Uvažujete, že darujete svou nemovitost příbuzným. I když jsou teď vaše rodinné vztahy idylické, nelze vyloučit, že se v budoucnu objeví spory. Jak se pojistit, že budete moci nadále bydlet v domě nebo využívat zahradu? Řešením je zřídit věcné břemeno doživotního užívání.

Jak při zřízení práva doživotního užívání postupovat? A jakým způsobem můžete věcné břemeno zrušit, pokud už vám nevyhovuje?

Co znamená věcné břemeno doživotního užívání

Věcné břemeno nebo také služebnost je věcné právo, které náleží jiné osobě než vlastníkovi. Je spojeno s nemovitou věcí. I kdyby vlastník věc prodal či daroval jiné osobě, věcné břemeno bude nadále trvat.

Oprávněný z věcného břemene může nemovitost užívat. Pokud tedy půjde o dům či byt, bude v něm moci bydlet. Pokud je věcné právo zřízeno k bytu, může také volně nakládat se všemi ostatními částmi domu. Vlastník ani jiná osoba nemohou do jeho práva zasahovat.

Možná vám příbuzní nabízejí, abyste místo věcného břemena uzavřeli nájemní smlouvu. Velkou právní ochranu před vystěhováním vám to však nezaručí. Pokud bude byt prodán a noví vlastníci jej budou chtít obývat, nic jim nebude bránit v tom, aby vám dali z nájmu výpověď.

Věcné břemeno dožití se zapíše do katastru nemovitostí a poskytne vám tak ochranu před vystěhováním z domu či bytu, kde léta žijete. Navíc zřízení této služebnosti můžete spojit se zákazem zatížení a zcizení. Příbuzní nebudou pak moci nemovitostí ručit, ani ji převést na jiné osoby.

Postup pro zřízení věcného břemene doživotního užívání

Služebnost užívání obvykle vznikne dohodou stran. Smlouva o věcném břemenu může být uzavřena samostatně nebo jako součást smlouvy jiné, například kupní smlouvy nebo darovací smlouvy. Katastr nemovitostí pak v řízení zapíše zároveň převod vlastnického práva a zřízení věcného břemene užívání.

VZOR SMLOUVY O SLUŽEBNOSTI

Smlouva o zřízení věcného břemene užívání

Smlouva musí obsahovat, kdo je strana povinná a kdo strana oprávněná. Dále je potřeba přesně popsat nemovitost, na které bude věcné břemeno váznout.

Následně musíte vymezit obsah vzájemných práv a povinností mezi osobou oprávněnou z věcného břemene a vlastníka. Doživotní užívání se nemusí týkat celé nemovitosti, ale jen např. bytu v patře atd.

Věcné břemeno může být zřízeno za úplatu i bezúplatně. Ve smlouvě pak můžete uvést, zda má oprávněná osoba povinnost přispívat nějakou částkou na údržbu nemovitosti.

Dohodněte se také, kdo bude hradit opravy a další poplatky, které jsou spojeny s užíváním nemovitosti (vodné, stočné, energie, koncesionářské poplatky, internet). Předejdete následným sporům.

Smlouvu o zřízení věcného břemene užívání musíte uzavřít písemně a své podpisy nechat úředně ověřit.

Vzor smlouvy o zřízení věcného břemene

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti k bytu (domu) slouží nejčastěji k zakotvení práva doživotního užívání nemovitosti. Jedná se o jiné pojmenování smlouvy o zřízení věcného břemene.

Dle potřeb je potřeba ve smlouvě stanovit, zda je právo k celé nemovitosti, či k její části, zda je stanoveno právo užívací (tj. např. pronajímat a účtovat si nájemné). Služebnost může obsahovat také oprávnění přibrat si další osobu k užívání.

VZOR SMLOUVY O SLUŽEBNOSTI

Řízení před katastrem nemovitostí

Aby bylo věcné břemeno doživotního užívání zřízeno jako věcné právo, musí být zapsáno na katastru nemovitostí. K tomu musíte dodat vyplněný formulář s návrhem na vklad práva a smlouvu o zřízení věcného břemene. Dále musíte zaplatit správní poplatek.

Katastrální úřad dokumenty překontroluje, a pokud nenalezne žádné chyby, věcné břemeno do katastru zapíše zhruba za měsíc.

Jak zrušit věcné břemeno užívání

Věcné břemeno doživotního užívání samozřejmě omezuje vlastníky, zejména s ohledem na jejich možnost nemovitost prodat. Málokdo si bude chtít koupit byt i se stařenkou. Často se také stává, že se vztahy v rodině zhorší, a oprávněný s povinným již nechtějí nadále spolu bydlet. Nebo oprávněný z věcného břemene nemá prostředky na to, aby nemovitost udržoval.

Ani vlastník ani oprávněný však nemohou služebnost jednostranně zrušit. Věcné břemeno doživotního užívání však přirozeně zanikne až smrtí oprávněné osoby.

Nejsnadnějším způsobem, jak se zbavit věcného břemene, je souhlas obou stran. Dohoda o zrušení věcného břemene musí být písemná a musí být podána na katastr nemovitostí.

Výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí

Jak dlouho trvá výmaz věcného břemene? Stejně jako při vkladu budete muset počkat měsíc.

Není-li dohoda možná, musí se jedna ze stran obrátit na soud. Ten však služebnost omezí nebo zruší pouze, pokud shledá, že zde existuje hrubý nepoměr mezi právem oprávněné osoby a omezením vlastníka. Pokud dojde ke zrušení, musí být oprávněné osobě vyplacena přiměřená náhrada. Hodnota věcného břemene doživotního užívání bude určena znaleckým posudkem.

5/5 - hodnocení čtenářů