Spolupracujete opakovaně s jiným podnikatelem? Fungujete jako subdodavatel pro větší firmu? Nebo máte pravidelné klienty, spotřebitele? Smlouva o poskytování služeb může zastřešovat širokou škálu činností. Pojďme se podívat, na co všechno se hodí a jak ji sepsat.

Smlouva o poskytování služeb je tzv. nepojmenovaná smlouva, výslovně neupravená v zákoně, proto se použije obecné ustanovení §1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(1) Zákonná ustanovení upravující jednotlivé typy smluv se použijí na smlouvy, jejichž obsah zahrnuje podstatné náležitosti smlouvy stanovené v základním ustanovení pro každou z těchto smluv. (2) Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.

Kdy se použije smlouva o poskytování služeb?

Právo zná mnoho typů smluv. Pokud po vás někdo chce, abyste vyrobili nábytek, uzavřete smlouvu o dílo. Kdyby to po vás chtěl váš zaměstnavatel, budete vyrábět nábytek na základě pracovní smlouvy. Pokud po vás bude někdo chtít, abyste pro něj zařídili přestěhování nábytku, můžete spolu uzavřít třeba příkazní smlouvu.

Smlouva o poskytování služeb není samostatným smluvním typem, který by byl upraven v občanském zákoníku. Ten však povoluje, aby strany mezi sebou mohly uzavřít i tzv. nepojmenovanou smlouvu. V ní mohou nastavit svá vzájemná práva a povinnosti, jak uznají za vhodné, samozřejmě za předpokladu, že neodporují právním normám, od kterých je zakázáno se odchýlit. Tomu je třeba věnovat pozornost zvláště u smluv, které jsou uzavírány se spotřebitelem, jehož občanský zákoník chrání jako slabší smluvní stranu.

Smlouva o poskytování služeb se tedy uzavře, pokud jiný smluvní typ stranám nevyhovuje. Zejména půjde o situace, kdy jedna strana dlouhodobě a soustavně poskytuje druhé straně služby, za které je jí hrazena paušální odměna. Často ji uzavírají zejména OSVČ.

Hodí se zejména v oblastech poradenství či konzultantství. Uzavřena může být smlouva o poskytování sociálních služeb, ale také třeba o tvorbě softwaru. U této oblasti však zbystřete. Při vyvíjení softwaru vznikají autorská práva k dílu. Často je přenos těchto práv upravit, např. pomocí licence. Že software, který vzniká na objednávku, bude zaměstnaneckým dílem, a co z toho vyplývá, se dozvíte v článku Smlouva o postoupení práv k počítačovému programu.

Co vše upravit ve smlouvě o poskytování služeb?

Ve smlouvě musíte uvést údaje o tom, kdo je poskytovatel služeb, a kdo je jejich příjemcem. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat služby klientovi, který mu za to platí odměnu.

Ve smlouvě je dobré podrobně upravit, co se myslí pod pojmem služby. Zkuste ve smlouvě odpovědět na tyto otázky:

  • Jaký typ služeb bude poskytován? Jaké materiály či standardy k tomu budou využity?
  • Jakým způsobem zadává klient poskytovateli pokyny pro provádění služeb?
  • Bude poskytovatel upozorňovat klienta na to, že jeho pokyny jsou nesprávné?
  • Má poskytovatel kromě odměny právo na náhradu nákladů, které při provozování služby vynaložil?
  • Může poskytovatel umožnit dodání služeb od třetích osob (subdodavatelů)?
  • Jakým způsobem bude poskytovatel klienta informovat o průběhu poskytování služeb?

Práva a povinnosti smluvních stran

Hlavní povinností klienta je uhradit poskytovateli odměnu za prováděné služby. Je čistě na stranách smlouvy, jak si odměnu vypočtou. Půjde o odměnu hrazenou fixní částkou za určité časové období? Nebo se bude odvíjet od počtu hodin, které při poskytování služeb poskytovatel strávil? Či o kombinaci obojího? Nezapomeňte vložit do smlouvy platební podmínky, tedy kdy a jak se odměna hradí.

Zakotvena by měla také být povinnost součinnosti klienta nutná pro poskytování služeb.

Pokud poskytování služeb spočívá v  činnosti, při které poskytovatel získá informace ohledně vnitřních poměrů klienta, jeho zákazníků, cenové politiky, nebo podnikatelských záměrů, je důležité, aby si strany do smlouvy sjednali povinnost mlčenlivosti.

Ve smlouvě upravte také, zda poskytovatel odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobí porušením svých povinností.

Smlouva o poskytování služeb může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. V druhém případě je vhodné upravit, jak se podává výpověď.

Ve smlouvě samozřejmě můžete zakotvit i další práva a povinnosti podle typu služby, který je poskytován.

Sankce, pokuty a odstoupení od smlouvy

S porušením povinností je vhodné spojit sankce ve formě smluvní pokuty či úroků z prodlení v případě opožděného placení odměny ze strany klienta, až po možnost odstoupení od smlouvy v případě závažného porušení.

Smlouva o poskytování služeb uzavírána se spotřebitelem

V případě, že je smlouva o poskytování služeb uzavírána se spotřebitelem, zákon stanoví, že podnikatel nesmí začít s plněním před tím, než uplyne lhůta, ve které má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy.

Pozor na švarcsystém

Najímání nejrůznějších kontraktorů místo přijímání zaměstnanců je v Česku stále populární. Obě strany uspoří na daních či odvodech na zdravotní a sociální pojištění. Pracovní právo nemá dostatečnou flexibilitu, kterou potřebují například start-upy, které se mohou rychle rozvíjet.

Zvláště v oblasti IT je proto rozšířeno uzavírání smluv firem s OSVČ – často je uzavíraná smlouva o spolupráci anebo přímo smlouva o spolupráci mezi OSVČ.

VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Smlouva o poskytování služeb de facto supluje smlouvu pracovní. Jak živnostník tak i jeho „zaměstnavatel“ se však vystavují možnosti postihu ze strany státních orgánů, které mohou jít do statisícových pokut.

Znaky závislé práce pro poskytování služeb

Aby vaše smlouva o poskytování služeb nemohla být považována za zástěrku pro pracovní smlouvu, je potřeba, aby váš vzájemný vztah nenaplňoval znaky závislé práce.

Jak má vypadat smlouva o poskytování služeb, aby nešlo fakticky o smlouvu pracovní? Uveďte do smlouvy o poskytování služeb výslovně, že:

  • Poskytovatel služeb postupuje samostatně.
  • Služby poskytuje vlastním jménem.
  • Při své činnosti pracuje s vlastními nástroji a materiálem.
  • Poskytovatel nemá stanovenu žádnou pracovní dobu, nepracuje výlučně pro klienta, nepracuje výlučně na jeho pracovišti.

Samozřejmě nejde jen o to, co je napsané ve smlouvě, ale jde především o faktické reálné plnění a obsah vztahu mezi stranami.

Vzor smlouvy o poskytování služeb

Vzor smlouvy o poskytování služeb naleznete na ke stažení zde. Jedná se o vzorový dokument, který je vhodný pro velmi jednoduché vztahy a zejména, když je vztah založen na velké důvěře a znalosti jeden druhého. Vzor si doplníte sami a můžete si jej přizpůsobit vlastním požadavkům.

VZOR SMLOUVY KE STAŽENÍ

Vzor smlouvy o poskytování služeb je užívaný název, lze stejně použít smlouvu o spolupráci. Na názvu tolik nezáleží, důležitý je obsah smlouvy. Vzor můžete využít pro obchodní a podnikatelské účely, které si vydefinujete ve smlouvě. Součástí je i vzorový dokument pro spolupráci s influencery (pro podnikatele aktivní na sociálních sítích).

Příprava smlouvy na míru

V případě, že řešíte důležitou zakázku, obchodní vztah či potřebujete si být jisti, že dojde k naplnění služeb, je vhodné nechat si zpracovat smlouvu na míru od advokáta. Nejen, že získáte garantovanou platnou smlouvu, bude přizpůsobena konkrétním přáním a zájmům, máte i prostor na dotazy a doporučení pro uzavření smlouvy či dokonce vyjednávání o určitých ustanovení s protistranou. Pro rámcovou smlouvu o poskytování služeb rovněž využijte advokáta.

Napište si o nezávaznou cenovou nabídku pro sepsání smlouvy o poskytování služeb na míru.

SEPSÁNÍ SMLOUVY NA MÍRU

4.5/5 - hodnocení čtenářů