Se začátkem roku 2024 přišlo s úsporným balíčkem velké množství změn týkajících se řady právních odvětví, které mohou ovlivňovat náš každodenní život. Novely se také nevyhnul zákon o dani z nemovitých věcí, která mj. nově představila tzv. inflační koeficient. Novela také např. významně zvyšuje sazbu daně z několika skupin pozemků a ze staveb a jednotek.

Co je inflační koeficient

Inflační koeficient je číslo, kterým se násobí výsledná daň z pozemků a výsledná daň ze staveb a jednotek. Výši inflačního koeficientu stanoví Ministerstvo financí vždy do 30. 6. kalendářního roku předcházející příslušnému zdaňovacímu období. Meziročně může být koeficient navýšen maximálně o 20 % (tzn. např. z 1,0 na 1,2).

Pro rok 2024 je inflační koeficient stanoven na 1,0. To znamená, že pro zdaňovací období roku 2024 se nijak výsledná daň násobit nebude. Je však nutné očekávat, že pro příští rok bude již koeficient zvýšen.

Jak se inflační koeficient stanoví

§ 11f zákona o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.) dále stanoví, jakým způsobem Ministerstvo financí inflační koeficient určí. Růst koeficientu bude přímo úměrný růstu spotřebitelských cen mezi květnem předešlého roku a květnem roku, který předchází zdaňovacímu období. Ve znění zákona jde o tzv. bazický úhrnný index. Inflační koeficient se však mezi lety nemůže snížit a je vždy zaokrouhlován na jedno desetinné místo dolů.

Bazický úhrnný index spotřebitelských cen pravidelně vypočítává Český statistický úřad. Právě výsledek ČSÚ je pro Ministerstvo financí závazný.

Mj. je také stanovena výjimka pro zemědělské pozemky, pro které bude vždy inflační koeficient 1,0. Je tomu tak proto, že sazba daně z těchto pozemků již odráží inflaci jiným způsobem.

Jak se počítá daň z nemovitosti

Vypočítat výslednou daň není nijak složité. Je možné jednoduše vynásobit sazbu daně, případně vynásobit výslednou daň inflačním koeficientem, místním koeficientem a v případě stavebního pozemku koeficientem velikosti obce.

Koeficient velikosti obce (§ 6 odst. 3) je obecně určen dle výše obyvatel obce, a to na:

 • 1,0 v obci do 1 000 obyvatel,
 • 1,4 v obci nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel,
 • 1,6 v obci nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel,
 • 2,0 v obci nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel,
 • 2,5 v obci nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel,
 • 3,5 v obci nad 50 000 obyvatel, ve statutárním městě a ve Františkových Lázních,
  Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,
 • 4,5 v Praze.

Obec avšak může koeficient obecně závaznou vyhláškou zvýšit nebo snížit. Daň z nemovitých věcí je totiž příjmem obce, nikoliv přímo státu. Obce dále mohou určovat tzv. místní koeficient. Je proto žádoucí si oba koeficienty vždy řádně prověřit. Je tak možné učinit pomocí webu finanční správy.

Pokud byste např. měli v příštím roce odvádět daň ze stavebního pozemku o rozloze 300 m² na Chodově a Ministerstvo financí stanoví v nejhorším případě inflační koeficient na 1,2, bude daň činit 11 340 Kč (300*3,5*1,2*4,5*2). Sazba daně je pro příští rok stanovena na 3,5 Kč za 1 m² (vizte níže) a místní koeficient pro katastrální území Chodov obce Praha na 2,0.

Kdy zaplatit daň z nemovitosti

Daň ze nemovitosti se standardně platí do 31. 5. 2024. Pokud je částka vaší daně vyšší než 5 000 Kč, je možné platbu rozdělit na dvě části. Druhou část bude nutné splatit do 30. 11. 2024. Daň z prodeje nemovitosti avšak sleduje jiný režim, tedy obvyklý režim daně z příjmů.

Zvýšení daně v roce 2024

Mimo zavedení inflačního koeficientu novela zákona o dani z nemovitých věcí zvyšuje sazbu daně z řady skupin pozemků a staveb o cca 80 %.

Pozemky

Sazby daně z pozemků se mění oproti roku 2023 u skupin:

 • zemědělských pozemků z 0,75 % na 1,35 %,
 • trvalých travních porostů z 0,25 % na 0,45 %,
 • lesních pozemků z 0,25 % na 0,45 %,
 • zastavěných ploch a nádvoří z 0,20 Kč za 1 m² na 0,35 Kč za 1 m²,
 • stavebních pozemků z 2,00 Kč za 1 m² na 3,50 Kč za 1 m²,
 • vybraných ostatních ploch z 0,20 Kč za 1 m² na 0,35 Kč za 1 m²,
 • ostatních ploch z 0,20 Kč za 1 m² na 0,35 Kč za 1 m²,
 • nevyužitelných jiných ploch z 0,20 Kč za 1 m² na 0,08 Kč za 1 m²,
 • zemědělských zpevněných ploch pozemků z 1,00 Kč za 1 m² na 1,80 Kč za 1 m²,
 • ostatních zpevněných ploch pozemků z 5,00 Kč za 1 m² na 9,00 Kč za 1 m².

Stavby a jednotky

Sazby daně ze staveb a jednotek se mění oproti roku 2023 u skupin:

 • obytných budov z 2,00 Kč za 1 m² na 3,50 Kč za 1 m²,
 • příslušenství k obytným budovám z 2,00 Kč za 1 m² na 3,50 Kč za 1 m²,
 • rekreačních budov z 6,00 Kč za 1 m² na 11,00 Kč za 1 m²,
 • budov s doplňkovou funkcí k rekreačním budovám z 2,00 Kč za 1 m² na 3,50 Kč za 1 m²,
 • garáží z 8,00 Kč za 1 m² na 14,50 Kč za 1 m²,
 • ostatních zdanitelných staveb z 6,00 Kč za 1 m² na 11,00 Kč za 1 m²,
 • zdanitelných staveb a jednotek pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství z 2,00 Kč za 1 m² na 3,50 Kč za 1 m²,
 • zdanitelných staveb a jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě z 10,00 Kč za 1 m² na 18,00 Kč za 1 m²,
 • zdanitelných staveb a jednotek pro ostatní druhy podnikání z 10,00 Kč za 1 m² na 18,00 Kč za 1 m²,
 • ostatních zdanitelných jednotek 2,00 Kč za 1 m² na 3,50 Kč za 1 m².
5/5 - hodnocení čtenářů