Dříve bylo družstvo oblíbenou formou obchodní korporace, dnes případů založení družstva ubývá. Na vině je především vysoká administrativní zátěž požadovaná státem, např. ve vedení účetnictví. Přesto družstvo přináší svým členům mnoho výhod.

Co je družstvo

Družstvo je právnickou osobou. Má sloužit buď k tomu, aby se jeho členové vzájemně podporovali ve své činnosti, nebo aby družstvo podporovalo jiné osoby, případně aby podnikalo.

Družstvo se zakládá zejména pro účely výrobní, zemědělské nebo spotřební. Jeho členové společně hospodaří, jsou silnějším partnerem na trhu a mohou tak být ekonomicky úspěšnější, než kdyby podnikali jako živnostníci.

Právní úpravu lze v současnosti nalézt zákoně o obchodních korporacích.

Sociální a bytová družsta

Speciálním i typy jsou družstvo sociální a bytové. Činnost sociálního družstva je zaměřená na podporu sociální soudržnosti a má být obecně prospěšná. Založení bytového družstva může být pouze za účelem zajišťování bytových potřeb jeho členům.

Základní charakteristika družstva

Od obchodních společností se družstvo liší tím, že jeho členové rozhodují demokraticky. Každý člen má jeden družstevní podíl, tedy stejná práva a povinnosti jako ostatní členové.

Všichni členové se účastní řízení a rozhodování v družstvu a mají právo se podílet na výhodách, které družstvo přináší.

Nejvyšší počet členů družstva není omezen, musí však být minimálně tři. Mohou to být fyzické nebo i právnické osoby.

Minimální základní kapitál není stanoven, stejně tak není omezená výše, kterou má mít vklad členů do družstva.

Orgány družstva

  • Členská schůze
  • Představenstvo (statutární orgán družstva),
  • Kontrolní komise (jejím úkolem je kontrola činnosti a projednávání stížností členů)
  • Případně jiné orgány, které si družstvo zřídí.

Pokud jde o družstvo s méně než padesáti členy, může si stanovit, že statutární orgán bude předseda družstva, a představenstvo ani kontrolní komise se nebudou zřizovat.

Jak založit družstvo

Založení a vznik obchodní korporace není to stejné. Nejprve dochází k založení. Družstvo je oproti obchodním společnostem specifické v tom, že se zakládá ustavující schůzí, nikoliv sepsáním společenské smlouvy.

Založení družstva a jeho vznik

Založením ještě družstvo nevznikne jako právnická osoba, nemůže tedy za sebe jednat vůči třetím osobám. Nemá ani práva a povinnosti. Ty získává teprve vznikem. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Postup při zakládání družstva není jednoduchý. Pokud se zakladatelé neorientují v právních předpisech, mohou se obrátit na notáře, který jim celý proces založení pomůže realizovat.

Postup založení družstva

Před konáním ustavující schůze je potřeba mít předpřipravené stanovy družstva. Ty upravují základní pravidla, jak družstvo funguje.

Vzorové stanovy družstva

Vzorové stanovy bytového družstva najdete zde a můžete si je také stáhnout.

Níže píšeme v obecné rovině, jaký obsah stanovy družstva obvykle musí mít.

Firma družstva a jeho sídlo

Název družstva by neměl být stejný ani podobný s názvem jiné právnické osoby.

Sídlo se může vymezit ve stanovách pouze obecně, ale doporučuje se mít již předem konkrétní místo, na kterém bude družstvo sídlit. Vlastník nemovitosti musí se sídlem souhlasit.

Předmět podnikání nebo činnosti družstva

Zájemci o založení družstva již dopředu vědí, čím se bude družstvo zabývat. Název činnosti by měl odpovídat názvům živností podle živnostenského zákona.

Výše základního členského vkladu, vstupního vkladu

Základní kapitál se do stanov nemusí uvádět. Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu svým základním členským vkladem. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná.  Členové pak mohou mít i další vklady.

Způsob a lhůta splacení vkladu přistupujícím členem

Lhůta pro splacení vkladu nesmí být delší než tři roky.

Členský vklad nemusí být pouze peněžitý. Nepeněžitým vkladem může být i provádění práce nebo služeb.

Postup jak se svolává členská schůze a jak rozhoduje

K členské schůzi musí dojít alespoň jednou za každé účetní období. Většinou ji svolává představenstvo.

Počet členů představenstva a kontrolní komise a jak dlouho trvá jejich funkce

Představenstvo a kontrolní komise musí mít alespoň 3 členy. U malého družstva se může určit jen předseda družstva.

Způsob jak se stát členem družstva

Stanovy a v některých případech i zákon mohou určit, že podmínkou členství je zaměstnání v družstvu.

Práva a povinnosti družstva a jeho členů

Dále je třeba vyhotovit přihlášky zájemců o členství v družstvu a seznam potenciálních členů.

Při ustavující schůzi je nutná přítomnost notáře. Proto je třeba se s ním domluvit, kde se bude ustavující schůze konat, a případně mu dopředu dodat návrh stanov a seznam zájemců.

Ustavující schůze

Zájemci o založení družstva písemně pověří fyzickou osobu, aby byla svolatelem. Ten je odpovědný za vypracování návrhu stanov a svolání ustavující schůze.

Ustanovující schůze se účastní osoby, které podaly přihlášku do zakládaného družstva. Každá osoba má jeden hlas.

Nejprve se schvalují stanovy, poté seznam zakladatelů. Následně se volí členové orgánů. Dále je potřeba schválit způsob splnění základního členského vkladu.

Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Přítomnost notáře je proto nutná.

Návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku

V případě, že družstvo chce podnikat, je třeba, aby představenstvo získalo živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění.

Založení družstva

Poté je třeba družstvo zapsat do obchodního rejstříku, aby nastal vznik družstva. To musí učinit všichni členové představenstvo nebo předseda družstva. Zmocnit k zápisu lze i notáře plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.

Nezávazné nacenění

Získejte zdarma nacenění pro založení družstva od advokáta.

NEZÁVAZNÉ NACENĚNÍ

4.2/5 - hodnocení čtenářů