Pokud jste vlastníkem nějaké nemovitosti jako je byt, dům nebo pozemek, jistě znáte každoroční placení daně z nemovitých věcí. Ač se nejedná o oblíbenou činnost, tak povinnost je dána zákonem (zákon č. 338/1992 Sb.).

V tomto článku se vám snažíme přiblížit problematiku finančního práva a konkrétně daně z nemovitých věcí. Co vlastně samotná daň obsahuje a jaké jsou vaše povinnosti jako vlastníka nemovitosti.

Co je daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí je tzv. majetková daň (spolu s daní silniční a s daní z nabytí nemovitých věcí). Vlastníte-li nějakou nemovitost, vzniká vám zákonná povinnost každoročně platit tuto daň.

Jak zjistit daň z nemovitých věcí? Obraťte na místně příslušný finanční úřad, který je správcem daně.

Není ale třeba se ničeho obávat, daňové přiznání k dani z nemovitosti můžete podat z pohodlí vašeho doma, když vyplníte online formulář k dani z nemovitosti, který naleznete na webovém portále Finanční správy. Vyhnete se tak dlouhým frontám na finančních úřadech.

S ověřováním správnosti údajů v daňovém přiznání nově pomáhá katastr nemovitostí. Tuto službu však lze využít pouze v případě, že jste přihlášení do daňové informační schránky plus (DIS+).

Daň z nemovitých věcí nebo daň z nemovitostí?

Nejedná se o dvě rozdílné daně. Jsou to pouze dva názvy pro stejnou daň.

Do roku 2014 se používal pojem daň z nemovitosti, nyní se užívá pojem daň z nemovitých věcí. V běžném životě můžete tyto dvě pojmenování bez problému užívat i zaměňovat.

Do daně z nemovitých věcí patří:

  1. Daň z pozemků,
  2. Daň ze staveb.

Daň z pozemků

Ten, kdo platí daň z nemovitosti (subjekt daně) je vlastník pozemku. Předmětem daně jsou pozemky na území České republiky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Pozemky, které nejsou součástí předmětem daně, se neuvádějí v daňovém přiznání.

Někdy poplatníkem ovšem může být také svěřenský fond, případně podílový fond (pokud je nemovitost ve vlastnictví tohoto podílového fondu) nebo stavebník, který disponuje právem stavby na pozemku.

Do této daně nespadají pozemky, které jsou zastavěné zdanitelnými stavbami, lesní a vodní pozemky, pozemky určené pro obranu České republiky.

Výpočet daně z nemovitých věcí

Základ daně tvoří cena půdy stanovená jako skutečná úměra pozemků vynásobená průměrnou cenou půdy, která je stanovena vyhláškou.

U hospodářských lesů, rybníků je cena pozemku podle právních předpisů anebo se určí jako součin výměry pozemku a částky 3, 80 Kč.

Sazba daně je procentní a pevná.

Zdaňovací období

Zdaňovací období pro daň z nemovitosti je kalendářní rok. Poplatník musí podat daňově přiznání do 31. ledna zdaňovacího období. Rozhodným obdobím pro výpočet daně je 1. 1. příslušného roku.

Přiznání se nepodává v případě, že přiznání bylo podáno v letech minulých a nedošlo od té doby k žádné změně. Daň se platí bez ohledu na úroveň příjmu poplatníka.

Místem určeným výnosu daně jsou rozpočty měst a obcí, v jejichž územním obvodě se zdaňovaná nemovitá věc nachází.

Příjmy z této daně plynou do rozpočtů obcí. Tím pádem obce mohou vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví místní koeficienty a jejich výši v rozmezí 1,1 až 5 (musí být stanoven s přesností na desetinné číslo) pro nemovitosti na území dané obce.

Od toho místního koeficientu se pak odvíjí výše daně, kterou za vaši nemovitosti zaplatíte.

Kdy se platí daň z nemovitosti?

Daň, která přesáhla částku 5 000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. 5. a do 30. 11. (lze celou výši daně zaplatit najednou do 31. 5.).

V opačném případě se musí zaplatit nejpozději do 31. 5. zdaňovacího období. Výjimku mají poplatníci, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti pak platí daň ve dvou splátkách (31. 8. a 30. 11.).

Daň je splatná ve dvou splátkách:

  • pro zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna a 30. listopadu,
  • pro ostatní do 31. května a 30. listopadu.

Daň ze staveb

Poplatníkem daně z nemovitosti (daně ze staveb) je vlastník zdanitelné stavby. Předmětem daně je zdanitelná stavba nebo jednotka, která se nachází na území České republiky. Spadá zde i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončena nebo užívána.

Výpočet daně z nemovitých věcí

Základ daně tvoří výměra zastavěné plochy v m2, popř. podlahová plocha vynásobená koeficientem 1,2/1,22.

Sazba daně je 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy u obytných domů (pro rodinné domy pro rodinnou rekreaci je to 6 Kč).

Zdaňovací období je kalendářní rok. Daň je splatná ve dvou splátkách. Opět jako v případě daně z pozemků.

Příklad: Vlastníte byt o výměře 80 m2. Koeficient podle velikosti obce bude 1 a místní koeficient bude 1. Výsledná daň bude 192 Kč.

Na internetu však existuju mnoho online kalkulaček, které vám pomohou s výpočtem daně, abyste měli přehled, kolik za vaše nemovitosti zaplatíte.

DPH

Pokud pozemek patří ke stavbě, ze které musíte platit DPH, platíte ho i za pozemek. Výše sazby je 21 %, u pozemků se sociálními byty a domy je sazba snížená na 15 %.

U prodeje stavebního pozemku zaplatíte DPH ve výši 21 %.

Jak se odhlásit od platby daně z nemovitosti?

Pokud jste prodali nemovitost, musíte se odhlásit od povinnosti platby daně z nemovitosti. Musíte tak učinit nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Lze to následovně:

1. Elektronicky

Na webovém portálu Finanční správy se můžete zprostit povinnosti platit daň z nemovitosti tak, že vyplníte formulář a následně ověříte vaší identitu pomocí datové schránky nebo identity občana.

2. Dopisem

Odhlášení povinnosti platit daň z nemovitosti můžete provést i ručně. Napíšete dopis, ve kterém bude napsáno, že již nejste vlastníkem dané nemovitosti a že se tímto odhlašujete z daně z nemovitosti.

Tento dopis budete adresovat místně příslušnému finančnímu úřadu.

Pokud máte v plánu prodat nebo jste prodali v poslední době nějakou nemovitosti jako je dům, byt nebo pozemek, mohl by vás take zajímat náš článek na téma daň z prodeje nemovitosti. 

Zvýšení daně z nemovitosti

V poslední době slýcháme o zvýšení daně z nemovitosti ke zvýšení příjmů do státní pokladny. Hovoří se o tom, že by se roční platba měla zvýšit zhruba na dvojnásobek toho, co bylo doposud. Novinkou také je, že tato část příjmů by směřovala do státní pokladny a ne rozpočtů obcí.

Konzultace pro daňovou optimalizaci

5/5 - hodnocení čtenářů