Ukončili jste nájemní smlouvu, ale nájemce se nehodlá vystěhovat. Co může pronajímatel v takové situaci dělat? Určitě vás napadlo prostě vyměnit zámky a věci vystěhovat před dům. Takové řešení vám však může přinést i trestněprávní stíhání! Pokud se s nájemníkem nebudete schopni dohodnout, je nutná žaloba na vyklizení bytu.

Za jakých okolností se žaloba na vyklizení nemovitosti podává? Jak dlouho trvá soudní vystěhování a kolik vás to bude stát?

Předání bytu po skončení nájmu

Každá nájemní smlouva jednou skončí, ať už uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, nebo výpovědí jedné ze stran.

Povinností nájemce je byt předat pronajímateli dnem, kdy končí nájem. Většinou mu odevzdá klíče a sepíše s ním předávací protokol. Byt se  považuje za předaný, pokud pronajímateli nic nebrání ve vstupu do bytu a v jeho užívání.

Nájemce musí odevzdat byt ve stejné podobě, v jaké jej převzal, tedy uvést jej do původního stavu. Používáním bytu a spotřebičů samozřejmě dojde k určitému opotřebení. Pokud by ale nájemce byt poškodil, bude jej muset uvést do původního stavu.

Příklad: Nájemce nemusí brousit parkety, pokud je na nich pár škrábanců. Pokud ale podlahu poničí, bude ji muset nechat opravit.

Nájemce musí také odstranit všechny změny, ke kterým nezískal pronajímatelův souhlas. Samozřejmostí by mělo být, že vystěhuje z bytu své věci. Pokud nějakou věc v bytě nechá, pronajímatel jej vyzve, aby si ji vyzvedl, a pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, může ji pronajímatel prodat a peníze zaslat na nájemcův účet.

Co když nájemce byt neopustí

V občanském právu je vždy důraz na to, aby se strany dohodly. Pokud se nájemce sám k vyklizení bytu nemá, měl by se s ním pronajímatel pokusit vyjednávat.

Dohoda o vyklizení bytu a předžalobní výzva

Selže-li dohoda o vyklizení bytu, bude následovat předžalobní výzva anebo konkrétně výzva k vyklizení bytu. V ní už pronajímatel nájemce upozorní, že pokud do určité lhůty byt nevyklidí a nepředá, obrátí se pronajímatel na soud. Je to takové poslední varování.

Předžalobní výzvu můžete sepsat svépomocí díky vzorovému dokumentu.

VZOR PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY

Jestliže nájemník tuto předžalobní upomínku ignoruje, zbývá pronajímateli pouze žaloba na vyklizení bytu.

Rizika výměny zámku od bytu

Jistě vás napadá, proč pronajímatel jednoduše nevymění zámek, případně nájemníka nevystěhuje. Právo však tuto možnost pronajímatelům nedává.

Pokud by neoprávněně vnikli do pronajatého bytu, mohou spáchat trestný čin porušování domovní svobody. Zákon nepovoluje ani odpojit nájemníka od energií. Možná vám taková právní úprava přijde nefér. Nájemník je však fakticky ve slabším postavení, proto jej občanský zákoník chrání. Díky tomu jej nemůže pronajímatel ze dne na den neoprávněně vyhodit na ulici, třeba proto, aby mohl byt pronajmout za víc.

Jak se zbavit nájemníka s trvalým pobytem? Trvalý pobyt nezakládá nájemníkovi nějaké zvláštní právo váš byt obývat. Budete proto postupovat stejně, jako v případě, že by tam trvalý pobyt neměl. Po skončení nájmu podáte návrh na odhlášení trvalého pobytu na obecním nebo městském úřadě. K tomu dodáte doklad o skončení nájmu (dohodu, výpověď atd.).

Jak má vypadat žaloba na vyklizení bytu

V žalobě předně označte strany. Pronajímatel bude figurovat jako žalobce a nájemce jako žalovaný. Uveďte jména, data narození (případně rodná čísla) a adresy bydliště.

V žalobě je nutné uvést skutkový stav, tedy na jakém základě nájemce byt obýval, jakým způsobem došlo k ukončení nájmu, že ani po dni ukončení nájmu žalovaný nájemce byt nevyklidil a nepředal, že nereagoval na předžalobní výzvu atd.

Následně musíte formulovat tzv. petit žaloby, tedy, jak chcete, aby soud rozhodl. Můžete například napsat, že žalobce navrhuje vydání tohoto rozsudku:

  1. Žalovaný je povinen vyklidit byt na adrese…., a to do 15 dnů ode dne, kdy tento rozsudek nabyde právní moci.
  2. Žalovaný je povinen uhradit náklady řízení žalobci, a to do 3 dnů ode dne, kdy tento rozsudek nabyde právní moci.

K žalobě přiložte dokumenty, které se nájmu týkají. Půjde zejména o nájemní smlouvu, výpověď ze smlouvy, předžalobní výzvu včetně doručenky, kopie e-mailů mezi stranami apod.

Žaloba na vyklizení bytu musí být datována a podepsána. Následně ji ve dvou kopiích zašlete na adresu okresního soudu, ve kterém má bydliště žalovaný.

K žalobě bude nutné uhradit soudní poplatek ve výši 5 000 Kč.

Soudní vyklizení nemovitosti

Po podání žaloby bude následovat soud. Řízení může trvat několik měsíců, protože české soudy fungují spíše pomaleji. Pokud se nájemce odvolá, může vás čekat i několikaleté martyrium.

Máte-li v ruce pravomocný a vykonatelný rozsudek, ale nájemník ani tak nereaguje? Potom můžete podat návrh na výkon soudního rozhodnutí k soudu, nebo si najít exekutora. Teprve potom dojde k vystěhování nájemníka z bytu.

Exekuce jedné nemovitosti stojí 10 000 Kč.

Z výše uvedeného vidíte, že nespolupracující nájemník je skutečně noční můrou. Doporučujeme vám vždy si zájemce o nájem dobře proklepnout, požadovat kauci při uzavření nájemní smlouvy a pokud možno uzavírat spíše smlouvy na dobu určitou.

Kdy se ještě podává žaloba na vyklizení nemovitosti

Výše jsme se zabývali žalobou na vyklizení bytu v případě, že došlo k ukončení nájemní smlouvy a nájemník se odmítá vystěhovat. K soudu se ale s obdobnou žalobou můžete obrátit i v případě, že nájemce nemovitost opustil, zanechal v ní však takové množství věcí, že budete mít značné náklady s jejich vystěhováním.

Žaloba na vyklizení je také způsob, jak vystěhovat partnera z bytu. Pokud vlastníte nemovitost, můžete si rozhodnout, kdo ji s vámi bude obývat. Vztah se rozpadne, a expartner se nemá k odchodu.

Obdobná situace nastane, pokud máte zletilé dítko, kterému se nechce z mamahotelu, nebo třeba nabídnete přechodné bydlení příbuznému, kterému se u vás zalíbí. Pokud chcete postupovat v souladu s právem, měli byste ve všech těchto případech využít soudní cestu, nikoliv nějaké násilné vystěhování.

Pozor! Pokud je váš expartner zároveň vlastníkem bytu, nebudete při podání žaloby na vyklizení úspěšní. Pokud je spolunájemcem, může žalobu podat pouze pronajímatel.

4.6/5 - hodnocení čtenářů