Používat zvláštní označení pro zboží a výrobky pomáhá v propagaci na trhu. Aby bylo označení chráněno a nemohla se na něm přiživit konkurence, je vhodné si je nechat zapsat jako ochrannou známku. V našem článku se dozvíte, jak registrace ochranné známky probíhá.

K čemu slouží registrace ochranné známky

Ochranná známka je označení, které odliší výrobky či služby od jiných. Aby se označení mohlo stát ochrannou známkou, musí se nejprve dostat na seznam ochranných známek. V opačném případě nebude právně chráněno a může se ho zmocnit konkurence.

V tomto článku se budeme zabývat řízením o zápisu individuální ochranné známky do rejstříku, který vede Úřad průmyslového vlastnictví, tedy registrací národní ochranné známky podle zákona o ochranných známkách. Postup při zápisu mezinárodních ochranných známek či ochranných známek Evropské unie je však v principu podobný.

Fáze registrace ochranné známky

Než bude označení zapsáno do rejstříku ochranných známek, musí projít procesem registrace ochranné známky. Postup je následující:

 • Podání přihlášky ochranné známky
 • Formální průzkum přihlášky
 • Věcný průzkum přihlášky
 • Zveřejnění přihlášky
 • Podání připomínek a námitek
 • Řízení o námitkách

Přihláška k zápisu ochranné známky

Prvním krokem, který musí podnikatel učinit, je podat přihlášku, kterou požádá Úřad průmyslového vlastnictví k zapsání označení jako ochrannou známku. Přihláška se může týkat pouze jedné známky. Pokud podnikatel chce registrovat více známek, musí o každou z nich žádat zvlášť.

Přihláška musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Přihlašovatel do ní musí uvést:

 • údaje o své totožnosti (případně i údaje o totožnosti zástupce, který přihlášku za přihlašovatele podává a doloženou plnou moc).
 • seznam výrobků či služeb, na které se má známka vztahovat. Musí být jasně a přesně vymezeny.
 • znění, vyobrazení či jiné vyjádření známky, aby Úřad přesně věděl, co má zapsat. Zákon o ochranných známkách vymezuje druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření. Přihlašovatel musí uvést druh ochranné známky a její vyobrazení podle technických požadavků, které Úřad zveřejňuje na svých internetových stránkách.

Úřad vyznačí den, kdy byla přihláška podána. Tímto dnem vzniká přihlašovateli právo přednosti před ostatními, kteří by chtěli později podat přihlášku ke stejné či podobné ochranné známce pro shodné či podobné výrobky či služby.

Podanou přihlášku lze měnit jen ohledně identifikačních údajů přihlašovatele či zjevných nesprávností. Seznam výrobků nebo služeb může být omezen, nikoliv však rozšířen. Přihlášku týkající se více výrobků a služeb může přihlašovatel rozdělit.

Přihláška může být kdykoliv vzata zpět. Úřad průmyslového vlastnictví pak řízení o ní zastaví.

Průzkum přihlášky Úřadem průmyslového vlastnictví

Poté, co je přihláška podána, začne ji Úřad posuzovat. Nejprve činí formální průzkum, kdy zkoumá, zda jsou řádně splněny všechny náležitosti přihlášky. Pokud shledá, že něco chybí nebo je podáno špatně, vyzve přihlašovatele, aby nedostatky odstranil či doplnil. K tomu mu stanoví alespoň 2 měsíční lhůtu.

Pokud nejsou nedostatky ve lhůtě odstraněny, Úřad přihlášku odmítne. Jestliže je přihláška v pořádku, přikročí Úřad k věcnému průzkumu. Posuzuje, zda se může označení uvedené v přihlášce zapsat do rejstříku ochranných známek (např. jestli má rozlišovací způsobilost, není proti dobrým mravům apod.).

Podrobně se o tom, která označení nemohou být ochrannými známkami, dočtete zde. Kolektivní a certifikační ochranné známky musí navíc splňovat další požadavky.

Pokud Úřad shledá, že označení není způsobilé k zápisu, umožní přihlašovateli, aby se k situaci vyjádřil, a následně přihlášku zamítne. Jestliže naopak Úřad shledá, že označení může být jako ochranná známka zapsáno, zveřejní přihlášku ve Věstníku Úřadu.

Podávání připomínek a námitek

Připomínky

Ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky může kdokoliv podat Úřadu připomínky, proč zveřejněné označení podle nich nesplňuje předpoklady pro zapsání jako ochranná známka. Připomínky podávají osoby, které nejsou účastníky řízení. Vlastně je o možnost veřejnosti, aby sama učinila věcný průzkum přihlášky.

Osoby, které podají připomínky, nejsou ale účastníky řízení a nemají žádná procesní práva. Úřad je pouze vyrozumí o výsledku posouzení připomínek.

Námitky

Námitky lze podávat stejně jako připomínky do tří měsíců od zveřejnění přihlášky. Tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání prominout.

Námitky mohou být podány ze strany osoby, která si dříve nechala zapsat ochrannou známku, která je shodná či podobná s přihlašovaným označením, a zároveň:

 • se vztahuje ke shodným výrobkům či službám,
 • nebo hrozí, že si ochranné známky bude veřejnost plést,
 • nebo má starší ochranná známka dobré jméno a užívání přihlašovaného označení by z tohoto jména těžilo.

Námitky může podat také:

 • vlastník ochranné známky, pokud přihlášku podat jeho zástupce a místo jména vlastníka uvedl své jméno,
 • uživatel nezapsaného označení či jiného označení užívaného v obchodním styku, pokud existuje shodnost či podobnost mezi jeho a přihlašovaným označením a shodnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na která se označení vztahují, a tato shodnost pravděpodobně povede k tomu, že budou výrobky či služby zaměňovány veřejností,
 • fyzická osoba, pokud se označení dotýká jejího práva na ochranu osobnosti (nedoporučujeme si registrovat jako ochrannou známku třeba podobiznu slavného herce),
 • osoba, která má autorská práva k dílu, které může být dotčeno užíváním určitého označení (není dobré registrovat ochrannou známku, která bude ve stejném znění jako slavný román),
 • vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, jehož práva mohou být dotčena.

Námitky musí být odůvodněny a musí být doloženy důkazy a to také ve tříměsíční lhůtě. Musí obsahovat označení výrobků či služeb, jichž se týkají či údaj, že se týkají všech výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce. Namítající musí uvést, jaká jsou jeho starší práva, o která své námitky opírá, a na jaké výrobky a služby jsou jeho právy chráněny.

Registrace ochranné známky a řízení o námitkách

Po obdržení námitek je Úřad přezkoumá. Pokud nebyly podány ve lhůtě, podala je neoprávněná osoba, nejsou v nich uvedeny důvody či doloženy důkazy, budou zamítnuty. V opačném případě je Úřad vyrozumí o námitkách přihlašovatele a stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit.

Pokud namítající vlastní ochrannou známku starší pěti let, může po něm přihlašovatel požadovat důkazy o tom, že během posledních pěti let byla starší známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.

Přihlašovatel svou žádost o prokázání užívání starší ochranné známky může podat do dvou měsíců od toho, co mu byly doručeny námitky. Namítající má následně čtyři měsíce k dodání důkazů.

Úřad v námitkovém řízení rozhodne buď tak, že námitky byly neoprávněné a zamítne je, nebo naopak zamítne přihlášku. Obě tato rozhodnutí zveřejní ve Věstníku.

Proti rozhodnutí Úřadu může být do jednoho měsíce podán rozklad.

Na společnou žádost přihlašovatele a namítajícího může Úřad stanovit dvouměsíční lhůtu ke smírnému urovnání.

Zápis ochranné známky

Teprve poté, co vyjde v řízení před Úřadem, že přihláška vyhovuje všem zákonným požadavkům a vyřídí se všechny námitky, může Úřad zapsat ochrannou známku do rejstříku.

Přihlašovatel se stává vlastníkem ochranné známky a získá osvědčení o zápisu. Registrace ochranné známky se pak zveřejní ve Věstníku.

Jak dlouho platí ochranná známka?

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nejdříve 12 měsíců předem a nejpozději v den skončení doby platnosti musí vlastník požádat o prodloužení (resp. obnovu) ochranné známky. Pokud tak neučiní, ochranná známka zanikne.

Úřad sice má podle zákona informovat vlastníka o uplynutí doby platnosti šest měsíců předem, pokud by na to ale zapomněl, nenese žádnou odpovědnost za škodu. Vlastník sám by si měl dávat pozor na skončení platnosti.

Obnova ochranné známky pak platí vždy na dalších 10 let.

Správní poplatky za registraci ochranné známky

Do jednoho měsíce od přijetí přihlášky je potřeba zaplatit správní poplatek 5 000 Kč za přihlášku do tří tříd výrobků nebo služeb. Cena za obnovu zápisu činí 2 500 Kč. Zpoplatněny jsou i další úkony v řízení.

Registrace ochranné známky

Registrace ochranné známky není vůbec jednoduchou záležitostí. Před podáním ochranné známky by měl přihlašovatel provést rešerši, aby se vyhnul zdlouhavému námitkovému řízení, které může na dlouhé měsíce zápis ochranné známky protáhnout.

Poptáváte konzultace v oblasti ochranných známka? Chcete objednat registraci ochranné známky? Máte zájem o prodej ochranné známky? Kontaktujte odborníky.

5/5 - hodnocení čtenářů