Dohoda o mlčenlivosti, NDA

dohoda o mlčenlivosti
dohoda o mlčenlivosti

Povinnost zachovávat mlčenlivost je zakotvena v zákoníku práce, občanském zákoníku (NOZ), v zákoně o správě daní a příspěvků a v několika dalších právních předpisech. Například zákoník práce umožňuje zaměstnavatelům zavázat své zaměstnance k mlčení o výrobních, obchodních a dalších podmínkách firmy. Dohoda, nebo také smlouva o mlčenlivosti se často nazývá NDA (non-disclosure agreement). Dohoda o mlčenlivosti musí obsahovat konkrétní specifikaci toho, o čem by měl zaměstnanec pomlčet a také sankce za porušení mlčenlivosti.

V tomto článku se budeme věnovat tématu mlčenlivosti, její zákonné úpravě a využití v praxi. Odkaz na vzor dohody o mlčenlivosti najdete na konci článku.

Pracovní smlouva a mlčenlivost

Někteří zaměstnavatelé zavazují své zaměstnance k mlčení tzv. konkurenční doložkou, která je jedním z ustanovení pracovní smlouvy, nebo může být sepsána dodatečně a je pak přílohou a nedílnou součástí pracovní smlouvy. Zaměstnanec se tak zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s výkonem zaměstnání, a to obvykle ještě dalších několik let po skončení pracovního poměru. Při porušení mlčenlivosti mu hrozí zpravidla vysoká smluvní pokuta. Otázkou je, zda v případě výhodnější nabídky může tento zaměstnance nastoupit u konkurenční firmy se stejným předmětem podnikání a obdobnou náplní práce. V takových případech je třeba rozlišovat konkurenční doložku, zákaz konkurence a povinnost mlčenlivosti, což není totéž.

Dohoda o mlčenlivosti a konkurenční doložka

Povinnost zachovávat mlčenlivost platí zpravidla po dobu trvání pracovního poměru a případně i nějakou dobu po jeho skončení. Zaměstnanec může nastoupit u jiného zaměstnavatele, ale v práci pro něj by měl dodržovat mlčenlivost, ke které se zavázal u zaměstnavatele předchozího.

Konkurenční doložka je upravena zákoníkem práce a musí splňovat zákonné požadavky a náležitosti. Především musí být uzavřena v písemné podobě a účastníci se musí dohodnout na obsahu, zejména na délce trvání a na výši peněžitého vyrovnání. Konkurenční doložka může být stejně jako závazek mlčenlivosti přímo v pracovní smlouvě, v dodatku k ní, nebo v samostatné písemné dohodě. Má to ovšem dva předpoklady:

  1. konkurenční doložku lze sjednat jen tehdy, lze-li to od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků a znalostí pracovních a technologických postupů,
  2. zaměstnanec musí tyto znalosti, informace získat v pracovním poměru u zaměstnavatele, a jejichž využití v činnosti pro konkurenci by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Platnost konkurenční doložky

Jejím obsahem je závazek zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. Takový zákaz lze sjednat nejdéle na jeden rok po skončení pracovního poměru. Díky konkurenční doložce si firma může lépe chránit své know-how vůči odcházejícímu zaměstnanci. Dohoda o mlčenlivosti zaměstnance se ve firmách používá stále více.

Smlouva o mlčenlivosti pro podnikatele a OSVČ

Podnikatelé to mají jiné, pro tyto osoby pochopitelně neplatí zákoník práce. Ovšem pokud se zaměstnanec rozhodne ukončit pracovní poměr a podnikat, musí si dát pozor. Začít s podnikáním v nějakém oboru, případně si založit vlastní firmu vyžaduje, aby se člověk v daném oboru dobře orientoval. A v tom je právě háček, neboť zkušenosti zpravidla načerpal v dosavadním zaměstnání.

Takový člověk má obvykle pocit, že už se u svého zaměstnavatele všechno naučil, a že by to mohl zkusit dělat sám a lépe. Podobná situace by mohla nastat, pokud by se osamostatnil jeden ze společníků firmy a založil si vlastní, konkurenční společnost.

České firmy si chrání své know-how a v podobných situacích by jim soudy nepochybně daly za pravdu. I bývalý zaměstnanec má povinnost zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství zaměstnavatele. Také by se mohlo jednat o nekalou soutěž nebo dokonce i o trestný čin. Nový podnikatel má ovšem jednu výhodu spočívající v nemateriální povaze know-how, takže jeho bývalý zaměstnavatel by obtížně prokazoval jeho odcizení a výši škody. Proto je pro obě smluvní strany vždy výhodnější mimosoudní vyrovnání.

Vzor dohody o mlčenlivosti

Dohodu o mlčenlivosti je vhodné nechat sepsat tak, aby odpovídala NOZ (nový občanský zákoník), pokud nejste dostatečně kvalifikovaní, sepsání dohody přenechte advokátovi. Na internetu je rovněž možné najít vzor dohody o mlčenlivosti, který můžete upravit je svým potřebám.

Jednoduchý vzor dohody o mlčenlivosti (NDA) využijete pro ochranu know-how, obchodního tajemství a dalších citlivých informací v obchodním i pracovním vztahu.

Aktualizovaný vzor smlouvy pro rok 2023.

  • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
  • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
  • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
  • Snadný tisk finálního dokumentu.

VZOR DOHODY O MLČENLIVOSTI

Součástí vzoru je také Návod, jak rozšířit a vylepšit dohodu o mlčenlivosti a Nejčastější otázky a odpovědi k dohodě.

4/5 - hodnocení čtenářů