Jak darovat peníze (větší obnos finančního daru), abyste splnili všechny zákonné podmínky a zároveň darování proběhlo hladce a do budoucna nevyvstaly žádné pochybnosti či právní spory? Bezúplatné darování peněz v rodině anebo 3. osobám se doporučuje provést s písemnou darovací smlouvou, která navíc může obsahovat podmínky darování a převodu peněz. Praktický průvodce na postup, jak převést peníze na jinou osobu darem pomocí smlouvy či čestného prohlášení o darování peněz.

Darovací smlouva na peníze

Darovací smlouva na peníze je právní dokument, který upravuje a oficiální potvrzuje darování nejčastěji mezi dvěma osobami. Darování je prováděno jako bezúplatný dar a to mezi rodinnými příslušníky, přáteli i 3. osobami. Darovací smlouva v tomto případě slouží jako potvrzení a důkaz o převodu vlastnictví peněz a umožňuje blíže upravit, jak k tomuto převodu dojde (vč. výše daru, způsob platby, lhůta, atp.). Darovací smlouva na peníze jako finanční dar by měla být sepsána písemně, a to abyste předešli případným budoucím sporům a pochybnostem.

Darovací smlouva na peníze může být vyhotovena jako:

 • Reálná darovací smlouva – vlastnická práva přechází okamžitě na obdarovaného
 • Konsenzuální darovací smlouva – vlastnická práva přechází na obdarovaného až ve chvíli, kdy splňuje podmínky, např. tedy řádné ukončení studia, dovršení určitého věku nebo narození potomka

Váš syn nebo dcera právě nastoupili na vysokou školu a vy jste jim slíbili za jejich řádné dostudování finanční dar? Vyberte konsenzuální darovací smlouvu.

Náležitosti darovací smlouvy na peníze

Každá darovací smlouva na peníze musí mít své povinné právní náležitosti:

 • identifikační údaje dárce – jméno, příjmení, adresa, rodné číslo či datum narození nebo název firmy, sídlo a IČO u podnikající osoby
 • identifikační údaje obdarovaného – stejné jako u dárce
 • identifikace darovaného předmětu či věci – detailní popis daru, který začíná názvem věci – tedy peníze, jaká suma, v jaké měně
 • další podmínky předání,
 • místo a datum podpisu,
 • podpisy dárce i obdarovaného.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

Smlouvu i s oběma podpisy si nechtě úředně ověřit. Jednu smlouvu dostane obdarovaný a druhou smlouvu bude mít dárce. V případě jakýkoliv nesrovnalostí nebo závažného problému, můžete smlouvu předat advokátovi pro kontrolu. Pokud chcete mít nejvyšší právní jistotu a jedná se o vysoký finanční dar, nechte si darovací smlouvu sepsat na míru u advokáta nebo notáře.

Darování peněz bez smlouvy

Co když se rozhodnete pro darování peněz bez smlouvy? Peníze nejsou nemovitost, a proto je můžete darovat bez písemné smlouvy. Darovací smlouva tak vzniká ústně a k jejímu naplnění postačí, že bude darování peněz v hotovosti. Obdarovaný peníze přijme a dárce je dobrovolně odevzdá.

Nemáte sice u sebe žádný písemný doklad, ale v případě menších darů a přátelských vztahů to je v praxi poměrně častý případ.

Problém může nastat při darování peněz na účet. Vzhledem k tomu, že peníze se nepředávají z ruky do ruky, darovací smlouvu na peníze byste měli uzavřít. V případě větší částky by se mohla banka ptát, jak jste k finančním prostředkům přišli, resp. zeptá se vás na původ obdržených peněz.

Problémy v praxi

Jeden příklad za všechny může být darování peněz mezi příbuznými. Babička svému vnukovi na sklonku života darovala peníze na studia. Vzhledem k tomu, že vnuk nebyl plnoletý, poukázala peníze na účet jeho matce. Ta ale peníze zamlčela a syn se s ní teď soudí. Nebyla v tomto případě zhotovena darovací smlouva a Nejvyšší soud dar vnukovi nepřiznal.

Darování peněz v rodině

Darování peněz v rodině může být ošemetná záležitost, i když teď máte dobré vztahy, může se stát, že později se něco změní. Pokud neuzavřete darovací smlouvu, můžete tak čekat na svůj dar poměrně dlouho a není vůbec jisté, zda se ho dočkáte.

A co teprve v případě, kdy vám někdo z rodiny dar přislíbí? Slibem nezarmoutíš, se říká a tady to platí dvojnásobně. Ten, kdo slíbil darování, nemusí dostát tomuto slibu, ale pozor. Ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady vynaložené v očekávání daru. Zákon zkrátka myslel na všechno.

Jak darovat penze v rodině

Bezdůvodné obohacení

Když se ještě vrátíme k našemu příkladu, tak vnuk, který měl být obdarovaný babičkou, může využít ustanovení § 2991. Nový občanský zákoník totiž upravuje tzv. bezdůvodné obohacení. Pokud se někdo obohatil na úkor jiného bez spravedlivého důvodu, musí mu zpátky toto obohacení vydat.

Jedna ze situací, které popisuje bezdůvodné obohacení je, když protiprávně užijete cizí hodnotu. V přeneseném slova smyslu je to přesně problém matky, která svému synovi upřela dar od babičky.

Promlčecí doba u všech druhů bezdůvodného obohacení je 3 roky reálná a 2 roky subjektivní. Promlčecí doba v případě protiprávní užití cizí hodnoty je 10 let. Kromě předání peněz synovi, bude muset matka také zaplatit soudní výlohy, pokud dojde k soudu.

Darovací daň

V případě darování peněz mezi příbuznými, ať už v přímé linii nebo v nepřímé linii, obdarovaní žádnou darovací daň neodvádějí:

 • přímá linie – rodiče, děti, vnoučata a manželé,
 • nepřímá linie nebo také pobočná linie – sourozenci, synovci a neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, manželé rodičů, děti manžela nebo rodiče manžela.

Darovací daň zrušili zákonodárci v roce 2014 a zařadili jí mezi daň z příjmu. Finanční dar od rodičů není tedy nutné danit.

Darování 3. osobě

V případě darování jiné osobě nebo třeba spolku se pak dar daní klasickou daní z příjmu. To je u fyzických osob 15 %. Dar musí přesáhnout 15 000 Kč, aby bylo nutné částku danit.

Čestné prohlášení o darování peněz

Čestné prohlášení o darování peněz se doporučuje udělat vždy. Je to dokument, který vám může pomoci v různých situacích, kdy nemusí být povaha daru jasná. Určitě si nechte ověřit na čestném prohlášení oba podpisy. Ověření podpisů zvládnete na CzechPointu.

Typický příklad, kdy je čestné prohlášení o darování peněz na místě, je, když v manželství dostane jeden z partnerů od rodičů peníze, které ale následně vloží do jejich společného bydlení. V případě rozvodu se tato částka nebere jako společné jmění manželů a měla by být tedy vyplacena tomu, komu předtím náležela.

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Ptáte-li se stále, jak darovat peníze? Tak darování peněz dětem raději vždy pořádně promyslete a ideálně s čestným prohlášením taky sestavte darovací smlouvu.

Odvolání daru

V případě, že jste peníze už darovali a nyní nastala situace, kdy je chcete vrátit zpět, existují určité důvody, které zákon stanovuje pro legální navrácení finančního daru. Právně se této situaci říká odvolání daru.

 • Odvolání daru pro nouzi dárce – finanční dar může chtít zpět po obdarovaném dárce v případě, že se dostane do složité finanční situace a nebude mít dostatečné prostředky na výživu, může ale požadovat zpět pouze takovou částku, která mu bude krýt potřebu k výživě,
 • Odvolání pro nevděk – dar v rodině někdy způsobí více starostí než radostí, pokud se tedy stane, že obdarovaný dárci nějak úmyslně či z hrubé nedbalosti ublíží a je zjevné, že tím porušil dobré mravy, má dárce právo na vrácení celého finančního daru.

Jak darovat peníze už teď víte, při darování peněz synovi nebo dceři mějte na paměti nejen sepsání darovací smlouvy, ale také zvažte finanční částku, kterou chcete darovat.

4.4/5 - hodnocení čtenářů