Plná moc při prodeji nemovitosti | Generální plná moc prodej bytu

plná moc při prodeji nemovitosti

Zastupování na základě plné moci při prodeji nemovitosti je řešením, které můžete využít v případech, kdy prodáváte byt po babičce ve vzdáleném městě, kupujete stavební pozemek, ale jste extrémně časově vytížení nebo pobýváte v cizině. Nebo máte zdravotní problémy a účastnit se jednání s druhou stranou je pro vás složité?

Důvodů, proč nemůžete nebo nechcete osobně jednat při prodeji nemovitosti, může být mnoho. Jak ale takovou situaci řešit? Potřebujete někoho, kdo vás zastoupí, tedy někoho, komu udělíte plnou moc.

K čemu slouží plná moc

Pokud se člověk nemůže osobně účastnit jednání, např. uzavření určité smlouvy, může se nechat zastupovat. Přitom uzavře s osobou, která se má stát jeho zástupcem dohodu o zastoupení. Ta může být dle situace písemná nebo ústní.

Na jejím základě je vyhotovena plná moc k zastupování. Jde o potvrzení pro třetí strany, že zmocnitel udělil zmocněnci právo k tomu, aby jej zastoupil. Na plné moc nesmí chybět podpis zmocnitele. Často je na ní také uvedeno, že zmocněnec zmocnění přijal a připojen podpis zmocněnce, ačkoliv to právo nepřikazuje.

Plnou moc můžeme rozdělit na dva typy. Pokud je udělena pouze pro jedno konkrétní právní jednání, jedná se o speciální plnou moc.

Generální plná moc (nebo také všeobecná plná moc) se uděluje, pokud jde o komplikovanější případy, kdy je činěno více úkonů. Většinou se uzavírá mezi advokátem a jeho klientem při zastupování u soudu apod.

PLNÁ MOC KE STAŽENÍ

Plná moc k zastupování při prodeji nemovitosti

Plná moc při prodeji nemovitosti má svá specifika. Předně je potřeba si uvědomit, že převod vlastnických práv bude muset projít vkladovým řízením u katastru nemovitostí. Ten bude zkoumat nejen kupní smlouvu na nemovitost, ale i plnou moc. Proto musí být plná moc ověřená, resp. opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele, tedy toho, kdo plnou moc uděluje. Úřední ověření je potřeba udělat u notáře či na Czech Pointu. Pokud ji udělujete ze zahraničí, můžete ji nechat ověřit například na české ambasádě.

Plná moc dále musí obsahovat všechny podstatné náležitosti. Pokud při jejím podpisu učiníte chybu, může vám katastr nemovitostí vklad práva zamítnout. Celý prodej se pak zbytečně natáhne. Její sepsání proto určitě nepodceňujte. Pokud si ji chcete sepsat sami, použijte kvalitní vzor.

Jak vypadá plná moc při prodeji nemovitosti

zastupování plná moc při prodeji nemovitosti

Základem plné moci je určit, kdo plnou moc uděluje, a kdo ji přijímá. Tedy je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu zmocnitele i zmocněnce.

Specifikace právních úkonů

Protože pravděpodobně nebudete udělovat generální plnou moc, sepište, na jaká právní jednání se plná moc vztahuje. Může jít například o podpis rezervační smlouvy, podpis kupní smlouvy, podpis smlouvy o úschově, podpis návrhu na vklad do katastru nemovitostí, podpis hypoteční smlouvy s bankou nebo třeba povinnost převzít kupní cenu za nemovitost.

Plná moc neznamená, že zmocněnec bude muset tyto úkony provést. Dává mu pouze oprávnění v těchto případech zmocnitele zastoupit.

Identifikace nemovitosti

Pozornost při sepisování plné moci při prodeji nemovitosti byste měli věnovat i samotné nemovitosti. Abyste předešli problémům s katastrem nemovitostí, identifikujete nemovitost stejně jako na kupní smlouvě, tedy nejen její adresu, ale také katastrální území, list vlastnictví, parcelní čísla, číslo stavby nebo bytu, popř. velikost spoluvlastnického podílu.

Zákon sice identickou specifikaci v kupní smlouvě a na plné moci nevyžaduje, ale z praxe je to pro hladkost vyřízení na katastru nemovitostí zcela zásadní. Všem toto důrazně doporučujeme.

Další náležitosti

Plnou moc můžete udělit pouze do určité časové lhůty, popřípadě ji omezit do ukončení převodu vlastnického práva katastrem. Platná bude ale i pokud ji nijak časově neomezíte.

Můžete k ní případně připojit i údaje o kupujícím či prodávajícím, nebo o kupní ceně (aby bylo jasné, že zmocněnec nemá oprávnění ji prodat pod cenou či koupit za vyšší částku).

Zástupci může být v plné moci uděleno oprávnění převzít kupní cenu. Záleží na důvěře stran a také na tom, jak se domluvíte. Současně může být vhodné v plné moci ustanovit, zda je zástupce oprávněn podepsat smlouvu o úschově kupní ceny a listin, případně za jakých podmínek.

V případě, že kupující financuje nemovitost přes úvěr, může být vhodné, aby zástupci bylo uděleno oprávnění uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva.

Z praxe je také vhodné výslovně ustanovit zástupci související oprávnění jako je předání nemovitosti kupujícímu, atp. Samozřejmě ale záleží na domluvě a potřebě stran.

Na závěr plné moci připojte text, že zmocnitel se zmocněncem nejsou omezeni ve svéprávnosti a nejsou ve vzájemném sporu.

Ověřené podpisy na plné moci pro převod nemovitosti

Hlavně nezapomeňte na ověřené podpisy. Ověření podpisů (zastoupeného) oficiálně dokazuje, že osoba, která udělila plnou moc, ji skutečně podepsala. Za poplatek můžete úřední ověření podpisu získat na obecním úřadu, na jakémkoli CzechPointu (které jsou často vedené na České poště), u advokáta nebo notáře.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že osoba není dobře pohyblivá anebo je v nemocnici či např. domově důchodců, lze se domluvit s advokátem nebo notářem, který osobně do místa dojde a ověření podpisů proběhne za jeho přítomnosti.

Není nutné, aby ověření podpisů obou stran proběhlo zároveň či v jeden den. Může se jednat i o několikadenní, týdenní i měsíční zpoždění. Nemá to na nic jiného vliv. Kupní smlouva je účinná až okamžikem podpisu poslední smluvní strany.

Úřední ověření podpisu pro podpis kupní smlouvy v zahraničí

Úřední ověření podpisu, které je nezbytné pro podpis kupní smlouvy v České republice, je možné obstarat i v zahraničí. Tento proces se často nazývá „apostilace“ nebo „legalizace“ podpisu.

Pokud se nacházíte v zemi, která je signatářem Haagské úmluvy z roku 1961, můžete využít procesu zvaného „apostilace“. Apostila je speciální pečeť nebo dokument, který potvrzuje autenticitu podpisu na dokumentu. Tento proces obvykle provádí ministerstvo zahraničí nebo jiný příslušný úřad v zemi, kde se nacházíte.

Všechny země Evropské unie jsou členy Haagské úmluvy z roku 1961, která zrušila požadavek na legalizaci cizích veřejných dokumentů. To znamená, že pokud se nacházíte v některé z těchto zemí, můžete využít procesu zvaného „apostilace“ pro úřední ověření podpisu.

Odvolání plné moci

Musíte vždy informovat zmocněnce o odvolání plné moci. Pokud se tak nestane, odvolání není účinné. Jakékoli kroky, které zmocněnec podnikne v rámci svých pravomocí, jsou platné až do dne, kdy se dozví o odvolání plné moci. Odvolání plné moci by mělo splňovat stejné požadavky jako samotná plná moc.

Vzor plné moci při prodeji a převodu nemovitosti

Pokud potřebujete plnou moc na katastr nemovitostí jako další oficiální dokument ke kupní smlouvě anebo plnou moc pro uzavření kupní smlouvy při prodeji nemovitosti? V každém případě můžete využít náš zpracovaný vzor plné moci, který snadno doplníte. Jedná se o vzor, který funguje jako generální plná moc, vy si tento vzor však snadno přizpůsobíte pouze k účelu (tj. např. převodu nemovitosti, prodej nemovitosti, předání nemovitosti,…), který potřebujete (plná moc bude tzv. speciální).

VZOR PLNÉ MOCI

  • Vzorový dokument v souladu s aktuálními právními předpisy
  • Vzor plné moci si stáhnete ve formátu .docx, snadný pro doplnění a tisk
  • Získáte také návod, jak plnou moc vyplnit
  • Stáhnete si také dokument s nejčastějšími otázky a odpovědi
4.2/5 - hodnocení čtenářů