Zákon o ochranných známkách

Trh je neúprosný. Společnosti, které se nezapíší lidem do podvědomí, často končí špatně. Je potřeba se odlišit od konkurence. K tomu slouží ochranné známky, jako označení, které je způsobilé odlišit výrobky či služby jedné osoby od jiných osob. Zároveň jsou uvedeny v rejstříku, který umožní přehled státu a veřejnosti, o tom, kdo je používá. Právně je upravuje zákon o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb.).

Obsah právní úpravy

Zákon o ochranných známkách definuje pojem ochranné známky a určuje, která označení mohou ochrannou známku tvořit. Stanoví také důvody, pro které může být označení z ochrany vyloučeno.

Hlava druhá upravuje účinky ochranné známky a jejich omezení. Vlastníkovi plynou z ochranné známky práva na její výlučné užívání. Třetí hlava určuje, jak lze ochrannou známku užívat.

Hlava čtvrtá určuje, jak lze změnit vlastníka ochranné známky, jak vypadá licence na ochrannou známku. Je upraveno také spoluvlastnictví ochranné známky.

Hlava pátá stanoví podobu přihlášky o zápis ochranné známky a hlava šestá upravuje následné řízení o přihlášce. Následný zápis ochranné známky platí po dobu 10 let. V hlavě sedmé zákon o ochranných známkách zakotvuje postup pro obnovu zápisu ochranné zámky, v hlavě osmé je upraveno vzdání se práv k ochranné známce, zrušení ochranné známky a neplatnost ochranné známky.

Hlava devátá obsahuje zvláštní ustanovení o kolektivních a certifikačních ochranných známkách.

V desáté hlavě najdeme obecná ustanovení o řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, tedy odlišnosti od řízení podle správního řádu.

V hlavě jedenácté jsou upraveny vztahy k zahraničí, v hlavě dvanácté je zakotvena ochranná známka podle práva EU.

Hlava třináctá obsahuje právní úpravu přestupků na úseku ochranných známek a hlava čtrnáctá pak přechodná, zmocňovací a zrušovací ustanovení.

Úplné znění Zákona o ochranných známkách

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.