Jak začít podnikat

jak začít podnikat

Máte dost pevné pracovní doby a nepříjemného šéfa? Možnost být svým pánem a plnit si své sny jsou jedním z důvodů, proč se stát osobou samostatně výdělečně činnou či si založit společnost. Jenže jak začít podnikat? Co je k tomu potřeba? Administrativa vás nemusí odradit, pokud se v ní alespoň trochu zorientujete.

Začátek podnikání

Rozmyslete si dobře, co bude předmět vaší činnosti. Měli byste zjistit, v čem spočívá vaše konkurenční výhoda oproti ostatním podnikatelů na trhu. Nepočítejte s tím, že se vše naučíte za pochodu, raději se věnujte věcem, se kterými už máte zkušenosti.

Bude o váš produkt či služby zájem u spotřebitelů? Udělejte si drobný průzkum, než podáte v práci výpověď. Kdo budou vaši zákazníci? Co budou od vás požadovat? Často je základem úspěchu marketing a přístup k zákazníkům.

Poučte se, jak věci dělá konkurence. Zkuste najít chyby a vyhnout se jim u svého produktu či služby.

Zvažte, zda chcete být online. Peníze můžete vydělávat z domova online přes internet. Naučte se, jak správně provozovat e-shop. Pokud nechcete online obchod budovat sami od začátku, můžete si e-shop koupit.

Nenechte se odradit byrokracií. I když se v Česku kladou podnikatelům klacky pod nohy, není to tak strašné, jak se zdá. V podstatě jsou dvě cesty, jak začít podnikat:

  • Stát se OSVČ
  • Založit si společnost

Jak se stát osobou samostatně výdělečně činnou?

Osoby, které nepodnikají na základě živnostenského zákona

Pokud chcete provozovat samostatně a soustavně činnost za účelem zisku pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, dopadá na vás živnostenský zákon. Musíte si pak obvykle zřídit živnostenské oprávnění.

Z tohoto pravidla existují výjimky. Za živnost se nepovažuje vytváření výsledků duševní tvůrčí činnosti (např. vytváření autorských děl), provádění archeologických výzkumů nebo restaurování kulturních památek. Živnostenským zákonem se pak neřídí specifická povolání, jako jsou advokáti, lékaři, lékárníci, veterináři, znalci a tlumočníci, daňoví poradci apod. Jejich činnost se řídí speciálními zákony. Živností také není provozování hazardních her, hornictví nebo zemědělství.

Nakoukněte proto do § 3 živnostenského zákona, zda máte podle postupovat podle tohoto zákona, nebo musíte najít jinou právní úpravu.

Druhy živností

Živnosti se dělí na koncesované, jejichž provoz vám musí povolit stát, a na ohlašovací, ke kterým povolení nepotřebujete, postačí, když budete splňovat zákonem stanovené podmínky. Ohlašovací živnosti můžeme rozdělit na řemeslné (je potřeba mít výuční list, šest let praxi apod.), vázané (je nutná odborná způsobilost) a volné.

Ve většině případů se živnostníci věnují právě volné živnosti, ke které žádnou odbornou způsobilost nepotřebují. Nutnými podmínkami jsou pouze svéprávnost (u nezletilého je nutné přivolení soudu a souhlas zákonných zástupců) a bezúhonnost (budoucí podnikatel nesmí být odsouzen za trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání, o který ohlašuje).

Chtěli byste podnikat v oblasti, ve které nemáte potřebnou způsobilost? Řešením je najít si odpovědného zástupce.

Zřízení živnosti

Nejčastější způsob jak začít podnikat, je pak zařízení živnostenského oprávnění. K tomu je potřeba se dostavit na jakýkoliv živnostenský úřad. Výpis z rejstříku trestů si obstará úřad sám, je proto třeba předložit pouze občanský průkaz, popřípadě doklady o požadované odbornosti. Musíte také zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Na živnostenském úřadě vyplníte jednotný registrační formulář. Díky němu nemusíte běhat po různých správních orgánech, ale na jednom místě se přihlásíte nejen na živnostenském úřadě, ale i na správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Registrujete se jím také k příslušným daním (dani z příjmu, DPH, silniční dani, dani z příjmů za zaměstnance apod.). Pokud byste se neregistrovali pomocí jednotného registračního formuláře, museli byste podniknout zdlouhavé kolečko na všech uvedených úřadech.

Povinnosti živnostníka

Být na „volné noze“ znamená nejen svobodu, ale také odpovědnost. Nezapomeňte, že jako OSVČ máte různé zákonné povinnosti, které za vás nikdo neudělá.

Pokud je samostatná činnost činností hlavní, je potřeba, abyste si sami platili měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění, a to od okamžiku, kdy se jako živnostník registrujete. Pokud jste stále zaměstnanci, a samostatnou činnost provozujete pouze jako činnost vedlejší, postačí doplatit pojištění podle přehledu příjmů.

Největším postrachem živnostníků je vedení daňové evidence, popř. účetnictví. Finanční úřad vám přidělí daňové identifikační číslo. Na konci roku je pak nutné podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů. Pokud v prvním roce podnikání bude vaše daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč, budete v následujícím období platit stanovené zálohy na daň z příjmu.

Plátci DPH a silniční daně pak musí podávat další daňová přiznání v termínech stanovených zákonem.

Pokud si však nechcete s výpočtem daní mzdové či personální agendy lámat hlavu, můžete tyto činnosti outsourcovat.

Nezapomeňte, že mnoho činností podléhá elektronické evidenci tržeb. Budete pak muset vést EET.

Jak začít podnikat s obchodní společností?

Obecně o obchodních korporacích

Podnikat prostřednictvím obchodní korporace má své výhody. Vyplatí se zejména, pokud chcete vybudovat na trhu solidní postavení, očekáváte vysoký obrat nebo podstatná rizika. Jednodušší bude také v případě, že si chcete nechat registrovat ochrannou známku.

Zákon o obchodních korporacích vám umožňuje si k podnikání zvolit veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo či evropskou družstevní společnost. O tom, jak založit družstvo, se dozvíte zde.

Obchodní korporaci musíte nejprve založit, získat živnostenská oprávnění a následně zapsat do obchodního rejstříku. Teprve zápisem obchodní společnost či družstvo vznikne a může nabývat práva a povinnosti.

Nejčastěji zakládanou formou obchodní společnosti je společnost s ručením omezeným. Má jednoduchou strukturu a hodí se pro většinu podnikatelských záměrů. Můžete si ji nechat vytvořit na klíč od externích firem, nebo si ji zřídit sami.

Jak založit s.r.o.?

S.r.o. můžete založit jako jediný společník. Maximální počet členů společnosti není omezen. Společnost je založena podpisem společenské smlouvy. V případě, že jde o jednočlennou společnost, sepíše zakladatel zakladatelskou listinu.

Společenská smlouva či zakladatelská listina musí být ve formě notářského zápisu, proto si připravte několik tisíc korun na notářské poplatky.

Musí obsahovat firmu (název) a sídlo společnosti, údaje o společnících, předmět činnosti, určení podílů a práv a povinností společníků, výši základního kapitálu (může být i jen 1 Kč) a vkladů, údaje o jednatelích, vkladovou povinnost a lhůtu pro její splnění a další náležitosti podle zákona o obchodních korporacích.

Notář by vás měl umět poučit, jak společenskou smlouvu správně sepsat. Většinou nabízí i zařízení zápisu do obchodního rejstříku, čímž můžete celý proces značně urychlit.

Co udělat před zápisem do obchodního rejstříku?

Před zápisem do obchodního rejstříku je nutné splatit nejméně 30% peněžitých vkladů (u nepeněžitých vkladů vkladové ážio). Vkladovou povinnost je však nutné splnit zejména podle společenské smlouvy.

Následně je nutné, aby společnost s ručením omezeným získala podnikatelské oprávnění.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí podat všichni jednatelé, jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Návrh může podat také advokát, notář či jiná třetí osoba na základě plné moci, která je rovněž opatřena úředním podpisem. Za zápis do obchodního rejstříku zaplatíte 2 700 Kč.

Po zápisu dojde ke vzniku s.r.o. Je potřeba začít vést účetnictví a registrovat se u finančního úřadu, případně u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení, pokud má s.r.o. zaměstnance.

5/5 - hodnocení čtenářů