Pokud si necháváte zhotovit software na objednávku, měli byste řešit také, jak bude vypadat výkon majetkových práv, které se k němu váží, tedy zda a jak bude uzavřena smlouva o postoupení práv k počítačovému programu. Software je autorské dílo a je potřeba s objednávkou nebo i prodejem postupovat dle práva, včetně licenčních ujednání a smluvních dohod. Jaké jsou výhody smlouvy o postoupení práv k počítačovému programu a co by měla obsahovat?

Software jako autorské dílo

Počítačový program je podle českého práva autorským dílem, které je chráněno jako dílo literární. To znamená, že na něj dopadá právní úprava podle autorského zákona. Autorem počítačového programu je vždy fyzická osoba, která k němu má osobnostní a majetková práva. Do osobnostních práv obecně patří např. právo být označen jako autor či rozhodnout o zveřejnění díla. Majetková práva tvoří především právo dílo užít a právo sdělit jej veřejnosti.

Autorská práva nemůže autorovi nikdo odepřít, jsou nepřevoditelná a ani autor sám se jich nemůže vzdát. Pokud chce autor svoje dílo „prodat“, znamená to, že poskytne protistraně oprávnění k výkonu některého ze svých autorských práv. Uzavře s ním licenční smlouvu, ve které mu umožní výkon práva užít dílo v určitém rozsahu, určitým způsobem.

Software často vzniká jako zaměstnanecké dílo. Nejde jen o situace, kdy autor vytvořil počítačový program v pracovním poměru pro svého zaměstnance, ale i tehdy, když jej vytvořil na objednávku např. podle smlouvy o dílo pro třetí osobu, která se v tomto případě považuje za zaměstnavatele.

Pro zaměstnanecká díla platí § 58 autorského zákona. Pokud se spolu strany nedohodnou jinak, platí, že zaměstnavatel vykonává majetková práva k dílu svým jménem a na svůj účet. Postoupit své právo výkonu majetkových práv může však další osobě pouze se souhlasem autora, ledaže jde o převod obchodního závodu.

K čemu slouží smlouva o postoupení práv k počítačovému programu?

U zaměstnaneckých děl se zlepšuje postavení zaměstnavatele vůči autorovi. Chrání se tak investice, kterou zaměstnavatel vložil do vzniku softwaru. Autor sice nemůže svých práv teoreticky pozbýt. Prakticky je však nemůže vykonávat. Nejde jen o práva majetková, ale i práva osobnostní a to zejména o právo zachovat integritu díla.

Smlouva o postoupení práv k počítačovému programu se uzavírá mezi zaměstnavatelem (postupitelem) a třetí osobou (postupníkem). Jde o situaci, kdy si objednáváme software u IT společnosti, která je zaměstnavatelem programátorů – autorů počítačového programu. Mezi autorem a námi nebude žádný smluvní vztah. Zaměstnavatelem pak bude poskytnuta buď licence, nebo s ním bude uzavřena smlouva o postoupení práv k počítačovému programu.

V druhém případě přechází ze zaměstnavatele – postupitele výkon práv na třetí osobu – postupníka. To je možné pouze se souhlasem autora. Jak takový souhlas vypadá, autorský zákon neřeší.  Na rozdíl od licence získá postupník mnohem výhodnější postavení. Není již závislý na postupiteli, který již ve vztahu k dílu nefiguruje, resp. nemá k dílu žádná oprávnění. Na rozdíl od licence se nemusí precizně formulovat, jakým způsobem se dílo užívá.

Co má smlouva o postoupení práv k počítačovému programu obsahovat?

Mnoho objednatelů softwaru zapomíná, že počítačový program je autorským dílem a tedy, že nesmí podcenit skutečnosti, které z toho vyplývají.

Úprava autorských práv není jednoduchou záležitostí. U počítačových programů je třeba nejen umět sepsat smlouvu tak, aby byla právně v pořádku, ale je třeba dát pozor i na technické aspekty, které jsou pro ten konkrétní počítačový program specifické. Znalost IT problematiky je proto klíčová.

Postupník, který se nevyzná v technickém řešení, může být následně nepříjemně překvapen, že uzavřel smlouvu, ve které se dal všanc postupitelovi.

Smlouva musí obsahovat vymezení stran, tedy kdo je postupitel (zhotovitel programu) a kdo je postupník (objednatel). Měla by definovat klíčové pojmy, jako co je počítačový program, co se myslí databází apod.

V jádru smlouvy stojí povinnost postupitele převést právo výkonu majetkových autorských práv ke konkrétnímu počítačovému programu. Postupník má povinnost zaplatit za to postupiteli odměnu.

Pro právní jistotu postupníka by měl postupitel ve smlouvě prohlásit, že je výhradním vykonavatelem všech majetkových práv k programu, a že mu autor poskytl souhlas k postoupení práva výkonu autorských majetkových práv.

Vhodné je do smlouvy zakotvit také platební podmínky, možnost odstoupení od smlouvy a případně smluvní pokuty, za porušení povinností, které ze smlouvy vyplývají.

Největší problémy mohou nastat v souvislosti se získáním souhlasu autora. Je v zájmu postupníka, aby byl přímo přílohou smlouvy souhlas autora s postoupením výkonu majetkových práv.

Vzor smlouvy o postoupení práv k počítačovému programu

Sepsání smlouvy na míru od advokáta ocení především ti, kteří chtějí od začátku založit vztah se stabilním a jistým výsledkem. Jasně definovat práva a povinnosti obou stran. Zejména u podnikatelských byznysů a start-upů je příprava individuálních smluv vhodnějším řešením, protože je lepší vydefinovat si podmínky předem než-li se poté dohadovat a soudit o větší peníze.

Výhody přípravy smlouvy od advokáta je samozřejmě možnost korekcí, dojasňování různých otázek či dokonce vedení zkušeného advokáta a doporučení z právní praxe.

Příprava smlouvy na míru

Získejte zdarma nacenění pro sepsání smlouvy na míru od advokáta.

5/5 - hodnocení čtenářů