Bezúplatný převod obchodního podílu

bezúplatný převod obchodního podílu

Chcete předat dětem svou firmu nebo darovat svůj podíl ve společnosti ostatním společníkům? Právo vám umožňuje provést bezúplatný převod obchodního podílu, musíte však dodržet stanovený postup.

Jaká jsou pravidla pro darování obchodního podílu? A jak je to s daněmi a poplatky?

Darování obchodního podílu

Pokud chcete darovat svůj podíl v s.r.o., musíte postupovat podle zákona o obchodních korporacích. Bude pak záležet na tom, zda převádíte podíl na jiného společníka, nebo na někoho, kdo dosud ve společnosti nefiguruje.

Převod podílu může být úplatný i bezúplatný. Smlouva o převodu obchodního podílu není speciálně upravena. Pro podrobnosti je třeba nahlédnout do občanského zákoníku. Prodej obchodního podílu se bude podpůrně řídit pravidly pro kupní smlouvu, bezúplatný převod pak ustanoveními, které se týkají darování.

Obchodní podíl se považuje podle práva za věc, proto pokud jej společník bezplatně převede na jinou osobu, bude s ní uzavírat darovací smlouvu. Podmínky darovací smlouvy si mohou strany dohodnout, jak uznají za vhodné. Pokud si nějakou věc neupraví, bude se postupovat podle § 2055 až § 2078 občanského zákoníku.

Bezúplatný převod obchodního podílu na jiného společníka

Při darování podílu na jiného společníka je třeba zjistit, jak se k převodu staví společenská smlouva. Jde o základní dokument, ve kterém jsou upraveny vztahy uvnitř společnosti.

Společenská smlouva může stanovit, že převod podílu na jiného společníka musí nejprve odsouhlasit některý z orgánů společnosti. Dokud nebude souhlas udělen, nemůže dojít k převodu vlastnictví k podílu. Jestliže jej společníci nezískají do šesti měsíců, bude darovací smlouva zrušena, jako kdyby od ní bylo odstoupeno (dárce a obdarovaný si ale mohou dohodnout jiné podmínky).

Ve společenské smlouvě mohou být stanoveny i podmínky, za kterých orgán společnosti musí s převodem souhlasit a za kterých s převodem souhlasit nesmí. Společnost se tak může pojistit, aby jeden společník nedisponoval více hlasy atd.

Pročetli jste si společenskou smlouvu, ale žádnou úpravu o převodu podílu mezi společníky jste nenašli? Pak máte bez dalšího právo provést bezúplatný převod obchodního podílu.

Pozor! Odlišná právní úprava platí, pokud chcete svůj podíl rozdělit a darovat jen jeho část, popř. jej rozdělit a darovat různým osobám. Smlouva o rozdělení obchodního podílu vždy podléhá souhlasu valné hromady.

Darování obchodního podílu třetí osobě

Vstup cizích osob do společnosti je vždy ošemetný. To platí i v případě, že svůj podíl chcete někomu darovat. Abyste mohli bezúplatný převod obchodního podílu realizovat, budete potřebovat souhlas valné hromady. Pokud jej nezískáte do šesti měsíců od uzavření darovací smlouvy, dojde k účinkům odstoupení od smlouvy, ledaže jste se v darovací smlouvě dohodli jinak.

Společenská smlouva může převod obchodního podílu upravit odlišně. Klidně jej může zcela zakázat (pak by byla darovací smlouva neplatná), nechat jej volně převoditelný, podmínit jej souhlasem jiného orgánu atd.

Smlouva o darování obchodního podílu

Jak jsme již uvedli výše, smlouva o bezúplatném převodu obchodního podílu bude mít náležitosti darovací smlouvy. To znamená, že se v ní dárce zaváže, že na obdarovaného převede vlastnické právo k podílu. Obdarovaný je po podpisu smlouvy povinen dar čili obchodní podíl přijmout nejen s právy ale i se všemi povinnostmi, které se k němu váží.

Dejte si ale pozor, a nepoužívejte vzor pro jakoukoliv darovací smlouvu. Podíl byste měli řádně identifikovat a vyřešit, jak budete postupovat v případě nesouhlasu valné hromady.

Právo stanovuje, že smlouva o převodu podílu musí být vždy písemná a podpisy na ní musí být ověřeny úředním způsobem, tzn. notářem, advokátem, který vede ověřovací knihu, či na pracovišti Czech POINT.

Po splnění podmínek společenské smlouvy, popř. po získání souhlasu valné hromady, je třeba změnu společníka promítnout do obchodního rejstříku. Stačí vyplnit inteligentní formulář a zaplatit soudní poplatek.

Poplatky a daně za převod obchodního podílu

Za změnu společníka v obchodním rejstříku je nutno uhradit poplatek ve výši 2 000 Kč.

Účtování je třeba provést pouze tehdy, pokud jste měli obchodní podíl ve svém obchodním majetku. V opačném případě je třeba vyřešit daně.

Při darování obchodního podílu s.r.o. není třeba platit DPH.

Jedinou daní, o kterou byste se měli zajímat je daň z příjmů. Pokud podíl darujete v rodině (např. manželovi, dítěti, rodičům, sourozenci, tetě atd.), je dar od daně osvobozen. Jestliže jste jej darovali známému či jiné právnické osobě, bude si jej muset zahrnout do svého daňového přiznání a daň z příjmů z něj odvést.

5/5 - hodnocení čtenářů