Odvolání plné moci: Náležitosti a doručení

odvolání plné moci

Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete zjistit, jak vzít zpět plnou moc? Ať už je tomu tak kvůli potřebné změně zmocněnce nebo jinému důvodu, odvolání plné moci musí mít stejnou formu jako její udělení. To znamená, že pokud byla udělena písemně, zrušení plné moci musí být také písemné.

Jak vypovědět plnou moc

Přestože plnou moc nelze udělit jednostranně (tzn. je potřeba souhlasu obou stran), výpověď plné moci zmocnitelem je možná i bez souhlasu zmocněnce.

Písemné odvolání plné moci by tedy mělo obsahovat:

  • jasné označení zmocněnce a zmocnitele (jméno, případně obchodní firma, bydliště nebo sídlo, rodné číslo apod.),
  • jasné označení odvolávané plné moci (datum udělení, předmět plné moci apod.),
  • místo a datum podpisu, podpis.

Označení odvolávané plné moci může spočívat např. v popisu rozsahu zastoupení nebo jeho účelu. Pokud tedy byla plná moc určena k zastupování při prodeji nemovitosti, měli byste to uvést v odvolání.

Kdy je odvolání účinné

Odvolání plné moci zmocnitelem je zpravidla účinné od chvíle, kdy se o ní zmocněnec dozví.

Pokud nemáte v plné moci ujednané specifické důvody pro její odvolaní, můžete tak učinit bez udání důvodu. Je ale možné i v případě, že takové odvolací důvody ve smlouvě máte, ji vypovědět mimo jejich rámec. Může se jednat např. o situaci, kdy zmocněnec jednal v rozporu se smlouvou.

Samozřejmě je také možné uzavřít dohodu o ukončení zplnomocnění. Občanský zákoník dále stanoví, že se práva na odvolání plné moci nelze vzdát úplně.

Na co nezapomenout

Je třeba dbát na formu plné moci. Mimo splnění požadavku její písemnosti mohou být např. podpisy úředně nebo notářsky ověřeny. V takových případech je nutné podpis na odvolání nechat také ověřit.

Stejně tak se dá mluvit o zrušení plné moci na FÚ. Nestačí totiž pouze doručit odvolání plné moci zmocněnci, ale i příslušnému FÚ. FÚ by tak mělo být doručeno oznámení o zániku plné moci, jehož přílohou bude příslušná listina. Právě tuto nutnost oznámení odvolání plné moci příslušným úřadům za vás ale bude brzy řešit tzv. Registr zastupování.

Všechny požadavky a náležitosti se obdobně uplatní na výpověď plné moci zmocněncem. Ten však může plnou moc zrušit jen takovým způsobem, aby zmocniteli nezpůsobil újmu.

Odvolání plné moci advokátovi sleduje také stejné podmínky.

Doručení odvolání

Protože podmínkou účinnosti odvolání je jeho doručení, je nutné si ujasnit, jak by mělo vypadat. Samozřejmě můžete odeslat odvolání doporučeným dopisem nebo jej doručit osobně.

Pokud se jedná o odvolání plné moci emailem, zde může být řešení složitější. Jestliže na smlouvě, která se vztahuje k plné moci, obě strany uvedly emailový kontakt, můžete zrušení plné moci doručit pomocí této cesty bez problémů. Je však nežádoucí, abyste doručovali na jinou emailovou adresu v případě, že si přejete mít doručení právně bezvadné.

Datová schránka

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob však představuje datová schránka. Datová schránka s sebou nese ověření totožnosti (tzn. nahrazuje podpis) a umožňuje právně prokazatelné doručení.

Ve chvíli, kdy si datovou zprávu adresát otevře, dostanete upozornění o jejím doručení společně s datem a časem. Datovou zprávu si adresát ale dokonce ani nemusí přečíst pro to, aby byla doručena. Po uplynutí deseti dnů bude zpráva totiž doručena tzv. fikcí. Pro vás to znamená to stejné, jako by si ji adresát přečetl.

Pokud však desátý den připadne na víkend nebo svátek, bude písemnost doručena až další nejbližší pracovní den. Dejte si avšak pozor, že stejné pravidlo platí i pro vás. Tzn. i vám může být doručeno do datové schránky fikcí, jestliže ji máte zřízenou. Je proto vhodné si řádně nastavit např. emailová upozornění na příchozí zprávy.

Jiné způsoby zániku plné moci

Vedle odvolání nebo zrušení existují i jiné způsoby, jak zaniká plná moc.

Může se tak stát:

  • uplynutím doby, na kterou byla plná moc udělena,
  • splněním účelu plné moci,
  • úmrtím zmocněnce či zmocnitele.

Vzor plné moci

Snadno upravitelný vzor plné moci společně s pomocnými komentáři a doporučeními poskytujeme ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc.

VZOR PLNÉ MOCI