Smlouva o odpovědném zástupci

Chtěli jste začít podnikat, ale zjistili jste, že nesplňujete požadavky stanovené zákonem, např. nemáte odbornou způsobilost? Pak nemusíte zoufat. Smlouva o odpovědném zástupci může vaše problémy vyřešit.

Kdo je odpovědný zástupce?

Postavení odpovědného zástupce pro živnost upravuje živnostenský zákon v § 11. Odpovědný zástupce je vždy fyzická osoba, která odpovídá podnikateli za to, že při podnikání jsou dodržovány živnostenskoprávní předpisy, a že živnost je řádně provozována. Podnikatel provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Základ jejich vztahu tvoří smlouva o odpovědném zástupci.

Odpovědný zástupce musí splňovat všechny podmínky pro provozování živnosti. Osoba, která má zákaz provozovat činnost, nebo jíž bylo živnostenské oprávnění zrušeno v průběhu posledního roku kvůli tomu, že závažně porušovala při podnikání své povinnosti, nemůže funkci odpovědného zástupce vykonávat. Stejně tak odpovědným zástupcem nemůže být člen kontrolního orgánu právnické osoby. Odpovědný zástupce nemůže svou funkci provozovat pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědného zástupce musí povinně mít fyzické a právnické osoby, které nesplňují zvláštní zákonem stanovené podmínky pro provozování živnosti. Právnická osoba ustanoví do funkce člena svého statutárního orgánu (pokud se jedná o českou právnickou osobu) či vedoucího odštěpeného závodu nebo jinou osobu (u zahraničních právnických osob).

Odpovědného zástupce si ale můžete jmenovat, i když vás k tomu zákon nenutí.

K čemu slouží smlouva o odpovědném zástupci?

Přímo ze zákona je stanoveno, že mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem musí existovat smlouva o odpovědném zástupci. Tato smlouva upravuje vzájemný vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem.

Nikde již ale není uvedeno, jak má taková smlouva vypadat, případně jakým právním předpisem se má řídit. Odpovědný zástupce může mít s podnikatelem uzavřenu pracovní smlouvu (pak je odpovědný zástupce jeho zaměstnancem), nebo smlouvu mandátní (pak mají strany mezi sebou obchodní vztah). Smlouva o odpovědném zástupci však může být klidně i nepojmenovaným kontraktem, který se bude v obecné rovině řídit občanským zákoníkem. A právě na takovou smlouvu se dále podíváme.

Co by měla obsahovat smlouva o odpovědném zástupci?

Mezi náležitosti smlouvy o odpovědném zástupci patří vždy údaje o smluvních stranách. Ve smlouvě bude tedy konkrétně určeno, kdo je podnikatel a kdo je odpovědný zástupce, a uvedeny jejich identifikátory.

Smlouva musí mít vymezen svůj předmět. Tím je závazek odpovědného zástupce vykonávat pro podnikatele činnost podle § 11 živnostenského zákona, tedy odpovídat za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Pro vyšší právní jistotu podnikatele, by součástí smlouvy mělo být prohlášení odpovědného zástupce, že je k výkonu této funkce způsobilý.

Smlouva o odpovědném zástupci vůbec nemusí být úplatná, pokud si však strany odměnu pro zástupce sjednají, je vhodné si určit i to, zda se vyplácí jednorázově či pravidelně. Pro předcházení sporům doporučujeme sjednat si i platební podmínky.

Mezi další otázky, které by měla smlouva řešit, patří:

  • doba trvání ustanovení odpovědného zástupce (resp. zda se smlouva uzavírá na dobu určitou či neurčitou),
  • možnost výpovědi smlouvy,
  • rozsah odpovědnosti odpovědného zástupce za škodu způsobenou podnikateli (toto je důležitý bod, protože odpovědnému zástupci nehrozí přímý postih živnostenským úřadem za nedodržení povinností)
  • povinnost mlčenlivosti odpovědného zástupce ohledně podnikatelské činnosti,
  • další práva a povinnosti podnikatele a odpovědného zástupce.

Vzor smlouvy o odpovědném zástupci

Při sestavování smlouvy se můžete inspirovat vzorem od společnosti Legito.

Další postup po uzavření smlouvy

Jak má dále podnikatel a odpovědný zástupce postupovat záleží na typu živnosti. U ohlašovací živnosti má podnikatel povinnost oznámit živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce do 15 dnů. K tomu doloží příslušný formulář Prohlášení odpovědného zástupce, který musí odpovědný zástupce podepsat. Odpovědný zástupce pak může vykonávat svou funkci ode dne ustanovení, pokud splňuje zákonem požadované podmínky.

Pokud se jedná o koncesovanou živnost, musí být odpovědný zástupce nejprve živnostenským úřadem schválen.

Při skončení funkce odpovědného zástupce má podnikatel lhůtu 15 dnů, aby tuto skutečnost oznámil. Odpovědný zástupce může oznámit živnostenskému úřadu, že se svou funkcí končí, sám, musí však při tom prokázat, že o tom již písemně informoval podnikatele.

Kdyby odpovědný zástupce přestal svou funkci vykonávat nebo přestal splňovat podmínky pro její výkon, má podnikatel povinnost ustanovit nového zástupce do 15 dnů, ledaže provozování živnosti je dočasně přerušeno či pozastaveno.

5/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend