Pod slovem firma si většinou představíme podnikatelský subjekt. Takto tento pojem používají i ekonomové. V právní terminologii se ale jedná o označení podnikatele. Jaká pravidla musí splňovat firma obchodní společnosti? Jak ji právo chrání? A jak byste si ji měli vybrat?

Obchodní společnost a její název

Obchodní firma je upravena v občanském zákoníku jako jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Používat musí pouze jednu firmu a vždy by měl pod svou obchodní firmou právně jednat. Při obchodním jednání by pak měl uvádět celý její název, nikoliv zkratku.

Obchodní firmu můžeme považovat za movitou nehmotnou věc. Jde o předmět duševního vlastnictví podnikatele. Podnikatel k ní tedy má vlastnické právo. K založení firmy a vzniku vlastnického práva však dochází až zápisem do obchodního rejstříku.

Je předmětem odborných diskuzí, jak může podnikatel s právem k firmě nakládat. Právníci se většinou shodnou v tom, že je možný převod obchodní firmy, pokud je zároveň s firmou převáděn i závod či jeho část (tedy například koupě či darování). Převod firmy je však potřeba zapsat do obchodního rejstříku. Navíc má nabyvatel připojit k obchodní firmě údaj vyjadřující právní nástupnictví.

Spornou zůstává otázka licence obchodní firmy. Pokud má totiž firma sloužit k identifikaci podnikatelského subjektu, užívání firmy na základě licence by klamalo veřejnost. Je však možné udělit licenci k ochranné známce, která může mít shodný název jako firma.

Ochrana práv k obchodní firmě

K obchodní firmě se váže pravidlo priority. Kdo ji po právu použil první, tomu náleží práva s ní související. Může se pak domáhat ochrany před soudem proti třetím osobám, které by firmu neoprávněně používaly, parazitovali na její pověsti apod.

Firma obchodní společnosti je chráněna podobně jako práva, která může ohrožovat či porušovat nekalá soutěž. Její vlastník se tedy může domáhat, aby se rušitel práv zdržel závadného jednání, odstranil závadný stav, nahradil vzniklou škodu, vydal bezdůvodné obohacení či zaplatil přiměřené zadostiučinění.

Zásady tvorby obchodní firmy

Obchodní firma je tvořena firemním kmenem, tedy samotným názvem, a případně dovětkem. Při výběru obchodní firmy je potřeba dodržet některé zásady.

Pravidla pro fyzické osoby

Lidé, živnostníci, se zapisují zpravidla pod svým jménem. Pokud své jméno změní (např. při svatbě), mohou používat i nadále své dřívější jméno, změnu jména však musí uveřejnit.

Podnikatelé často uvádějí dodatek ke jménu fyzické osoby, např. Jan Kocourek – Zlatník. Mohou použít i jinou obchodní firmu než své jméno, ale musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu právnické osoby.

Pravidla pro právnické osoby

Firma obchodní společnosti musí podle zákona o obchodních korporacích povinně obsahovat dodatek s právní formou (např. s. r. o. nebo a. s.). Pro některé specifické subjekty platí ještě další pravidla (např. banka musí být jako banka vždy označena i ve firmě apod.).

V případě koncernů či jiných uskupení je možné, aby obchodní firma obsahovala shodné prvky, avšak veřejnost musí mít schopnost jednotlivé podnikatele odlišit.

Zákaz zaměnitelnosti a klamavosti

Podle občanského zákoníku nesmí být firma zaměnitelná s jinou obchodní firmou. Základem pro výběr jména společnosti je tedy nutnost jejího odlišení od konkurenčních společností. Měli byste proto prozkoumat obchodní rejstřík, zda se nevyskytují společnosti s podobnými jmény.

Firma nesmí navíc vyvolávat klamnou představu o vaší společnosti či předmětu vaší činnosti.

Rejstříkový soud či notář, kteří zapisují firmu do obchodního rejstříku, jsou povinni provést přezkum zaměnitelnosti a klamavosti a mohou vaši vybranou firmu odmítnout.

Pokud by se konkurence domnívala, že vaše firma ji poškozuje, může se domáhat u soudu ochrany svých práv.

Jak se vybírá firma obchodní společnosti

Při výběru vhodného názvu vaší společnosti byste měli především vzít do úvahy to, jak bude firma působit na zákazníky a obchodní partnery. Jaké zboží či služby chcete nabízet? Vybaví si je vaši potenciální klienti, když uslyší vaše obchodní jméno?

Dobrý název je snadno zapamatovatelný. Měli byste se snažit vymyslet krátké úderné jméno, které si lidi vybaví ve spojení s vašimi službami či produkty. Na druhou stranu musí být dostatečně originální, aby nebyl zaměnitelný s konkurencí (viz výše).

Dejte si pozor na slova z cizích jazyků, které nebudou umět vaši zákazníci vyslovit nebo je budou vyslovovat špatně. (Vzpomínáte na supermarket Carrefour?) Pro případ, že budete jednou expandovat do zahraničí, neměla by být firma složitá na výslovnost ani pro cizince.

Firma obchodní společnosti by vás neměla příliš svazovat. Nikdo neví, zda nebudete v budoucnu rozšiřovat předmět svého podnikání.

Při výběru firmy rovnou prozkoumejte i volné internetové domény. V dnešní době je pro podnikatele nutností existovat na internetu a doménová adresa by měla odpovídat vašemu názvu, aby vás zákazníci snadno nalezli.

Zamyslete se, zda budete chtít firmu registrovat jako ochrannou známku. V takovém případě byste si měli ověřit, zda neexistuje ochranná známka, která by se té vaší podobala.

Použité právní předpisy

Občanský zákoník

Zákon o obchodních korporacích

Jak se vám článek líbil?