V případě, že jste již učinili definitivní rozhodnutí, že se chcete rozvést, musíte si uvědomit, že Vás může čekat dlouhá a nelehká cesta, a to v případě, že mezi Vámi (manželi) neexistuje shoda ve vtahu k péči o nezletilé děti.

V prvé řadě je nutno si uvědomit, že pokud máte se současným manželem/manželkou nezletilé děti, jako první Vás čeká opatrovnický soud, který bude rozhodovat o úpravě výchovy a výživy nezletilého dítě pro dobu před i po rozvodu manželství. Do doby pravomocného rozhodnutí opatrovnického soudu nemůže být přistoupeno k soudnímu řízení o samotném rozvodu manželství.

Tento článek by měl přiblížit, jaké jednotlivé kroky, psychická, časová a finanční náročnost Vás čeká (nežli bude přistoupeno k samotnému rozvodovému řízení) v případě, že mezi Vámi, jako rodiči nepanuje shoda ve věci péče o nezletilé děti.

Průběh soudních jednání sporného rozvodu

Autoritativnímu rozhodnutí, podotýkám soudu prvního stupně, předcházejí následující kroky:

Jeden z rodičů podá k místně příslušnému soudu návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte pro dobu před i po rozvodu manželství. To musí proběhnout ještě před samotným návrhem na rozvod manželství.

VZOR NÁVRHU NA ROZVOD

Soud návrh zašle druhému z rodičů a případně druhého rodiče vyzve, nechť se k návrhu vyjádří, zda s ním souhlasí či nikoli, pokud nesouhlasí, nechť uvede důvody svého nesouhlasu a podloží jej důkazy.

Předtím něž soud nařídí soudní jednání, může vydat opatření o jiném soudním roku, v jehož rámci se soud snaží v rámci neformálního „posezení“ vést rodiče k dohodě. Nejedná se o běžně užívaný postup soudů, ale výjimečně se uvedené v rámci opatrovnického řízení objevuje.

Dále před nařízením prvního soudního jednání OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) může pozvat rodiče (dohromady či každého zvlášť) k „pohovoru“, kdy OSPOD zjišťuje stanoviska rodičů k navrhovanému způsobu péče, jejich příjmy, majetkové poměry, jak nezletilé dítě snáší odloučení rodičů, dosavadní způsob péče apod., kdy z uvedeného učiní zápis (protokol). OSPOD je dokonce oprávněn učinit šetření v bydlištích rodičů, kdy hodnotí vhodnost zařízení domácnosti, pořádek v domácnosti, zda má nezletilé dítě dostatek vhodného a účelného oblečení apod.

První soudní jednání

Soud nařídí první soudní jednání, v jehož rámci se soud pokouší dovést rodiče k dohodě, kdy jim sám soudce v mnohých případech velmi podrobně vysvětluje, jak bude celé opatrovnické řízení zdlouhavé, nepříjemné pro obě strany, nakonec i velmi nedůstojné, finančně i psychicky náročné a nakonec uvedeným přístupem jednoho či druhého z rodičů bude nejvíce trpět právě nezletilé dítě. Soud apeluje na rodiče, že by měli svá vlastní přání a zájmy odsunout do pozadí a jednat zcela racionálně v zájmu nezletilého dítěte.

Soud může dokonce nařídit účast obou rodičů na mediaci, kdy ve většině případů dokonce sám mediátora vybere a uloží stranám povinnost ve stanovené lhůtě mediátora kontaktovat a domluvit si s ním prvním společné sezení.

Pokud mediace nebyla úspěšná, soud nařídí druhé soudní jednání a vzhledem ke skutečnosti, že jsou rodiče plni pocitů křivdy, ublížení, nespravedlnosti apod. a soud má své omezené časové možnosti, ve většině případů stihne vyslechnout jako účastníka řízení pouze navrhovatele.

Třetí soudní jednání

Při třetím soudním jednání soud vyslýchá jako účastníka řízení druhého z rodičů.

V případě, že nezletilé dítě dosahuje věku 12 let či jeho rozumová a volní vyspělost je na takové úrovni, že lze předpokládat, že je již samo schopno sdělit svůj vlastní názor a přání, může být nezletilé dítě vyslechnuto před soudem.

Účastníci řízení mohou navrhnout doplnění dokazování také znaleckým posudkem, případně i soud sám může rozhodnout o doplnění dokazování znaleckým posudkem. Soudní řízení v důsledku uvedeného bude výrazným způsobem prodlouženo, neboť někdy trvá více než měsíc, než soud vydá opatření o přibrání znalce, ve kterém znalci uloží, aby vyhotovený znalecký posudek soudu předložil nejpozději ve lhůtě 60 dnů (je to obvyklá lhůta, která může být i delší či kratší). Znalci z důvodu velkého pracovního vytížení často nestíhají znalecký posudek vyhotovit ve stanovené lhůtě, a tudíž soud požádají o prodloužení uvedené lhůty, který této žádosti v zásadě vyhoví.

Čtvrté soudní jednání

Čtvrté soudní jednání proběhne zhruba po uplynutí pěti měsíců (1 měsíc, nežli soud vydá opatření o přibrání znalce, 2 – 4 měsíce nežli je vyhotoven znalecký posudek, 1 měsíc nežli soud nařídí jednání). V rámci čtvrtého jednání ve většině případů proběhne výslech znalce (znalců), neboť s výsledkem znaleckého posudku zpravidla jeden z rodičů nesouhlasí. Pokud časové možnosti soudu dovolí, v rámci čtvrtého soudního jednání jsou vyslechnuti navržení svědci a provedeny listinné, zvukové a jiné důkazy.

Páté soudní jednání

Časové možnosti soudu jsou ve většině případů dost omezené, tudíž účastníky čeká další odročení soudního jednání a nařízení v pořadí již pátého soudního jednání. Pokud bude mít soud ke svému rozhodnutí dostatek důkazů, vyzve účastníky k přednesu svých závěrečných řečí a návrhů.

Soud ve věci rozhodne v rámci čtvrtého případně pátého soudního jednání, ale také se může stát, že své rozhodnutí musí soud ještě důkladně zvážit, znovu si připomenout provedené důkazy a jednání může opět odročit za účelem vyhlášení rozhodnutí. Následně by se v podstatě jednalo v pořadí o šesté „soudní jednání“.

Co přináší sporný rozvod

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že pokud jako rodiče nejste schopni či ochotni uzavřít dohodu o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu před i po rozvodu manželství, tak nejenže ztratíte svou vlastní důstojnost, svůj osobní život, ale také Vás čeká velmi dlouhá cesta vyznačující se stresem, finanční náročností, časovou náročností, „pohřbením“ již tak narušených vztahu s druhým rodičem apod., která bude trvat přibližně rok, a to za sebou budete mít pouze první stupeň, když je zde ještě možnost do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání.

Mgr. Denisa Cízlová, advokát

se sídlem Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2

4/5 - hodnocení čtenářů