Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem v roce 2024

výpověď z nájmu bytu ze strany pronajímatele

Vlastníte byt, který pronajímáte? Potřebujete dát výpověď z nájmu? Přemýšlíte, jak na to? Možná vás napadlo vystěhovat nájemce ze dne na den bez udání důvodu. Je to přeci jen váš byt a můžete s ním nakládat tak, jak uznáte za vhodné. Zejména, když ho momentálně potřebuje užívat některý z vašich rodinných příslušníků.

Takové řešení ale nepřipadá v úvahu!

Při podání výpovědi z nájmu bytu se musíte, stejně jako nájemce, striktně řídit občanským zákoníkem.

Výpověď z nájmu bytu a neplatná ustanovení

Veškerá ustanovení nájemní smlouvy v rozporu s občanským zákoníkem jsou neplatná.

Nejčastějšími z nich jsou:

 • výpověď z nájmu ze strany pronajímatele bez udání důvodu,
 • porušení smlouvy ze strany nájemce, které ovšem není natolik závažné, aby zakládalo důvod pro výpověď z nájmu.

Je třeba se seznámit s výpovědními důvody, aby byly shledány opodstatněnými soudem či k případnému soudnímu řízení ani nedošlo.

Důvody výpovědi z nájmu

Vzhledem k tomu, že je dle občanského zákoníku nájemce považován za slabší smluvní stranu, jsou též důvody výpovědi nájemní smlouvy ze strany pronajímatele striktnější. Na rozdíl od nájemce nemůžete dát výpověď z nájmu bez udání důvodu.

Níže uvedené důvody výpovědi naleznete v § 2288 občanského zákoníku.

Potřebujete nemovitost užívat

Předčasné ukončení nájemní smlouvy je možné v případě, že potřebujete byt užívat pro svou potřebu:

 • z důvodu rozvodu manželství,
 • ho potřebují vaši příbuzní.

Dané řešení je však přípustné pouze v případě, že se jedná o nájem na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí tři měsíce.

Nájemce byl odsouzen pro úmyslný trestný čin

Nájemní smlouvu můžete ukončit předčasně, a to se tříměsíční výpovědní dobou, pokud byl nájemce odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal vůči:

 • vám,
 • členu vaší domácnosti,
 • osobě, jež bydlí v domě, kde se nachází byt, který nájemci pronajímáte,
 • proti cizímu majetku, nacházejícímu se v předmětném domě.

Byt má být vyklizen

Předčasné ukončení nájemní smlouvy je přípustné též za účelem vyklizení bytu. Konkrétně, je-li třeba z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem, popřípadě s domem, ve kterém se byt nachází, naložit způsobem, že jej nebude možné vůbec užívat. Výpovědní doba činí tři měsíce.

Porušení nájemní smlouvy ze strany nájemce

V tomto případě si potřebujeme nejprve ujasnit, že existují dvě kategorie možného porušení nájemní smlouvy, které se dělí na hrubé porušení a zvlášť závažné porušení.

Hrubé porušení není natolik závažné, a proto je s ním spojena též tříměsíční výpovědní doba. V opačném případě připadá v úvahu okamžitá výpověď nájemní smlouvy.

Výpověď z nájmu pro hrubé porušení nájemní smlouvy

Předčasné ukončení nájemní smlouvy je možné též v případě jejího hrubého porušení ze strany nájemce, který:

 • dal byt do podnájmu bez vašeho souhlasu, případně pronajal část bytu bez vašeho vědomí,
 • vám neoznámil zvýšení počtu osob žijících v bytě,
 • opakovaně zanedbává běžnou údržbu bytu,
 • vám neoznámil potřebu okamžitých oprav bytu,
 • provedl stavební úpravy v bytě bez vašeho souhlasu,
 • vám neumožnil opravy a údržbu bytu,
 • vám neuhradil část kauce,
 • neumožňuje Vám prohlídku bytu za účelem jeho kontroly,
 • v bytě žije více osob, než přísluší jeho velikosti.

Výpověď z nájmu pro zvlášť závažné porušení nájemní smlouvy

Výpověď z nájmu bytu a její podmínky v případě zvlášť závažného porušení nájemní smlouvy ze strany nájemce naleznete v § 2291 občanského zákoníku.

V tomto případě je přípustná okamžitá výpověď z nájmu, pokud nájemce:

 • nezaplatil nájemné a náklady na služby alespoň po dobu 3 měsíců,
 • poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem,
 • způsobuje vám či osobám, které bydlí v domě, kde se byt nachází, škody na majetku,
 • užívá byt neoprávněným způsobem, popřípadě k jinému účelu, než bylo sjednáno v nájemní smlouvě.

S ohledem na okamžitý charakter výpovědi však musíte nejprve učinit následující kroky. Vyzvěte nájemce, aby zanechal svého chování a upozorněte ho, že mu na základě daného důvodu chcete nájem vypovědět.

Pokud nájemce v závadném chování neustane, můžete přistoupit k výpovědi. K předání bytu by mělo dojít bez zbytečného odkladu po doručení výpovědi, nejpozději však do 30 dnů.

Jestliže se nájemce nebude chtít vystěhovat a selže-li dohoda o vyklizení bytu či posléze předžalobní výzva, jakožto poslední varování, bude třeba se obrátit na soud. Žaloba na vyklizení bytu je nejzazším řešením v případě nespolupracujícího nájemce.

Výpovědní doba

Teď, když už víte, z jakých důvodů můžete nájem vypovědět, je třeba si upřesnit, jaká je délka výpovědní doby a v jakém okamžiku začíná běžet.

Délka výpovědní doby obecně činí tři měsíce, nicméně, v případě zvlášť závažného porušení je možné okamžité ukončení nájmu. V rámci nájemní smlouvy může být sjednána též kratší výpovědní doba, popřípadě lze ukončit nájem vzájemnou dohodou.

Výpovědní doba začíná běžet první den v měsíci následujícím po doručení výpovědi nájemci. To znamená, že pokud výpověď nájemce obdržel například 2. 7. 2023, výpovědní doba začne běžet 1. 8. 2023 a uplyne ke 31. 10. 2023.

Obsah výpovědi z nájmu bytu

Výpověď z nájmu musí obsahovat informace o obou smluvních stranách, označení bytu a jednoznačný projev vůle nájem ukončit.

Na závěr nezapomeňte poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. V opačném případě je totiž výpověď neplatná.

Zároveň je třeba, aby byla dle § 2286 občanského zákoníku v písemné podobě doručena nájemci.

Jak doručit výpověď z nájmu

Výpověď z nájmu můžete doručit několika způsoby, přičemž je vhodné, abyste konkrétní způsob specifikovali již v nájemní smlouvě.

Výpověď je možné nájemci doručit prostřednictvím:

 • e-mailu s požadavkem potvrzení jeho obdržení,
 • datové schránky,
 • doporučeného psaní s dodejkou,
 • běžného doporučeného psaní s požadavkem uložení na poště po dobu tří dnů, na jehož základě nastává domněnka dojití.
4.6/5 - hodnocení čtenářů