Kdy je e-mail považovaný za doručený: práva, povinnosti, prevence

kdy je e-mail považovaný za doručený z právního hlediska

Zasíláte někomu návrh na uzavření smlouvy či žádost o prominutí dluhu? Potřebujete odstoupit od smlouvy? Obeznámili jste příjemce e-mailem? Co když ale e-mail pošlete v noci, spadne do spamu či je jeho adresát na dovolené? Měli byste vědět, kdy je e-mail považován za doručený z právního hlediska. Ne vždy se tak děje ihned po jeho odeslání. Na co byste si měli dát pozor?

Teorie dojití

Odeslání e-mailu, který v sobě skrývá jakékoli právní jednání, je jednáním vůči nepřítomné osobě. Jeho právní účinky nastávají až v okamžiku, kdy se dostane do dispoziční sféry adresáta.

Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

 

§ 570 odst. 1 občanského zákoníku

Děje se tak ve chvíli, kdy má příjemce alespoň možnost se s ním seznámit. Nezáleží na tom, zda adresát tuto možnost využije či nikoli.

V okamžiku doručení e-mailu se právní jednání považuje za perfektní. Pokud e-mail adresátovi nedojde, jedná se o zdánlivé právní jednání, které nemůže vyvolat právní účinky. 

Pro lepší pochopení si uvedeme příklad:

Chcete vypovědět kupní smlouvu, tudíž sepíšete výpověď a odešlete ji e-mailem. Jelikož výpověď neprobíhá při vzájemné schůzce, nýbrž vůči nepřítomné osobě, musí jí být e-mail řádně doručen. Řádným doručením se rozumí to, že se e-mail dostane do e-mailové schránky adresáta, aby měl možnost se s jeho obsahem seznámit. Pokud se tak nestane, nevyvolá vaše jednání žádné právní účinky, tj. smlouva zůstane nadále platná.

Kdy se ale e-mail považuje za doručený?

Doručení po technické stránce

E-mail je doručen po technické stránce bezprostředně po jeho odeslání, zpravidla do pár sekund. Akorát je potřeba, aby správně fungovalo internetové připojení adresáta, včetně jeho e-mailové schránky.

Doručení z právního hlediska

S ohledem na teorii dojití se však doručení po technické stránce v některých situacích nepřekrývá s doručením po právní stránce. Vždy je potřeba dbát na to, aby se e-mail dostal do dispoziční sféry adresáta. Hovoří o tom rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora ze dne 6. 10. 2022, sp. zn. VII ZR 895/21, které lze vztáhnout i na českou právní úpravu.

Obsah rozhodnutí německého soudního dvora zde popisovat nebudeme, ale uvedeme si příklad, který ho reflektuje:

Půjčili jste někomu peníze, ale on vám je nechce vrátit. Nepomáhá telefonická komunikace ani upomínky. Rozhodnete se tedy přistoupit k soudnímu vymáhání. Aby vám byly uhrazeny náklady soudního soudního řízení, musíte před podáním žaloby, dlužníkovi zaslat předžalobní upomínku. Můžete tak učinit buď poštou s doručením do vlastních rukou, nebo datovou schránkou, případně též e-mailem. To se však příliš nedoporučuje, pokud nemáte elektronický podpis. 

Nicméně, pro účely našeho příkladu si doručení e-mailem vybereme. Pokud e-mail odešlete v obvyklou denní dobu, překrývá se doručení po právní stránce s doručením po technické stránce. Je však potřeba, abyste ho zaslali na e-mailovou adresu, kterou adresát běžně používá, popřípadě na adresu, kterou jste si vzájemně ujednaly.

Není podstatné, jestli se dlužník do e-mailové schránky v daný den přihlásí či zda si e-mail přečte. 

Co je obvyklá denní doba

S pojmem obvyklá denní doba se setkáte v § 602 občanského zákoníku.

Má-li se právo vykonat nebo povinnost splnit v určitý den nebo do určitého dne, vyžaduje se, aby se tak stalo v obvyklou denní dobu, ledaže něco jiného plyne ze zvyklostí, ze zavedené praxe stran, popřípadě ze zvláštních okolností případu.

 

§ 602 občanského zákoníku

Obvyklá denní doba však není ve všech případech stejná. Vždy záleží na okolnostech konkrétního případu a zavedené praxi smluvních stran.

Může se kupříkladu shodovat s otevírací či provozní dobou příjemce e-mailu nebo s jeho úředními hodinami. Pro e-mail adresovaný fyzické osobě bude obvyklá denní doba samozřejmě jiná než třeba pro noční klub.

V praxi se obvyklá denní doba zásadně shoduje s objektivní možností adresáta seznámit se s obsahem e-mailu. Pokud se adresát s e-mailem seznámí dříve, než by nastala teorie dojití, považuje se za dobu doručení již okamžik přečtení e-mailu.

Potvrzení přečtení

Doporučujeme vám, abyste si přečtení e-mailu nechali potvrdit.

Můžete o to příjemce požádat, jinými slovy stačí, aby vám zaslal zprávu, že si e-mail přečetl, souhlasí s jeho obsahem nebo rovnou namítl nepřesnosti.

Někteří poskytovatelé e-mailových služeb nabízí před odesláním e-mailu zaškrtnutí políčka s požadavkem na potvrzení jeho přečtení. Příjemce je sice oprávněn tuto možnost odmítnout, ale nevyhne se tím právním účinkům, jelikož se na e-mail bude stále hledět jako na řádně doručený.

Co když e-mail neodešlete v obvyklou denní dobu

Bylo by možné uvažovat nad tím, že se e-mail považuje za doručený až následující pracovní den. Není tomu ale vždy tak.

Uvedeme si další příklad:

E-mail odešlete například ve 2:20 v noci. Z technického hlediska dojde k jeho doručení ihned. Z právního hlediska se bude doručení počítat od okamžiku, kdy se příjemce mohl s obsahem e-mailu poprvé seznámit. Tím se rozumí obvyklá denní doba, tj. kupříkladu provozní doba adresáta.

E-mail spadne do spamu

Existují různé možnosti, proč může e-mail spadnout do spamu.

Zařazení e-mailové adresy odesílatele do spamu

Jednou z nich je zařazení odesílatelovy e-mailové adresy do spamu ze strany příjemce. Dané jednání se považuje za porušení obecné prevenční povinnosti dle § 2900 občanského zákoníku, ve spojení s porušením povinnosti poctivosti, viz § 6 odst. 1 občanského zákoníku. E-mail bude v tomto případě doručen standardním způsobem, tedy okamžikem možného seznámení se s jeho obsahem.

Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

 

§ 6 odst. 1 občanského zákoníku

Nesprávné vyhodnocení e-mailu

Další možnost představuje nesprávné zařazení e-mailu do spamu ze strany poskytovatele e-mailových služeb.

E-mail se v tomto případě považuje se za doručený okamžikem jeho dojití do sféry adresáta, a to i přesto, že pochybil poskytovatel. 

Daný závěr lze vyvodit i z hlediska systému doručování poštovních zásilek, kdy postačuje jejich vhození do poštovní schránky či předání blízké osobě. Samozřejmě tak lze uvažovat pouze o dopisech, které nejsou určeny přímo do rukou adresáta.

Pokud jde o prevenční povinnost, adresát měl příležitost zvolit si poskytovatele e-mailových služeb, a tedy možnost ovlivnit vyhodnocení příchozích e-mailů.

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

 

§ 2900 občanského zákoníku

Odůvodněné zařazení e-mailu do spamu 

Jestliže poskytovatel e-mailových služeb vyhodnotí odeslaný e-mail jako spam správně, nebude řádně doručen.

V tomto případě dochází k porušení prevenční povinnosti odesílatele, a to tak, že si vytvořil e-mailovou adresu u nedůvěryhodné domény. K doručení by došlo pouze, pokud by se příjemce podíval do spamu, což od něj nelze rozumně očekávat. Každý člověk totiž postupuje s běžnou péčí a opatrností, aby si nezpůsobil možnou újmu.

Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

 

§ 4 odst. 1 občanského zákoníku

Adresát si e-mail nemůže přečíst

Odesílatel nemůže vědět, že se adresát nachází například na delší dovolené bez internetového připojení. E-mail se tedy doručí standardně v obvyklou denní dobu.

To, že se s jeho obsahem nemůže příjemce seznámit, jde k jeho tíži. Může se totiž domluvit s jinou osobou, která bude po dobu jeho nepřítomnosti e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat. I zde se tudíž jedná o porušení prevenční povinnosti.

Jinak by tomu ale bylo, pokud by adresát v předstihu vyrozuměl odesílatele o své nepřítomnosti. Odeslání e-mailu v době nepřítomnosti by bylo možné chápat jako zneužití práva a teorie dojití by se aplikovala až k okamžiku odpadnutí překážky.

Jiné způsoby doručení

Teď, když už víte, kdy je e-mail považován za doručený z právního hlediska, můžete tak namítat vůči jeho příjemci.

Přesto vám však doporučujeme upřednostnit odesílání přes datovou schránku nebo poskytovatele poštovních služeb. Budete mít totiž silnější důkaz, že zpráva byla opravdu doručena, a že se s ní mohl adresát seznámit.

Soudy totiž nahlíží na problematiku e-mailů sporně a vždy je lepší vybrat si důvěryhodnější způsob doručení. Zvlášť, když se jedná o právní jednání, jímž vznikají a zanikají práva a povinnosti.

Když uvažujete nad předžalobní výzvou či jednáním s orgány veřejné moci, upřednostněte datovou schránku.

Prodloužit nájemní smlouvu, odstoupit od smlouvy či reklamovat zboží můžete klidně e-mailem. Většina společností tuto možnost dokonce sama nabízí.

Co se týče spolupráce s influencerem, lze mu veškeré informace, včetně pracovních úkolů, zasílat prostřednictvím e-mailové komunikace. Naléhavé situace vám samozřejmě doporučujeme řešit telefonicky. Využití konkrétních komunikačních prostředků v určitých situacích se řeší ve smlouvě o spolupráci.