Figurujete-li v s.r.o. jako společník, je vaše účast vyjádřena obchodním podílem. Z míry vaší účasti vyplývají i vaše práva a povinnosti. Co když chcete ale podíl svůj prodat nebo darovat? A jak postupovat, když chcete do nějaké společnosti vstoupit? Základem je smlouva o převodu podílu ve společnosti.

Jak smlouvu o převodu podílu správně sepsat? Na co byste neměli při převodu podílu zapomenout?

Společenská smlouva obchodní korporace

Základním dokumentem, který upravuje fungování obchodních korporací je jejich společenská smlouva. Obsahuje ty nejzásadnější údaje a pravidla, která se společnosti týkají. Vždy v ní najdeme jméno společnosti (neboli firmu), sídlo, předmět podnikání, kdo jsou společníci a jednatelé.

Náležitosti společenské smlouvy

Povinnou náležitostí společenské smlouvy je také určení podílů, jejich druhu a práv a povinností, které se k nim váží. Společenská smlouva může v této souvislosti zavést tzv. kmenové listy, jsou volně neobchodovatelné cenné papíry na řad, které představují podíly společníků. Mohou být vydány pouze k podílům, které lze volně převádět. Společník může mít i více kmenových listů.

Ve společenské smlouvě musí být uvedeny i výše vkladů, které připadají na podíly a výše základního kapitálu.

Kromě těchto základních bodů může společenská smlouva obsahovat různá další pravidla svého fungování. Častá je zejména úprava převodu podílu společnosti. Pokud v ní žádnou zmínku o převodu podílu nenajdete, bude platit úprava podle zákona o obchodních korporacích.

Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným

Pokud chce někdo přestat s podnikáním v s.r.o., musí převést svůj podíl. Konkrétní podoba převodu podílu bude záviset na tom, komu se účast ve společnosti přenechává, a jakou podobu podíl má.

Podíl jako kmenový list

Pokud jsou podíly podle společenské smlouvy tvořeny kmenovými listy, je převod podílu poměrně jednoduchou a rychlou záležitostí. Stačí převést kmenový list jakožto cenný papír na řad rubopisem.

K nabytí vlastnického práva pak dochází okamžikem předání nabyvateli. Nový nabyvatel pak musí kmenový list předložit společnosti a být zapsán do seznamu společníků. Pokud by převod vůči společnosti neoznámil, hrozí mu, že nebude pozván na valnou hromadu atd.

Převod podílu, který není vyjádřen kmenovým listem

Většinou však společnosti kmenové listy nevydávají. Pak záleží, jak převod podílu upravuje společenská smlouva. Jestliže v ní žádná úprava převodu podílu není, použijí se pravidla podle zákona o obchodních korporacích.

Vždy je však nutné uzavřít písemnou smlouvu o převodu, ke které bude připojen úředně ověřený podpis.

Smlouva o převodu podílu mezi společníky

Společník může vždy převést svůj podíl na jiného společníka. Nemusí si přitom vyžádat souhlas valné hromady ani jiného orgánu s.r.o. Společníci spolu pouze sepíší smlouvu o převodu obchodního podílu.

VZOR SMLOUVY O PŘEVODU PODÍLU

Výjimku ovšem představuje situace, kdy společenská smlouva podmiňuje převod podílu mezi společníky souhlasem některého orgánu společnosti. Pokud souhlas není udělen do šesti měsíců od data uzavření smlouvy o převodu podílu, pohlíží se na smlouvu jako na neúčinnou. V podstatě nastanou účinky odstoupení od smlouvy a strany si musí vrátit svá plnění.

Pokud odepření souhlasu s převodem není odůvodněno, nebo pokud orgán společnosti, který jej má udělit, o něm nejedná, může společník vystoupit ze společnosti do jednoho měsíce od zániku smlouvy o převodu.

Převod podílu na třetí osobu

Společník může převést podíl i na osobu, která není společníkem, ale jen se souhlasem valné hromady. Ostatní společníci tak mají alespoň nějakou kontrolu nad tím, kdo do společnosti vstupuje.

Rozhodnutí valné hromady o převodu podílu musí být schváleno kvalifikovanou většinou 2/3 všech společníků. Valná hromada schvaluje pouze fakt převodu, nikoliv smlouvu o převodu jako takovou.

Společenská smlouva může opět stanovit odchylnou úpravu, kdy je např. převod podmíněn souhlasem jiného orgánu společnosti, nebo je stanoveno, že podíl je volně převoditelný.

Bezúplatný převod obchodního podílu

Smlouva o převodu podílu nemusí být vždy úplatná. Pokud půjde o bezúplatný převod obchodního podílu, musí to být ve smlouvě stanoveno. Podpůrně se pak bude převodní smlouva řídit ustanoveními o darovací smlouvě podle občanského zákoníku.

I když je podíl převáděn bezúplatně, dopadají na něj stejné podmínky jako na převod úplatný. Pokud je tedy převáděn mezi společníky, lze jej převést volně. V případě, že je převáděn na třetí osoby, je potřeba získat souhlas valné hromady. Samozřejmě, jako vždy může společenská smlouva stanovit jinou úpravu.

I bezúplatná převodní smlouva musí být písemná a s úředně ověřenými podpisy.

Smlouva o převodu obchodního podílu jediného společníka

Jak má postupovat při převodu svého podílu jediný společník s.r.o.? Podle § 14 zákona o obchodních korporacích se nepřihlíží k ujednáním, která zakazují nebo omezují převoditelnost, zastavení nebo možnost přechodu podílu, po dobu, kdy je jednočlennou společností. Proto je možné převést podíl v každé situaci.

Lze se setkat se staršími názory, že k platnosti smlouvy o převodu podílu je nutné vyhotovit notářský zápis, protože se tímto převodem mění společenská smlouva. Nutnost vyhotovení notářského zápisu byla totiž vyžadována před rokem 2014 u všech převodů podílu.

Nicméně podle názoru Nejvyššího soudu z roku 2015 není notářský zápis potřeba nejen v případě převodu podílu jediného společníka, ale u všech převodů. Totéž platí i dnes u smlouvy o převodu podílu v roce 2024.

Náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) nekoncipuje převodní smlouvu jako samostatný smluvní typ, nestanovuje žádné zvláštní obsahové náležitosti. Smlouva o převodu podílu ve společnosti se bude obecně řídit ustanoveními kupní smlouvy podle občanského zákoníku.

Ve smlouvě bude stanoveno, kdo je převodce a na koho se podíl převádí. Je také nutné uvést, jakou cenu za převod podílu jeho nabyvatel zaplatí, popř. jakým způsobem se úplata určí.

Nabyvatel, který není společníkem, musí ve smlouvě prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popřípadě ke stanovám. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem podílu.

Smlouva může dále obsahovat různá vedlejší ujednání, např. smluvní pokuty, výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě atd.

Celá převodní smlouva musí mít písemnou formu a musí být opatřena úředně ověřenými podpisy.

Smlouva je platná dnem uzavření.

Účinnost vůči s.r.o. je až dnem, kdy byla společnosti doručena. Vůči třetím osobám se smlouva stane účinnou až v okamžiku, kdy bude proveden zápis do obchodního rejstříku.

Vzor smlouvy o převodu podílu ve společnosti

Pokud potřebujete získat rychle jednoduchou smlouvu o převodu podílu ve společnosti s.r.o., můžete využít předpřipravený vzor smlouvy o převodu podílu.

Vzorový dokument je připravený pro jednoduché úplatné převody v s.r.o.

  • Aktualizovaný vzor pro rok 2024.
  • Vzor smlouvy s pomocnými komentáři pro snadné doplnění.
  • Sami si vzorový dokument přizpůsobíte vlastním potřebám a zájmům.

VZOR SMLOUVY O PŘEVODU PODÍLU

4.7/5 - hodnocení čtenářů