Licenční smlouva dává majiteli právo duševního vlastnictví oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli. Nabyvatel licence se zavazuje poskytnout poskytovateli odměnu. Kouzlo licence spočívá v tom, že umožňuje jedno a to samé právo duševního vlastnictví užívat současně a nezávisle na sobě více subjektům.

V minulosti trpěl institut licenčního práva tím, že úprava licenční smlouvy byla roztříštěna do několika zákonů. To bylo napraveno novým občanským zákoníkem účinným od 1.1.2014. Kromě obecné úpravy licenční smlouvy obsahuje občanský zákoník speciální ustanovení týkající se licence práv, která chrání autorský zákon.

Úplatnost tohoto smluvního typu

Poskytovateli vzniká uzavřením licenční smlouvy nárok na odměnu. Ve smlouvě musí být stanovena její výše, nebo alespoň způsob jejího výpočtu. Odměna může být i v nepeněžité formě a pak má povahu tzv. barterové smlouvy.

Příkladem může být fotograf, který postoupí své právo k užívání dobročinné organizaci nebo třeba všem za určitých podmínek. Je-li odměna ujednána v závislosti na výnosech využití licence, je nabyvatel povinen umožnit poskytovateli nahlížet do účetnictví.

Licenci lze však sjednat i jako neúplatnou, a to i pokud jsou předmětem smlouvy průmyslová práva, tj. ochranné známky, patenty apod. Bezúplatnost musí být výslovně stanovena, jinak poskytovateli vzniká nárok na odměnu obvyklou v době uzavření smlouvy.

Licence pro různé způsoby užití

Rozsah vlastnictví licence může být omezený nebo neomezený a může být vyjádřen časem, místem i množstvím. Územní rozsah je omezen na Českou republiku, časový rozsah je dán dobou obvyklou u daného díla s limitem jednoho roku od poskytnutí licence a množstevní rozsah je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití.

Co má licenční smlouva obsahovat

Tímto vztahem autor díla umožňuje nabyvateli licence nakládat s dílem tak, jakoby měl sám autorská práva. Umělec či tvůrce díla se tak vzdává kontroly nad svým dílem.

Kromě základních náležitostí smlouvy, jako je označení smluvních stran, podpisů a určení doby trvání smlouvy, by licenční smlouva měla také označovat, zda se jedná o hudební, dramatické, fotografické, výtvarné či jiné dílo.

Dále musí být uvedeno, zda je nabyvatel, ze kterého se stane oprávněný držitel licence, oprávněn k plnému užívání díla, případně k jeho rozmnožování, rozšiřování, pronájmu, půjčování, vystavování či vysílání v rozhlasu či televizi.

Druhy licenčních smluv

  • Výhradní (výlučná) licence znamená to, že autor nesmí uzavřít další licenční smlouvu s žádnou jinou osobou a ani on sám nesmí vykonávat svá majetková autorská práva svěřená nabyvateli. Chcete-li uzavřít licenční smlouvu, dejte si pozor na to, zda je výhradní nebo nevýhradní, a také zda je na dobu určitou či neurčitou.
  • Sólová licence – poskytovatel nesmí předmětnou licenci udělit třetím osobám, sám však předmětný nehmotný statek užívat může
  • Exkluzivní licence – uděluje se výhradně a pouze jednomu subjektu, kterému se tak poskytuje exkluzivní postavení na trhu
  • Čistá, smíšená a sdružená licence – čistá licenční smlouva upravuje pouze licenci samotnou, smíšená obsahuje kromě licenčních ujednání i další ujednání související s předmětem licence
  • Licenční smlouva nakladatelská – autor poskytuje nakladatelství licenci k rozmnožování a rozšiřování svého slovesného díla (román, sbírka básní apd.). Nakladatelství se zavazuje dílo vydat tiskem do určitého počtu dní od odevzdání autorem.

Přečtěte si také článek o rozdílu mezi smlouvou o dílo a kupní smlouvou.

Vzor licenční smlouvy

Zájemci, kteří hledají předpřipravený vzor licenční smlouvy mohou využít portál Legito, který nabízí zpracované vzory smluvních dokumentů přímo od advokátů.

Jak se vám článek líbil?