Zdědit majetek po zemřelém může být příjemné, ovšem také můžete zdědit dluhy. Téma zděděné dluhy je velmi komplexní a v tomto článku vám přiblížíme ty nejpodstatnější body. Kdo platí dluhy po zemřelém? Lze odmítnout dědictví a dluhy? Ručí děti za dluhy rodičů? Jakou mají odpovědnost? A jak se vypořádat s dluhy po zemřelém manželovi? Co znamená právo výhrady soupisu?

Podle starého občanského zákoníku platilo, že dědic odpovídal za dluhy zemřelého do výše nabytého dědictví. Podle novely OZ, platné od 1.1.2014, odpovídá dědic za dluhy zůstavitele i nad hodnotu nabytého dědictví. Zjištění výše dluhu může být někdy obtížné, zvláště když se například jedná o vzdáleného příbuzného, od kterém dědic nic neví. Co v takovém případě dělat?

Právo výhrady soupisu

Nový občanský zákoník sice již neobsahuje konstatování, že dědic odpovídá za dluhy zůstavitele jen do výše hodnoty dědictví, ale dává dědici právo vyhnout se úskalí platit dluhy zůstavitele nad rámec získaného dědictví využitím práva výhrady soupisu. Toto právo (právo výhrady soupisu) může dědic uplatnit prohlášením učiněným ústně před soudem anebo prohlášením zaslaným soudu v písemné formě.

O této možnosti je dědic v řízení o dědictví informován. Výhradu soupisu musí uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice o tomto právu vyrozuměl. Z důležitých důvodů může soud lhůtu dědici prodloužit.

Výhradu soupisu nelze uplatnit dodatečně

Pokud dědic práva výhrady soupisu pozůstalosti nevyužije nebo prohlásí, že ho neuplatňuje, nemůže je uplatnit dodatečně. Po uplatnění tohoto práva provede soud šetření, aby zjistil hodnoty zůstavitelova majetku a jeho dluhů. V praxi to znamená, že soud vyzve všechny věřitele, aby v přiměřené lhůtě ohlásili a doložili své pohledávky za zemřelým. Chce-li dědic znát podrobnosti celého postupu, může se obrátit na notáře, který byl soudem pověřen k vyřizování dědictví.

Dědic, který uplatní právo výhrady soupisu, musí vzít v úvahu, že provedení soupisu majetku a dluhů vyžaduje určité náklady, které on bude muset uhradit. Nespornou výhodou pro dědice ovšem je, že pokud toto právo využije a uplatní výhradu soupisu, pak v případě přijetí dědictví hradí dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví. Proto se hlavně v případě nejasných majetkových poměrů zůstavitele určitě dědicovi vyplatí uplatnit právo výhrady soupisu.

4.8/5 - hodnocení čtenářů