Rádi fotíte a chtěli byste svůj koníček zúročit? Ať už chcete pracovat jako svatební fotograf, či prodávat fotografie na fotobankách, je potřeba, abyste měli právní povědomí, které se týká pořizování a nakládání s fotografiemi. Základní znalosti této problematiky se vám ale hodí, i když si pořízení fotografií objednáváte. Smlouva o pořízení a užití fotografie by měla nastavit vztahy mezi pořizovatelem fotografie a objednatelem snímku či osobou, která je na něm zachycena. Odkaz na vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie najdete níže.

Fotografie a právo

Právní problematika fotografií s sebou přináší různá úskalí. Předně je fotografie autorské dílo, na které se vztahuje autorský zákon. Fotograf se považuje za tvůrce fotografie, který k ní má autorská práva. Ta lze rozlišit na práva osobnostní a majetková. Fotograf má právo fotografii zveřejnit, rozhodnout, zda bude uváděn jako autor pod svým jménem, a právo, aby se se snímkem nijak nemanipulovalo bez jeho souhlasu.

Práva autora fotografie

Jen autor může své dílo užívat. Např. tvořit kopie fotografie, vystavit ho na internetu apod.  Tato svá práva může přenést na jinou osobu. K tomu se využívá licenční smlouva. Autor může udělit licenci výhradní, kdy s ní bude moci nakládat pouze jeden uživatel i nevýhradní, kdy ji autor může fotografii poskytnout k užívání (v podstatě prodat) opakovaně.

Práva jiných osob

Fotografie je sice uměleckým dílem, nicméně je specifická v tom, že může zachycovat objekty, na které se také vztahují autorská a jiná práva. Na tuto skutečnost je nutné pamatovat, pokud by chtěl autor fotografie využívat svá majetková práva. Mohl by se totiž dostat do konfliktu s právem.

Nelze tak fotografovat předměty, které jsou cizími uměleckými díly, či jsou chráněny ochrannými známkami a jinými průmyslovými právy. Často není povoleno fotografovat v interiérech, protože se tím omezují práva majitelů. Zákaz fotit je častý na výstavách, na zámcích apod. Bezproblémové je naopak focení přírody či veřejných míst. Nicméně, v některých zemích je zakázáno fotit a následně prodávat snímky, na kterých jsou např. moderní budovy. Jsou totiž považovány za architektonická díla, na která se vztahují autorská práva.

Ochrana osobnostních práv

Fotograf si musí dát dobrý pozor, pokud na fotografii zachytí jiné lidi. Ti totiž mají osobnostní práva, mezi která patří také právo na soukromí. Podrobně je upravuje občanský zákoník. Podle něj lze „zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, .. jen s jeho svolením.” Stejně tak není možné rozšiřovat fotografii, na které je nějaká osoba zachycena, bez jejího souhlasu. Svolení k užívání fotografie je možné odvolat.

Z tohoto pravidla existují výjimky.  Přiměřeným způsobem se podobizna i bez souhlasu může použít k vědeckému či uměleckému účelu a pro zpravodajství. Souhlas osoby také není třeba, pokud se nechává nafotit při veřejném vystoupení v záležitosti veřejného zájmu.

Pokud fotograf pořizuje snímky systematicky a za určitým účelem, může se z něj stát správce osobních údajů a následně pak musí respektovat pravidla obsažená v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jak má vypadat smlouva o pořízení a užití fotografie?

Žádný zákon neupravuje, jak přesně vypadá dohoda o fotografování. Můžeme rozlišit několik typů smluv, které lze použít v různých situacích.

Smlouva o dílo

Smlouvu o dílo uzavře fotograf a objednatel fotografií. Typicky půjde o fotografování nějaké události, např. svatby, konference apod. Fotograf je zde zhotovitelem, který se zavazuje provést dílo. Ve smlouvě je důležité dílo dostatečně specifikovat.

V rámci smlouvy dojde většinou k uzavření výhradní licence, která umožní objednateli s dílem nakládat. Strany by měly vyřešit, zda může fotograf používat dílo ke své vlastní prezentaci a zda může objednatel poskytovat dílo k užití třetím osobám.

Ve smlouvě je vhodné upravit také platební podmínky (tedy jak a kdy objednatel za dodání fotografií zaplatí), termín zhotovení fotografií apod.

VZOR SMLOUVY O DÍLO

Model Release

Model Release je dohoda o užití fotografie, kterou uzavře fotograf s osobou, kterou zachytil na své fotografii, pokud chce tento snímek dále využívat. Je čistě na stranách smlouvy, zda se rozhodnou uzavřít smlouvu úplatnou (kdy bude fotograf hradit odměnu modelovi) či bezúplatnou.

Model Release je vyžadován od fotografů, kteří poskytují své fotografie do fotobanek k prodeji. Kromě focení portrétů či svatebních fotografií je právě focení do fotobank jeden ze způsobů, jak vydělávat na fotkách. Fotobanky mají připravený dokument, který fotograf nechá podepsat od modela a následně odešle.

Nezbytnou náležitostí smlouvy je výslovný souhlas modela s pořízením fotografie. Dále je vhodné do smlouvy zakotvit, k jakým účelům může fotograf snímek s podobou modela využít – jestli osoba souhlasí s komerčním využíváním své podoby či pouze s uměleckým využitím.

Smlouva by měla specifikovat veškerá omezení použití fotografie, která fotografovaná osoba chce stanovit (např. pouze po určitý čas a místo, jako je třeba souhlas pouze s umístěním své podoby na konkrétní výstavě).

Souhlas modela je potřeba také k tomu, pokud chce fotograf dílo dále zpracovávat (např. provádět retuše či fotomontáže).

Strany se mohou dohodnout, zda bude model oprávněn užívat fotografie pro svou potřebu či ke své prezentaci.

Uzavření Model Release je nezbytnou podmínkou pro nahrávání a prodávání fotografií skrze fotobanky. Bez platného Model Release jsou porušována práva na ochranu osobnosti (viz výše).

Vzor smlouvy

Vzor smlouvy pro vytvoření fotografického díla je dostupný jako vzor smlouvy o dílo.

Vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie typu Model Release je k nalezení na těchto stránkách. Pokud jde o fotografie věcí chráněných autorskými či jinými právy, je potřeba uzavřít tzv. Property Release, která bude vypadat obdobně.

Time for Prints (TFP smlouva)

TFP dohoda funguje jako směnná smlouva s modelem. Fotograf vyfotí modela či modelku a  poskytne jim určité množství kvalitních fotografií, ke kterým jim udělí nevýhradní licenci. Fotografovaná osoba zase udělí svůj souhlas s použitím fotografie fotografem (model release). Obě strany tedy obětují svůj čas za fotografie. Modelka tak získá kvalitní snímky do svého portfolia a fotograf bude mít k dispozici fotky ke své prezentaci.

5/5 - hodnocení čtenářů