Dohoda o zrušení věcného břemene: Forma, obsah, katastr nemovitostí

Dohoda o zrušení věcného břemene

Věcné břemeno může pro vlastníka zatížené věci představovat značné omezení. Zřejmě není mnoho lidí, jež by chtěli vlastnit kupříkladu byt, v němž musí nechat bydlet jinou osobu. Věcné břemeno však limituje nejen využití věci, ale i možnost jejího následného prodeje, přičemž snižuje případnou kupní cenu. Pro tyto případy existuje vícero možností, jak zrušit věcné břemeno. Tou nejpraktičtější z nich je dohoda o zrušení věcného břemene.

Věcná břemena obecně

Věcná břemena představují tzv. věcné právo k věci cizí. To znamená, že jde o právo, spojené s věcí, které náleží jiné osobě než vlastníkovi věci. Tato osoba bývá označována jako oprávněný, zatímco vlastník vystupuje v roli povinného.

Občanský zákoník dále rozděluje věcná břemena na služebnosti a reálná břemena. Jejich úprava je ale velmi podobná.

Věcné břemeno může zatěžovat věci movité i nemovité. Může být zřízeno na dobu určitou (např. 10 let) i neurčitou (např. věcné břemeno doživotního užívání), za úplatu i bezúplatně.

Důvodem vzniku bývá nejčastěji smlouva, ale může být zřízeno i závětí či rozhodnutím soudu.

S kým se uzavírá dohoda o zrušení věcného břemene

Ať už bylo věcné břemeno zřízeno jakkoliv, může být zpravidla zrušeno dohodou mezi oprávněným z věcného břemene a vlastníkem věci. Tento postup se tudíž neobejde bez jejich vzájemné součinnosti.

Právo zná i jednostranné prohlášení o zániku věcného břemene. To se ale uplatní pouze tam, kde věcné břemeno zaniklo jiným způsobem (typicky smrtí oprávněného). Nesouhlas druhé strany s dohodou jím tedy nelze obejít a jedinou možností v takovém případě zůstává soudní spor.

Forma dohody

Dohoda o zrušení věcného břemene musí mít písemnou formu a musí ji podepsat obě strany.

Měla by být vyhotovena alespoň ve 3 kopiích, z nichž po jedné obdrží každá z obou stran a třetí bude doručena katastrálnímu úřadu.

Právě na kopii určené pro katastrální úřad pak nesmí chybět úředně ověřené podpisy.

Obsah dohody

Aby dohoda o zrušení věcného břemene skutečně vedla k zamýšleným účinkům, musí obsahovat některé podstatné náležitosti.

Identifikace smluvních stran

Obě strany musí být v dohodě dostatečně určitě identifikovány. Je nutné uvést alespoň jméno, příjmení, datum narození a bydliště oprávněného i povinného.

Pokud je jednou ze stran právnická osoba, uvádí se její název, sídlo a IČO. Vedle toho musí být v dohodě identifikována i osoba za právnickou osobu jednající. Jen tak je totiž možné posoudit, zda tato osoba byla skutečně oprávněna za právnickou osobu jednat.

Identifikace zatížené věci

Věc, zatížená věcným břemenem, které má být zrušeno, musí být v dohodě identifikována tak, aby nemohlo dojít k záměně.

K identifikaci nemovitých věcí slouží údaje, které naleznete ve výpisu z katastru nemovitostí. Těmi jsou zejm. parcelní číslo pozemku, číslo popisné budovy (resp. číslo jednotky, popř. další znaky, které ji vymezují) a katastrální území.

Znění identifikace budovy či pozemku může vypadat např. takto:

pozemek parc. č. 1010, jehož součástí je budova č. p. 11, v k. ú. Kolín

U movité věci pak bude třeba uvést všechny relevantní identifikační znaky a příp. i důkladný popis věci. Pokud by tak byl věcným břemenem zatížen např. automobil, posloužily by k identifikaci zejm. SPZ, typ vozu, rok výroby a VIN kód.

Specifikace rušeného věcného břemene

Dohoda musí vymezit konkrétní věcné břemeno (služebnost či reálné břemeno), které se zrušuje.

Dohoda o zrušení služebnosti tak musí uvést o jakou služebnost se jedná (např. bytu, cesty, apod.) a jak a kdy vznikla (např. na základě smlouvy uzavřené dne XY).

Pokud byla služebnost zapsána do katastru nemovitostí je vhodné uvést i číslo příslušného vkladového řízení.

Totéž platí i pro dohodu o zrušení reálného břemene.

Znění specifikace rušeného věcného břemene může být např.:

Služebnost bytu zřízená smlouvou o zřízení věcného břemene č. 1/16 uzavřenou          dne 1. 1. 2016, zapsaná dne 30. 1. 2016 pod spisovou značkou V-7357/2016-100 (dále jen ‚Věcné břemeno‘).

Pokud by tedy smlouva byla označena např. jen jako „dohoda o zrušení věcného břemene doživotního užívání“ bez další specifikace, bylo by to nedostatečné.

Prohlášení o souhlasu se zrušením věcného břemene

Dohoda musí obsahovat výslovné prohlášení obou stran o zrušení konkrétního věcného břemene.

Toto zrušení může být jak bezúplatné, tak úplatné, což by v zájmu právní jistoty měly strany v dohodě vždy výslovně upravit.

Znění tohoto prohlášení může vypadat např. takto:

Oprávněný a povinný se tímto dohodli, že výše uvedené Věcné břemeno se ruší v plném rozsahu. Věcné břemeno se ruší bezúplatně.

Návrh na výmaz věcného břemene z katastru

Pokud je věcné břemeno, které má být dohodou zrušeno, zapsáno v katastru nemovitostí, zaniká teprve okamžikem výmazu z katastru.

Po uzavření dohody o zrušení věcného břemene tak musí jedna ze stran podat návrh na vklad k příslušnému katastrálnímu úřadu. Zároveň je potřeba k němu přiložit předmětnou dohodu o zrušení věcného břemene s úředně ověřenými podpisy.

Jak dlouho trvá zrušení věcného břemene

Pokud neobsahuje dohoda o zrušení věcného břemene nedostatky, má katastrální úřad na provedení zápisu lhůtu 30 dní. Počítejte tedy s určitou časovou prodlevou mezi uzavřením dohody a reálným zánikem věcného břemene.

Pokud by zatížená věc nebyla evidována v katastru, zanikne věcné břemeno již účinností dohody (tzn. podpisem obou stran, nebylo-li ujednáno jinak).