Ukončit nájem bytu lze několika způsoby. Záleží na obou stranách, co si dohodnou v nájemní smlouvě, která může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Nájem na dobu určitou skončí uplynutím stanovené doby, v případě doby neurčité platí tříměsíční výpovědní lhůta. Obvyklou variantou je také oboustranná dohoda o skončení nájmu. Zákon ovšem umožňuje pronajímateli podat okamžitou výpověď z nájmu bytu, tedy bez výpovědní doby. Proto musí být ovšem pádné důvody, ke kterým zpravidla patří hrubé porušení smluvených podmínek.

Výpověď nájmu pronajímatelem

Aby bylo okamžité ukončení nájmu platné, musí být stejně jako u jiných variant splněny určité podmínky. Především musí být i výpověď nájmu pronajímatelem doručena nájemci v písemné formě. Ve výpovědi musí být uvedeno:

  • kdo a komu výpověď z nájmu dává
  • specifikace pronajatého bytu
  • uvedení důvodů, ve kterých pronajímatel spatřuje závažné porušení podmínek

Právo na okamžité ukončení

Pronajímatel má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a na okamžité ukončení nájmu, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Zároveň má právo požadovat, aby mu nájemce byt odevzdal nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu. Za zvlášť hrubé porušení považuje Občanský zákoník:

  • nezaplatí-li nájemce nájemné a náklady na služby za dobu tří měsíců
  • poškozuje-li nájemce byt závažným nebo nenapravitelným způsobem
  • způsobuje-li nájemce závažné škody či obtíže pronajímateli či sousedům
  • užívá-li nájemce byt k jiným účelům, než bylo ujednáno

Povinnost pronajímatele

Ve výpovědi pro neplacení nájemného nebo pro jiné závažné porušení povinností je pronajímatel povinen uvést, nejen v čem spatřuje závažné porušení nájemcovy povinnosti, ale ještě před doručením výpovědi jej musí vyzvat, aby v přiměřené době zaplatil dlužnou částku nebo odstranil své jiné závadné chování či protiprávní stav.

Řádné doručení výpovědi nájmu

Při posílání poštou je vhodné volit doporučenou zásilku s doručenkou do vlastních rukou, aby doručení bylo prokazatelné. Ze zákona se má za to, že zásilka odeslaná poštou byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Výpověď se považuje za doručenou i pokud adresát odmítne zásilku převzít.

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY

3.9/5 - hodnocení čtenářů