Předávací protokol k bytu

předávací protokol k bytu

Prodáváte nebo pronajímáte byt? Kromě precizně vypracované kupní nebo nájemní smlouvy byste si měli nachystat také předávací protokol k bytu. Pokud na něj zapomenete, můžete si do budoucna zadělat na spoustu nepříjemností.

Proč je protokol o předání a převzetí bytu důležitý? Na co byste neměli zapomenout a rozhodně do protokolu sepsat?

Co je předávací protokol k nemovitosti

Při koupi nebo pronájmu nemovitosti je potřeba uzavřít písemnou smlouvu. Předávací protokol na prodej bytu nebo při uzavření nájemní smlouvy naopak není povinný. Přesto je velmi vhodné jej vypracovat, jde totiž o dokument, ve kterém je podrobně popsáno, v jakém stavu se nemovitost kupujícímu či nájemci přenechává.

Nejčastěji se předávací protokol k nemovitosti používá při nájmu bytu, nechává ho podepsat pronajímatel od nájemce. Obdobně lze využít také u podnájmu při uzavírání podnájemní smlouvy.

I když zájemce o nemovitost byl určitě na prohlídce před uzavřením smlouvy, měl by si při předání byt či dům znovu řádně prohlédnout. Tato předávací prohlídka se někdy podceňuje, je však velice důležitá. Právě při ní by měl být vypracován předávací protokol.

Prodávající nebo pronajímatel by měl druhou stranu seznámit se stavem nemovitosti a se všemi vadami, o kterých ví. Kupující či nájemce by pak měl trvat na zaznamenání všech vad či svých pochybností o stavu nemovitosti.

Vzor předávacího protokolu ke stažení v PDF poskytujeme jako součást vzorové nájemní smlouvy k bytu.

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY

Proč uzavřít předávací protokol k bytu

Mnoho bytů je ve špatném technickém stavu. Častým problémem jsou vadné elektrické rozvody, padající pojistky, stará kanalizace, vlhkost či praskliny na stěnách, odřené podlahy, či nefunkční elektrospotřebiče. Dokonce i u novostaveb se mohou objevit nějaké problémy.

Všechny závady by měly být uvedeny v předávacím protokolu, proto, aby si strany vyjasnily, jak vypadá byt v okamžiku převzetí.

Při převodu nemovitosti je nutné změnit odběratele energie. Předávací protokol je vhodným dokumentem pro zaznamenání stavu měřidel.

Předávací protokol v případě prodeje nemovitosti

V případě, že je byt prodáván, nese prodávající odpovědnost za skryté vady nemovitosti. Jde o takové vady, které existují již při převzetí nemovitosti kupujícím, ale vyjdou najevo až s odstupem. Zde jde o vadu skrytou či takovou, které by si měl kupující všimnout, a zda vada existovala při převzetí nebo vznikla až později, musí někdy posuzovat experti u soudu.

Prodávající se nemůže odpovědnosti za skryté vady zprostit. Díky předávacímu protokolu si strany vyjasní, které vady existují již při převzetí, a co tedy kupující již zpětně reklamovat nemůže.

Předávací protokol lze využít také jako doklad pro uvolnění peněz z notářské či advokátní úschovy, a jejich vyplacení prodávajícímu.

Předávací protokol při pronájmu bytu

vzor nájemní smlouvy

I při pronájmu bytu je výhodné sepsat protokol pro obě strany. Předávací protokol k nájemní smlouvě by měl obsahovat vybavení bytu a jeho stav a doplnit jej případně fotodokumentací nebo videem.

Předávací protokol k bytu pak poslouží při ukončení nájmu ke kontrole. Pronajímatel může po skončení nájmu požadovat náhradu škody na poškozeném vybavení, které mělo být podle protokolu v pořádku. Nájemník se naopak může bránit proti neoprávněnému požadavku pronajímatele, např. aby např. nahradil chybějící spotřebič, který přitom podle protokolu v bytě vůbec nebyl.

Co obsahuje předávací protokol k bytové jednotce

V předávacím protokolu by mělo být uvedeno, kdo nemovitost předává, a kdo ji přebírá. Napište svá jména a příjmení, datum narození, adresu, telefon případně e-mail.

Dále je potřeba řádně identifikovat předávanou nemovitost. Kromě přesné adresy je dobré napsat i katastrální území, list vlastnictví, parcelní čísla a čísla staveb. Jestliže je např. pronajímána jen část nemovitosti, je potřeba tyto skutečnosti do předávacího protokolu uvést.

Poté, co sepíšete všechny níže uvedené body, nezapomeňte protokol podepsat a datovat.

Stav nemovitosti a závad

Součástí předávacího protokolu by měl být zejména soupis vad nemovitosti např. poškozené podlahy, prokopnuté dveře, vlhké stěny.

Uveďte, zda a kdy má dojít k jejich odstranění. Vhodné je také sepsat, zda kupující či nájemce získá slevu či kompenzaci za závady, které byly při předávací prohlídce objeveny.

Soupis vybavení

V Česku je zvykem pronajímat vybavené byty včetně osvětlení, nábytku a elektrospotřebičů. Do protokolu uveďte soupis všeho vybavení včetně jejich vad. Soupis můžete doprovodit fotodokumentací věcí.

U elektrospotřebičů je vhodné poznamenat i model či výrobní číslo, abyste jako pronajímatel měli záruku, že po skončení nájmu naleznete v bytě ten samý spotřebič.

Pokud jsou v nemovitosti věci, které patří prodávajícímu či pronajímateli, ale nepředávají se, měl by kupující či nájemce požádat o jejich vyklizení. Nikdo nechce mít sklep či půdu plnou harampádí, se kterým si neví rady.

Stav energií a měřidel

S bydlením zejména v bytech jsou spojeny neustálé poplatky. Hradí se služby, příspěvky do fondu oprav, výtah, správa domu apod. Zároveň je třeba platit zálohy za vodu a teplo. U elektřiny a plynu pak musí být ohlášen převod u poskytovatelů. U pronájmu samozřejmě záleží na preferencích stran, zda bude elektřina a plyn přepsán na nájemce, nebo platby bude provádět pronajímatel, který následně provede s nájemcem vyúčtování, v případě problémů mu může náklady pokrýt kauce.

Předávací protokol k bytu by měl v každém případě obsahovat stav měřidel v době předání nemovitosti. Strany by měly zkontrolovat, zda měřidla fungují a jsou neporušená.

V protokolu uveďte čísla elektroměru, plynoměru a vodoměru na teplou a studenou vodu a odpovídající údaje (u elektroměru počet kWh, u ostatních stav v m3.

Klíče od bytu

Uveďte, kolik sad klíčů či čipových karet předáváte. Nájemce by měl všechny klíče vyzkoušet do příslušných zámků. Je pak v jeho zájmu, aby v předávacím protokolu bylo uvedeno, zda jsou mu předávány všechny klíče či zda pronajímatel ještě vlastní rezervní klíč.

Soupis předávané dokumentace

Při převzetí bytu je vhodné kupujícímu či nájemci předat domovní řád či stanovy domu. Jsou-li předávány spotřebiče, je vhodné k nim dodat i záruční listy.

Při převodu nemovitosti musí prodávající kupujícímu předat průkaz energetické náročnosti budovy a projektovou dokumentaci k bytu.

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY

5/5 - hodnocení čtenářů