn či povinen vydat rozhodnutí.

Zvláštním řízením, které probíhá u NSS je proces, ve kterém se rozhoduje o tom, zda se rozpustí politická strana či hnutí, či zda se pozastavuje či obnovuje její činnost.

Nejvyšší správní soud funguje také jako kárný soud ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů.

Kontaktní údaje

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno
Česká republika

Tel.: +420 542 532 311
Fax: +420 542 532 361
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: wwjaa4f