Ocitli jste se ve svízelné životní situaci? Hodláte podat žádost o rozvod? Potřebujete pomoci s určením výživného? Hledáte odborníka, který vám dokáže poradit? Důležité je zjistit, zda dokonale zná vámi vybraný advokát rodinné právo.

Co spadá pod rodinné právo?

Rodinné právo je speciální odvětví, které se vydělilo z práva občanského. Upravuje osobní a majetkové vztahy, které vznikají v rodině (v manželství, mezi rodiči a děti, ostatními příbuznými) a při náhradní rodinné péči. Protože v centru zájmu rodinného práva je především zájem dítěte, vstupuje do soukromoprávních vztahů stát, který se snaží zájem dítěte chránit.

Dříve bylo rodinné právo upraveno zejména v zákoně o rodině. Ten byl však roku 2014 zrušen a v současnosti nalezneme základní rodinněprávní normy v občanském zákoníku. Dalšími důležitými zákony jsou zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o pěstounské péči či zákon o registrovaném partnerství.

Odborník na rodinné právo by se měl vyznat v těchto oblastech:

Manželství a registrované partnerství

Manželství je v českém právu chápáno jako trvalý svazek muže a ženy, jehož hlavním cílem je založení rodiny a výchova dětí. Uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů.

Registrované partnerství je svazkem dvou osob stejného pohlaví. Partneři mají vůči sobě vzájemnou vyživovací povinnost.

Rozvod

Manželství, které je trvale rozpadlé a již nenaplňuje svoji původní funkci, může být rozvedeno. Rozvody se provádí skrze návrh, který se podává k soudu. V případě dohody manželů jde o nesporný rozvod, čili rozvod dohodou, návrh podávají oba dva. V opačném případě podává návrh na rozvod jeden z manželů a jedná se o tzv. sporný rozvod.

VZOR NÁVRHU NA ROZVOD

Určování rodičovství

Otec je vždy nejistý, matka jistá. Toto úsloví z římského práva již dávno neplatí. Občanský zákoník dává návod, jak se určí matka a otec dítěte.

Osvojení

Osvojením je přijímána cizí osoba za vlastní. O adopcích rozhoduje v České republice soud.

Vztahy mezi rodiči a dětmi, příp. mezi jinými příbuznými

Rodiče a děti mají mezi sebou vzájemná práva a povinnosti, kterých se nemohou vzdát. Rodiče mají vůči dětem rodičovskou odpovědnost. Jsou o ně povinni pečovat a vychovávat je. Mají právo na osobní styk se svým dítětem a právo zastupovat je. Mohou a zároveň musí pečovat o jmění svého dítěte jako řádní hospodáři. Z pohledu advokátů je nejdůležitější vyživovací povinnost, kterou mají nejen rodiče k dětem, ale i zletilé děti, ke svým starším rodičům.

V případě, že vztahy mezi rodiči a dětmi jsou vážně narušeny a zájmy nezletilých dětí jsou ohroženy, může do nich zasáhnout stát prostřednictvím orgánů sociálněprávní ochrany dětí.

Náhradní rodinná péče

Jedná se o různé formy péče o dítě, jako je pěstounství, poručenství či opatrovnictví. Nastupují, pokud rodiče zcela absentují či nejsou schopni vykonávat svou rodičovskou odpovědnost.

Co vše řeší advokát na rodinné právo?

Konflikty v oblasti rodinného práva obvykle nemají vítěze. Odborník na rodinné právo by se měl primárně snažit o smírné řešení situací, tak aby se z nich nestaly vyostřené soudní spory.

Nejobvykleji pomáhá advokát na rodinné právo s těmito záležitostmi:

  • Zastupování v řízeních o určování rodičovství
  • Zastupování v řízeních ohledně osvojení a náhradních formách péče o dítě
  • Zastupování ve sporech, které se týkají o výchovy a výživy nezletilých dětí (svěření do péče, úprava styku s dítětem)
  • Zastupování klienta při sporném rozvodu
  • Sepsání dohod potřebných pro nesporný rozvod
  • Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
  • Zastupování ve sporech o výživné
  • Pomoc s vymáháním dlužného výživného
  • Pomoc jak uzavřít registrované partnerství

Zkušený advokát na rodinné právo není jen právním poradce, ale umí být i psychickou oporou.

Jak se hledá advokát na rodinné právo?

Při řešení situací týkající se rodinného práva, potřebujete, aby vámi byl vámi vybraný právník na rodinné právo specialistou. Advokáta, který se primárně zaměřuje na právo obchodní a jednou za rok zastoupí kamaráda u rozvodu, není většinou ta nejlepší volba.

Podívejte se na náš seznam advokátů, zde můžete hledat pod právní oblasti, která vás zajímá, i podle měst (nejčastěji Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň).

Využít můžete i seznam advokátů ČAK.

2/5 - hodnocení čtenářů