Konkurenční doložka je smluvní ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, které omezuje výdělečné činnosti zaměstnance po skončení zaměstnání. Je možné ji sjednat na maximálně jeden rok a pouze pro činnosti, které jsou shodné s povahou původní práce zaměstnance anebo by byly jinak konkurenční. Konkurenční doložka se uplatňuje ale nejen pro zaměstnance a zaměstnavatele v rámci pracovní smlouvy, ale také pro živnostníky a podnikatele.

Nejprve se budeme věnovat konkurenční doložce v pracovním právu, protože se jedná o nejčastější použití tohoto ochranného prostředku, v závěru pak najdete také informace k doložce, kterou lze uplatnit také v obchodním vztahu.

Uvádíme také odkaz, kde najdete vzor konkurenční doložky ke stažení, snadno si jej upravíte i vytisknete.

Co je konkurenční doložka

Při podpisu pracovní či obdobné smlouvy se stále více setkáváme s pojmem konkurenční doložka. Ve většině případů se jedná o jedno ze závěrečných ustanovení smlouvy, v některých případech psaných i malým písmem. Co přesně však znamená ona konkurenční doložka? Ztrácíme tak dozajista právo na výkon stejné činnosti po opuštění pracovního místa? Máme právo na kompenzaci? A kdy?

Konkurenční doložka chrání know-how

Konkurenční doložka vznikla jako ochranný institut pro zaměstnavatele, kteří chrání svoje know-how. Pro maximálně efektivní práci je nutné nové zaměstnance rychle včlenit do týmu a naučit je vnitrofiremní know-how, např. marketingové a prodejní techniky, formy uzavíraných smluv s dodavateli, apod.

Pokud se zaměstnanec rozhodne odejít z firmy, odchází zároveň i s např. 10 letým firemním know-how. V těchto případech dává Zákoník práce možnost zaměstnavateli ochránit své know-how právě tzv. konkurenční doložkou.

Konkurenční jednání

Konkurenční doložka a konkurenční jednání jsou dvě související, ale odlišné koncepce v oblasti pracovního práva a obchodního práva.

Konkurenční jednání je pojem, který se vztahuje na činnost zaměstnance, jednatele nebo společníka, která by mohla být v přímé konkurenci s původním podnikem nebo zaměstnavatelem. Toto jednání může zahrnovat zakládání vlastních podniků, práce pro konkurenty nebo nabízení služeb, které by mohly poškodit zájmy původního podniku.

Na druhou stranu, konkurenční doložka je smluvní ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (nebo podnikem a jednatelem/společníkem), které pokračuje po ukončení pracovního vztahu nebo obchodního partnerství. Tato doložka zakazuje bývalému zaměstnanci, jednateli nebo společníkovi vykonávat konkurenční činnost po určitou dobu po ukončení vztahu. Často je spojena s finanční kompenzací pro osobu, které se tento zákaz týká.

Významným rozdílem je tedy doba, kdy se tato omezení uplatňují – konkurenční jednání se týká období trvání pracovního poměru nebo obchodního vztahu, zatímco konkurenční doložka nastupuje až po jeho ukončení.

Obsah konkurenční doložky a zákoník práce

Zákoník práce upravuje konkurenční doložku v §310 a §311. Níže uvádíme srozumitelně přepsané obsah těchto paragrafů s vysvětlením.

Konkurenční doložka zavazuje zaměstnance, který se musí po skončení zaměstnání po dobu maximálně jednoho roku zdržet výkonu výdělečné činnosti, jež je shodná právě s činností zaměstnavatele, či by měla soutěžní (konkurenční) povahu.

Laicky řečeno, zaměstnanec nesmí celý rok po skončení spolupráce pracovat ve stejném oboru.

Povinnosti zaměstnavatele

Na co se ale často v praxi zapomíná je povinnost zaměstnavatele. Ten je totiž povinen poskytovat zaměstnanci za tuto dobu (1 rok) přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku. Za každý měsíc, kdy nebude moci vykonávat práci ve stejném oboru, dostanete od bývalého zaměstnavatele zaplaceno.

V případě, že tato kompenzace nebude zaměstnavatelem vyplácena, konkurenční doložka není platná.

Smluvní pokuta

Obsahem konkurenční doložky bývá také stanovena smluvní pokuta za porušení závazku zaměstnance, tedy zdržení se vykonávat činnost ve stejném oboru.

Zaměstnavatelé často stanovují vysokou smluvní pokutu, aby odradili zaměstnance od porušování a pojistili si tak své know-how v bezpečí. Nevědomky se tak ale staví do nepříjemné situace.

Výše smluvní pokuty musí být přiměřená, a to jak obsahu toho, co vlastně chrání, tak délce ochrany. V opačném případě nelze vymáhat takto vysokou smluvní pokutu. Pokud by se jakákoli ze stran obrátila na soud, ten by určil přiměřenou výši pokuty.

Po zaplacení smluvní pokuty závazek z konkurenční doložky zaniká. Po zaplacení můžete svobodně podnikatelsky nakládat se všemi vědomostmi, které jste v zaměstnání nabyli.

Podmínky uzavření konkurenční doložky

konkurenční jednání

Konkurenční doložka nemůže být uzavřena pro každý pracovní případ. Zákon stanovuje, že ji lze uzavřít jen v takových případech kdy:

 • je to možné od zaměstnance spravedlivě požadovat (s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele),
 • využití těchto informací, apod. by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Pozor, obě výše uvedené podmínky musí být splněny zároveň, nestačí pouze jedna z nich.

Z toho nám vyplývá, že konkurenční doložka má za cíl chránit skutečnou hodnotu. Pokud se jedná o ochranu něčeho, co lze považovat za informaci obecně společensky známou, konkurenční doložka je neplatná.

Neplatnost konkurenční doložky

Podepisujete-li smlouvu obsahující konkurenční doložku, první otázku, kterou byste si jako zaměstnanec měli položit je:

Jedná se o platnou konkurenční doložku?

Skutečností je, že velký počet konkurenčních doložek je buď od počátku neplatných anebo vůbec nedojde k jejich naplnění, resp. zaměstnavatel nesplní své povinnosti.

Konkurenční doložku je možné uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná. Co to pro vás znamená jako pro zaměstnance? Konkurenční doložku klidně ve zkušební době podepište, k ničemu se totiž nezavazujete. Práva a povinnosti obou stran z takto uzavřené dohody (konkurenční doložky) nevyplývají žádná.

Pokud není konkurenční doložka písemná, je neplatná. Tedy, pokud se ústně dohodnete na obsahu konkurenční doložky tzv. gentelment agreement, žádné povinnosti ani práva vám z toho nevyplývají.

Odstoupení i výpověď musí být rovněž písemné (jinak jsou neplatné).

Konkurenční doložku není možné použít pro:

 • pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (mimo soukromé školy)
 • pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb

Práva zaměstnance i zaměstnavatele

Zaměstnavatel: Může od dohody odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance (písemně).

Zaměstnanec: Může dohodu vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Dohoda pak zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Ukázka konkurenční doložky v roce 2023

Pracovní smlouva (bez zkušební doby) vč. konkurenční doložky na jeden rok uzavřena 26. 6. 2023.

Výpověď podána zaměstnancem 5. 8. 2023. Standardní dvouměsíční výpovědní lhůta počíná běžet 1. 9. 2023. Skončení pracovního poměru ke dni 1. 11. 2023.

Konkurenční doložka: od 1. 11. 2023 do 1. 11. 2024.

Zaměstnanec se zdržel výkonu soutěžní činnosti, ale přesto neobdržel peněžité vyrovnání za listopad 2018. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost je měsíc pozadu. Na začátku prosince by již měl mít zaměstnanec na svém účtu minimálně průměrný měsíční výdělek od bývalého zaměstnavatele.

15. 12. 2023 zaměstnanec písemně vypovídá konkurenční doložku pracovní smlouvy. Výpověď je doručena 16. 12. 2023. Zaměstnanec ale stále nemůže vykonávat činnost soutěžní povahy.

Dohoda totiž zaniká až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 1. 1. 2024 je prvním dnem, kdy může zaměstnanec vykonávat činnost soutěžní povahy.

Co musíte vědět o konkurenční doložce

Základní shrnutí z článku a co byste měli jako zaměstnavatel i zaměstnanec vědět o konkurenční doložce.

 • Zaměstnanec nesmí vykonávat stejnou či soutěžní činnost.
 • Nejdéle na dobu 1 roku.
 • Vznik, výpověď i odstoupení musí být písemně.
 • Nelze ve zkušební době.
 • Nelze pro pedagogické pracovníky.
 • Zaměstnanec musí po stanovenou dobu (1 rok) měsíčně vyplácet zaměstnavatele.
 • Zaplacením smluvní pokuty závazek zaniká, není třeba se již zdržovat soutěžní činnosti.

Právní úprava konkurenční doložky vychází ze zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (§310 a §311).

Konkurenční doložka v NOZ

Konkurenční doložka je upravena také v novém občanském zákoníku v § 2518, která se uplatňuje pro všechny obchodní vztahy.

Podnikatelé a OSVČ nejčastěji využívají dohodu o mlčenlivosti, tzv. NDA.

VZOR DOHODY O MLČENLIVOSTI

(1) Strany si mohou ujednat, že obchodní zástupce po zániku obchodního zastoupení nesmí na určeném území nebo vůči určenému okruhu osob na tomto území vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména tu činnost, kterou při obchodním zastoupení vykonával pro zastoupeného. Konkurenční doložka, která tomu odporuje nebo která je ujednána na dobu delší než dva roky od zániku zastoupení, je neplatná.

 

(2) Omezuje-li konkurenční doložka obchodního zástupce více, než vyžaduje potřebná míra ochrany zastoupeného, může soud konkurenční doložku omezit.

Jak je vidět z ustanovení, jedná se o konkurenční doložku, která se využije pro obchodní styk, tedy pro živnostníky, podnikatele a obchodní společnosti.

Vzor dohody o konkurenční doložce

Pokud chcete zvýšit právní jistotu a uzavřít dohodu o konkurenční doložce tak, aby nevznikaly pochyby a případné budoucí právní spory a vyjednávání, namísto vzoru dohody využijte zpracování na míru od advokáta. Investice do právních služeb ve chvíli, kdy chcete urovnat záležitost s výraznějším know-how, je určitě na místě.

NEZÁVAZNÁ NABÍDKA SMLOUVY NA MÍRU

4.7/5 - hodnocení čtenářů