Výpověď z nájmu

*V lednu jsem se nastěhoval s přítelkyní do podnájmu 2+1 a zaplatil kauci. O několik měsíců později se v bytě začala vyskytovat plíseň, sousedé neustále pomlouvají a také jsme zhodnotili, že bychom se přestěhovali do 1+1. Chci se zeptat, podle občanského zákoníku je výpovědní lhůta 3 měsíce, ale my bychom se rádi odstěhovali okamžitě. Ústně nám to pronajímatelka povolila, ale bojím se, že si začne vymýšlet a nevrátí ani kauci. Musíme dodržet 3 měsíční lhůtu i tehdy dohodnu-li se s pronajímatelkou na okamžité výpovědi, není to protizákonné a pak neuznatelné? Jak moc mohu věřit, že mi kauci vrátí zpátky?*

**Výpověď z nájmu** je dle občanského zákoníku charakterizována jako jednostranný úkon, tedy není potřeba, aby ji druhý (pronajímatel) podepisoval. Jediné, co je v tuto chvíli relevantní je skutečnost, aby byla **řádně doručena**. Dobře poslouží doručenka anebo vytvořte druhý dokument, na kterém uvedete, že výpověď byla předána ke dni … pani … a ta stvrzuje svým podpisem úplnost a přesnost údajů výše uvedených údajů (toho data).

**Výpovědní lhůta** je obecně a **minimálně 3 měsíce ze zákona**. To ovšem neznamená, že se této lhůty musíte držet. Klidně si s pronajímatelkou můžete sjednat dřívější odchod, pak to už ale nebude výpověď, ale **dohoda o ukončení nájemní smlouvy**, kde můžete stanovit svůj odchod klidně tentýž den jako je den podpisu. **Při dohodě samozřejmě potřebujete podpis druhé strany** (pronajímatelky), neboť se jedná o dvoustranný právní úkon. Pakliže vám toto podepíše pronajímatelka, nejedná se tedy o výpověď, ale o dohodu a platí ke sjednanému dni.

Dejte si především pozor, že **výpověď musí být písemná**. Musí zde být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. **Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď.**

**Funkce kauce je zajišťovací** ve prospěch pronajímatele a jedná se o vratnou kauci. Slouží pro případy, aby se jí uspokojil pronajímatel v případě, že byste nezaplatil nájem. **Na kauci máte právo** a v případě, že by vám ji pronajímatelka nechtěla vrátit, máte plné právo se obrátit na soud, který vám váš nárok potvrdí a peníze přizná. Anebo to můžete vyřešit jinou cestou, zkrátka, že v případě výpovědi nebudete platit poslední nájmy tak, aby se to vyčerpalo ze zaplacené kauce.

.>
Martin Rosulek, 30. 3. 2010