Přítomnost na internetu je základem úspěšného podnikání. Málokdo je ale schopen si vyrobit webové stránky sám a musí se proto obrátit na IT specialisty.  Naprostou samozřejmostí před tím, než se programátor pustí do práce, by měla být písemná smlouva o vytvoření webové stránky. V ní si objednatel s programátorem nastaví svá práva a povinnosti. Jen tak se vyhnou nedorozumění a případným sporům.

Jak má smlouva o vývoji webových stránek vypadat? Jaké jsou její náležitosti? Záleží, zda je cílem jen jednoduchá smlouva o dílo nebo chtějí strany spolupracovat dlouhodobě. Strany by si také měly určit, jak to bude s vlastnictvím zdrojového kódu a s následnou správou webu.

K čemu slouží smlouva o vytvoření webové stránky?

Webová stránka je souborem dat, který se skrze prohlížeč zobrazuje uživateli internetu. Mohou ji tvořit texty, grafy, obrázky, videa, zvukové stopy atd. Je vytvářena zdrojovým kódem pomocí programovacích jazyků. Při vytváření webu se musí objednatel se zhotovitelem dohodnout, jaké vlastnosti mají webové stránky mít.

Smlouva o vytvoření webové stránky není v právu nijak specificky upravena. Obecně ji můžeme podřadit pod smlouvu o dílo a při jejím sepsání využít ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. Následně ji bude nutné přizpůsobit podle potřeby.

Součástí nebo přílohou smlouvy pak může být projektová dokumentace. V ní si strany podrobně stanoví, jaké vlastnosti a funkce má web mít.

Proč byste měli sepsat kvalitní dohodu? Smlouva o dílo webové stránky bude klíčovým dokumentem v případě sporu. Právo IT je často soudům vzdálené, a proto budou posuzovat, zda má web požadované vlastnosti právě na základě uzavřené smlouvy.

Vzor smlouvy o vytvoření webové stránky

Při vytváření smlouvy si dejte pozor, abyste nepoužili některý neupravený vyplněný vzor smlouvy o dílo z internetu. Nemusel by odpovídat platným zákonům, ani by nemusel vyhovovat konkrétní smlouvě o vývoji webu.

Vzor smlouvy jsme pro vás připravili v jednoduché variantě a je vhodný pro základní ujednání, kdy zhotovitel a objednatel se znají a důvěřují si. Smlouva tedy je spíše formalita v takovém případě.

VZOR SMLOUVY O DÍLO

Pokud chcete získat větší právní jistotu a chcete mít skutečně silné a právní páky na druhou stranu, pokud by neplnila, tak doporučujeme sepsání smlouvy na míru anebo kontrolu smlouvy.

Jaké má smlouva o vytvoření webové stránky náležitosti?

Ze smlouvy musí vyplývat, kdo je objednatel a kdo zhotovitel díla. Rozmyslete si, zda chcete web získat na své jméno, nebo do vlastnictví právnické osoby.

Vymezení předmětu smlouvy

Následně byste měli popsat předmět smlouvy. Bude-li smlouva o vytvoření internetových stránek příliš obecná, může se stát, že výsledek nebude odpovídat představám objednatele. Příliš podrobný popis pak může vést k tomu, že se při vytváření webu ukáže, že zadání objednatele není technicky uskutečnitelné.

Zhotovitel by měl mít při tvorbě webu určitou volnost, nicméně ne na úkor představám objednatele. Spolupráce a dobrá komunikace při vytváření projektové dokumentace je nutností.

Je třeba také vyřešit, kdo dodává na web obsah. Bude grafiku a texty vytvářet zhotovitel nebo je poskytne objednatel? Jak bude vzájemná součinnost probíhat? Kolik grafických návrhů zhotovitel objednateli dodá k připomínkám?

Předání díla

Ve smlouvě si strany sjednají, kdy má být web předán, zda v celku nebo po částech od předložení návrhu vzhledu stránek, po předání kompletního webu se všemi funkcemi. Jednotlivé etapy projektu by pak měly být spojeny s realistickými termíny.

Smlouva o vytvoření webové stránky by také měla vyřešit, jak bude web předán, resp. na jaký server ho zhotovitel nahraje.

Cena a platební podmínky

Důležitou součástí smlouvy bude stanovení ceny díla a platební podmínky. V praxi se nejčastěji hradí postupně částky za jednotlivé fáze projektu. Zhotovitel má pak motivaci dokončovat jednotlivé etapy v určených termínech.

Jako objednatel si dejte při podpisu smlouvy pozor na skryté poplatky, které si některé softwarové firmy účtují, např. částky za poskytnutí různých licencí či odměny za aktualizace stránek.

Další ujednání

Zhotovitel a objednatel musí mezi sebou vyřešit převod autorských práv. Buď uzavřou zvlášť licenční smlouvu, nebo tato ujednání bude obsahovat přímo smlouva o vývoji webových stránek.

Strany si dále mohou stanovit postupy při odstraňování vad. Co se bude dít, když přestane web nebo některé jeho funkce fungovat? V jaké lhůtě musí zhotovitel vady odstranit? Strany si mohou sjednat záruku za dílo, kdy se zhotovitel zaváže za funkčnost stránek po nějakou dobu. V případě dlouhodobé spolupráce je vhodné si sjednat zvláštní servisní smlouvu.

Dále je možné do smlouvy zahrnout podmínky pro odstoupení ze smlouvy či smluvní pokuty za nedodržení smlouvy.

Další smluvní vztahy při tvorbě webu

Smlouva o vývoji webových stránek jakožto smlouva o dílo není jedinou smlouvou, kterou budete při vytváření webu potřebovat. Je vhodné uzavřít i licenční smlouvu, dohodu o mlčenlivosti a smlouvu o správě webu.

Licenční smlouva

Webové stránky se skládají z mnoha částí, z nichž některé jsou chráněny autorským právem. Je-li uzavřena smlouva o dílo software, považují se podle autorského zákona za díla počítačové programy a databáze, které zhotovitel na objednávku vytvoří za zaměstnanecká díla. To znamená, že objednatel disponuje majetkovými právy k programu či databázi. Může je používat a poskytnout třetím osobám ve formě licence.

Toto ustanovení se však uplatní pouze, pokud je zhotovitel fyzická osoba. Jestliže byla smlouva o vytvoření webové stránky uzavřena s obchodní společností, je potřeba uzavřít licenční smlouvu. Ta je potřeba také v případě, že zhotovitel dodává na web jiná autorská díla, např. fotografie či texty. Pro objednatele bude výhodnější, pokud bude uzavřena licence výhradní, takže zhotovitel již nebude moci svá díla poskytnout dalším klientům.

Dohoda o mlčenlivosti

Při vytváření některých webových stránek, např. pro e-shop či pro interní používání firmy, se zhotovitel díla seznámí s citlivými informacemi objednatele. Ještě než bude uzavřena smlouva o vytvoření webové stránky, doporučujeme sjednat si dohodu o mlčenlivosti (tzv. non-disclosure agreement).

V této smlouvě by měly být specifikovány informace, které spadají pod obchodní tajemství, know how či jiné citlivé údaje, které by se neměly dostat k třetím osobám.

Pokud je při zhotovení webu využito nějaké inovativní řešení či speciální software, může uzavření NDA požadovat i zhotovitel.

Smlouva o správě webových stránek

Webové stránky je potřeba udržovat. K tomu slouží servisní smlouva (v praxi nazývaná service level agreement). Strany si v ní sjednají, jak bude postupováno při poruchách fungování webu, jak budou prováděny aktualizace, jaká bude reakční doba atd. Stanovena bude také odměna za poskytování údržby webu.

V praxi je časté, že zhotovitel provozuje i web hosting. Pokud si ale nepřejete uzavřít servisní smlouvu osobou, se kterou byla podepsána smlouva o vytvoření webové stránky, měli byste již v původní smlouvě stanovit, že spolupráce skončí převzetím webu.

Vzor smlouvy o dílo

Pro jednoduché případy jsme vytvořili vzory smluv o dílo pro vytvoření webové stránky a v případě správy webu či poskytování webhostingu můžete využít variantu smlouvy o dílo pro služby.

Vzorová smlouva o dílo lze využít pro webmastery, kteří mají zakázky na tvorbu webové stránky či mobilní aplikace. Vzor smlouvy využije i zadavatel, který domlouvá tvorbu či revizi webových stránek anebo mobilní aplikace a chce uzavřít smlouvu s developerem, kodérem, grafikem či programátorem.

VZOR SMLOUVY O DÍLO
3.7/5 - hodnocení čtenářů