Rozhodujete-li se mezi tím, zda podepsat pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce, ať už z jakéhokoli důvodu, určité vodítko vám poskytne následující srovnání těchto pracovněprávních institutů.

Forma pracovního vztahu

Jak pracovní smlouva, tak dohoda o provedení práce musí být uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná.

Doba trvání

V pracovní smlouvě lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou i neurčitou. Jen pokud dojde k sjednání pracovního poměru na dobu určitou, je třeba mít na paměti, že pracovní poměr mezi týmiž účastníky lze sjednat nejvýše na dobu 3 let od vzniku pracovního poměru.

Je pak umožněno opakovaně uzavřít mezi týmiž účastníky pracovní poměr na dobu určitou, a to nejvýše dvakrát. Za opakované uzavření se považuje i prodloužení doby trvání pracovního poměru. Pouze pokud by mezi jednotlivými pracovními poměry mezi týmiž účastníky uplynula doba alespoň 3 let (a to mezi skončením jednoho pracovního poměru a vznikem nového pracovního poměru), k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou se nepřihlíží.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohodu o provedení práce lze uzavřít maximálně na předpokládaný rozsah 300 hodin v kalendářním roce. Započítává se sem také doba práce, kterou zaměstnanec koná pro zaměstnavatele ve stejném kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V rámci jednoho kalendářního roku tak mohou týž účastníci uzavřít mezi sebou dohody o provedení práce o celkovém rozsahu nejvýše 300 hodin. Dohoda, která by byla uzavřena nad tento zákonný rozsah, by byla neplatná. Jiná omezení pro dohodu o provedení práce neplatí.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Pracovní doba

Pracovní doba v pracovním poměru, nesmí přesáhnout 40 hodin týdně (s výjimkami stanovenými zákoníkem práce), lze samozřejmě sjednat kratší pracovní dobu.

Takové omezení pracovní doby se nevztahuje na dohodu o provedení práce. Navíc zaměstnavatel není povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

Doba odpočinku

U pracovní smlouvy je třeba dodržet veškerá ustanovení týkající se doby odpočinku, jak jsou uvedena v zákoníku práce.

V rámci dohody o provedení práce je pouze stanoveno, že práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Příplatky za práci v noci či ve svátek

Zaměstnanci z pracovního poměru přísluší nárok na příplatky za práci v noci či ve svátek.

Oproti tomu v rámci dohody o provedení práce zaměstnanci takové příplatky nenáleží, lze však tyto nároky v dohodě sjednat.

Cestovní náhrady

Při uzavření pracovní smlouvy má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady dle ustanovení zákoníku práce.

V rámci výkonu práce na základě dohody o provedení práce zaměstnanec nemá nárok na cestovní náhrady, nicméně nárok lze opět sjednat v dohodě (musí být však sjednáno pravidelné pracoviště).

Odměna za vykonanou práci

V obou případech je třeba dodržet minimální mzdu.

Dovolená

Zaměstnanec má z pracovní smlouvy nárok na dovolenou, a to za kalendářní rok či jeho poměrnou část, za odpracované dny a dodatkovou dovolenou.

Při uzavření dohody o provedení práce zaměstnanci nevzniká nárok na dovolenou, ledaže by tento nárok byl v dohodě přímo sjednáno.

Nemocenská

Za zaměstnance v pracovním poměru zaměstnavatel odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Za první 3 dny pracovní neschopnosti či karantény (maximálně prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn) nepřísluší zaměstnanci vykonávající práci na základě uzavřené pracovní smlouvy žádná náhrada mzdy. Prvních 21 kalendářních dnů trvání náhrady dočasné pracovní neschopnosti či karantény náleží zaměstnanci náhrada mzdy, splňuje-li ke dni vzniku pracovní neschopnosti či karantény podmínky nároku.

To samé platí pro zaměstnance vykonávající práci na základě dohody o provedení práce, jen pro účely poskytování platí zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které zaměstnavatel pro tyto účely musí předem určit. Zaměstnanci jsou účastníci zdravotního a sociálního pojištění, pokud výše odměny za kalendářní měsíc přesáhne 10.000 Kč hrubého. Pojistné se pak vypočítává z celé výše odměny.

Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr lze rozvázat jen dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením či zrušením ve zkušební době, jak stanoví zákoník práce.

Vzhledem k omezenému rozsahu práce a mnohdy specifickému druhu závisí skončení právního vztahu z dohody o provedení práce na podmínkách sjednaných v této dohodě. Z hlediska právní úpravy končí tento právní vztah vzájemnou dohodou nebo splněním; ostatní způsoby skončení je třeba mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednat.

Odstupné

Zaměstnanec má dle podmínek zákoníku práce nárok na odstupné, končí-li pracovní poměr.

U dohody o provedení práce zaměstnanec nárok na odstupné nemá, opět lze však tento nárok v dohodě sjednat.

4.4/5 - hodnocení čtenářů