Smlouva o odpovědném zástupci

smlouva o odpovědném zástupci

Chtěli jste začít podnikat, ale zjistili jste, že nesplňujete požadavky stanovené zákonem, např. nemáte odbornou způsobilost? Pak nemusíte zoufat. Smlouva o odpovědném zástupci může vaše problémy vyřešit. Často označovaná smlouva o výkonu funkce odpovědného zástupce řeší vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem, velmi často v živnostenském oboru restauratérství. Díky této smlouvě může podnikatel legálně podnikat. Víte, jak takový smluvní dokument sepsat a nastavit vztah, aby byl vzájemně efektivní?

Kdo je odpovědný zástupce

Postavení odpovědného zástupce pro živnost upravuje živnostenský zákon v § 11. Odpovědný zástupce je vždy fyzická osoba, která odpovídá podnikateli za to, že při podnikání jsou dodržovány živnostenskoprávní předpisy, a že živnost je řádně provozována. Podnikatel provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Základ jejich vztahu tvoří smlouva o odpovědném zástupci.

Odpovědný zástupce musí splňovat všechny podmínky pro provozování živnosti.

Odpovědný zástupce nemůže svou funkci provozovat pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědného zástupce musí povinně mít fyzické a právnické osoby, které nesplňují zvláštní zákonem stanovené podmínky pro provozování živnosti. Právnická osoba ustanoví do funkce člena svého statutárního orgánu (pokud se jedná o českou právnickou osobu) či vedoucího odštěpeného závodu nebo jinou osobu (u zahraničních právnických osob).

Odpovědného zástupce si ale můžete jmenovat, i když vás k tomu zákon nenutí.

Kdo nemůže být odpovědný zástupce

  1. Osoba, která má zákaz provozovat činnost, nebo jíž bylo živnostenské oprávnění zrušeno v průběhu posledního roku kvůli tomu, že závažně porušovala při podnikání své povinnosti, nemůže funkci odpovědného zástupce vykonávat.
  2. Odpovědným zástupcem nemůže být člen kontrolního orgánu právnické osoby.

K čemu slouží smlouva o odpovědném zástupci

Přímo ze zákona je stanoveno, že mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem musí existovat smlouva o odpovědném zástupci. Tato smlouva upravuje vzájemný vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem.

Nikde v zákoně ani jiných předpisech není uvedeno, jak má taková smlouva o odpovědném zástupci vypadat, případně jakým právním předpisem se má řídit.

Jakou smlouvu uzavřít

Odpovědný zástupce může mít s podnikatelem uzavřenou pracovní smlouvu (pak je odpovědný zástupce jeho zaměstnancem), nebo smlouvu mandátní (pak mají strany mezi sebou obchodní vztah).

Smlouva o odpovědném zástupci však může být klidně i nepojmenovaným kontraktem, který se bude v obecné rovině řídit občanským zákoníkem. A právě na takovou smlouvu se dále podíváme.

Co by měla obsahovat smlouva o odpovědném zástupci

Mezi náležitosti smlouvy o odpovědném zástupci patří vždy údaje o smluvních stranách. Ve smlouvě bude tedy konkrétně určeno, kdo je podnikatel a kdo je odpovědný zástupce, a uvedeny jejich identifikátory.

Vzor smlouvy o odpovědném zástupci

Odpovědnost za řádný provoz živnosti

Smlouva musí mít vymezen svůj předmět. Tím je závazek odpovědného zástupce vykonávat pro podnikatele činnost podle § 11 živnostenského zákona, tedy odpovídat za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Pro vyšší právní jistotu podnikatele, by součástí smlouvy mělo být prohlášení odpovědného zástupce, že je k výkonu této funkce způsobilý.

Úplatná či bezúplatná smlouva

Smlouva o odpovědném zástupci vůbec nemusí být úplatná, pokud si však strany odměnu pro zástupce sjednají, je vhodné si určit i to, zda se vyplácí jednorázově či pravidelně. Pro předcházení sporům doporučujeme sjednat si ve smlouvě i platební podmínky.

Další časté ustanovení ve smlouvě

Mezi další otázky, které by měla smlouva o odpovědném zástupci řešit, patří:

  • doba trvání ustanovení odpovědného zástupce (resp. zda se smlouva uzavírá na dobu určitou či neurčitou),
  • možnost výpovědi smlouvy,
  • rozsah odpovědnosti odpovědného zástupce za škodu způsobenou podnikateli (toto je důležitý bod, protože odpovědnému zástupci nehrozí přímý postih živnostenským úřadem za nedodržení povinností)
  • povinnost mlčenlivosti odpovědného zástupce ohledně podnikatelské činnosti,
  • další práva a povinnosti podnikatele a odpovědného zástupce.

Vzor smlouvy o odpovědném zástupci

Hledáte vzorový dokument pro vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem? Potřebujete rychle a jednoduše nastavit vzájemná práva a povinnosti?

Při sestavování smlouvy o odpovědném zástupci se můžete inspirovat vzorem smlouvy připraveném pro jednoduché případy.

  • Aktualizovaný vzor pro rok 2024.
  • Vzor smlouvy připravený pro jednoduché případy vztahu podnikatele a odpovědného zástupce.
  • Sami si vzorový dokument doplníte a přizpůsobíte vlastním potřebám a zájmům.

Vzor smlouvy o odpovědném zástupci

Příprava smlouvy na míru

Potřebujete smluvně ošetřit vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem konkrétně a chcete si být jisti, že je smlouva sepsaná, aby chránila vaše práva? Jedná se o vztah, který zakládá významné podnikání, které je pro obě strany důležité? V takovém případě je vhodné, abyste si nechali zpracovat smlouvu na míru.

Získejte zdarma nacenění pro sepsání smlouvy na míru od advokáta.

Další postup po uzavření smlouvy

Jak má dále podnikatel a odpovědný zástupce postupovat záleží na typu živnosti. Po uzavření smlouvy se nejčastěji jedná o následující kroky a postup.

Smlouva o odpovědném zástupci pro ohlašovací živnost

U ohlašovací živnosti má podnikatel povinnost oznámit živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce do 15 dnů. K tomu doloží příslušný formulář Prohlášení odpovědného zástupce, který musí odpovědný zástupce podepsat. Odpovědný zástupce pak může vykonávat svou funkci ode dne ustanovení, pokud splňuje zákonem požadované podmínky.

Smlouva o odpovědném zástupci pro koncesovanou živnost

Pokud se jedná o koncesovanou živnost, musí být odpovědný zástupce nejprve živnostenským úřadem schválen.

Při skončení funkce odpovědného zástupce má podnikatel lhůtu 15 dnů, aby tuto skutečnost oznámil. Odpovědný zástupce může oznámit živnostenskému úřadu, že se svou funkcí končí, sám, musí však při tom prokázat, že o tom již písemně informoval podnikatele.

Kdyby odpovědný zástupce přestal svou funkci vykonávat nebo přestal splňovat podmínky pro její výkon, má podnikatel povinnost ustanovit nového zástupce do 15 dnů, ledaže provozování živnosti je dočasně přerušeno či pozastaveno.

5/5 - hodnocení čtenářů