Prodáváte byt po babičce ve vzdáleném městě? Kupujete stavební pozemek, ale jste extrémně časově vytížení nebo pobýváte v cizině? Nebo máte zdravotní problémy a účastnit se jednání s druhou stranou je pro vás složité?

Důvodů, proč nemůžete nebo nechcete osobně jednat při prodeji nemovitosti, může být mnoho. Jak ale takovou situaci řešit? Potřebujete někoho, kdo vás zastoupí, tedy někoho, komu udělíte plnou moc.

K čemu slouží plná moc

Pokud se člověk nemůže osobně účastnit jednání, např. uzavření určité smlouvy, může se nechat zastupovat. Přitom uzavře s osobou, která se má stát jeho zástupcem dohodu o zastoupení. Ta může být dle situace písemná nebo ústní.

Na jejím základě je vyhotovena plná moc k zastupování. Jde o potvrzení pro třetí strany, že zmocnitel udělil zmocněnci právo k tomu, aby jej zastoupil. Na plné moc nesmí chybět podpis zmocnitele. Často je na ní také uvedeno, že zmocněnec zmocnění přijal a připojen podpis zmocněnce, ačkoliv to právo nepřikazuje.

Plnou moc můžeme rozdělit na dva typy. Pokud je udělena pouze pro jedno konkrétní právní jednání, jedná se o speciální plnou moc.

Generální plná moc (nebo také všeobecná plná moc) se uděluje, pokud jde o komplikovanější případy, kdy je činěno více úkonů. Většinou se uzavírá mezi advokátem a jeho klientem při zastupování u soudu apod.

Plná moc k zastupování při prodeji nemovitosti

Plná moc při prodeji nemovitosti má svá specifika. Předně je potřeba si uvědomit, že převod vlastnických práv bude muset projít vkladovým řízením u katastru nemovitostí. Ten bude zkoumat nejen kupní smlouvu na nemovitost, ale i plnou moc. Proto musí být plná moc ověřená, resp. opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele, tedy toho, kdo plnou moc uděluje. Úřední ověření je potřeba udělat u notáře či na Czech Pointu. Pokud ji udělujete ze zahraničí, můžete ji nechat ověřit například na české ambasádě.

Plná moc dále musí obsahovat všechny podstatné náležitosti. Pokud při jejím podpisu učiníte chybu, může vám katastr nemovitostí vklad práva zamítnout. Celý prodej se pak zbytečně natáhne. Její sepsání proto určitě nepodceňujte. Pokud si ji chcete sepsat sami, použijte kvalitní vzor.

Jak vypadá plná moc při prodeji nemovitosti

Základem plné moci je určit, kdo plnou moc uděluje, a kdo ji přijímá. Tedy je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu zmocnitele i zmocněnce.

Specifikace právních úkonů

Protože pravděpodobně nebudete udělovat generální plnou moc, sepište, na jaká právní jednání se plná moc vztahuje. Může jít například o podpis rezervační smlouvy, podpis kupní smlouvy, podpis smlouvy o úschově, podpis návrhu na vklad do katastru nemovitostí, podpis hypoteční smlouvy s bankou nebo třeba povinnost převzít kupní cenu za nemovitost.

Plná moc neznamená, že zmocněnec bude muset tyto úkony provést. Dává mu pouze oprávnění v těchto případech zmocnitele zastoupit.

Identifikace nemovitosti

Pozornost při sepisování plné moci při prodeji nemovitosti byste měli věnovat i samotné nemovitosti. Abyste předešli problémům s katastrem, identifikujete nemovitost stejně jako na kupní smlouvě, tedy nejen její adresu, ale také katastrální území, list vlastnictví, parcelní čísla, číslo stavby nebo bytu, popř. velikost spoluvlastnického podílu.

Další náležitosti

Plnou moc můžete udělit pouze do určité časové lhůty, popřípadě ji omezit do ukončení převodu vlastnického práva katastrem. Platná bude ale i pokud ji nijak časově neomezíte.

Můžete k ní případně připojit i údaje o kupujícím či prodávajícím, nebo o kupní ceně (aby bylo jasné, že zmocněnec nemá oprávnění ji prodat pod cenou či koupit za vyšší částku).

Na závěr připojte text, že zmocnitel se zmocněncem nejsou omezeni ve svéprávnosti a nejsou ve vzájemném sporu. Hlavně nezapomeňte na ověřené podpisy.

4/5 - hodnocení čtenářů