Dospěli jste společně s manželem k přesvědčení, že další trvání vašeho svazku nemá cenu? Společné rozhodnutí, že se rozvedete, vám ještě nezaručí, že půjde o nesporný smluvený rozvod. Aby k němu došlo, musíte být domluveni na formě péče o vaše nezletilé děti a na tom, jak si rozdělíte majetek. K tomu se uzavírá dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení.

Dohoda je lepší než soud

I když ve vás bouří emoce, zkuste je zklidnit a myslet racionálně. Manželství totiž není jen citový vztah ale i vztah majetkový. Rozvodem zaniká společné jmění manželů, tedy majetek, který společně manželé během manželství nabyli, ale také dluhy, kterými jsou oba manželé zavázáni.

VZOR NÁVRHU NA ROZVOD

Společné jmění manželů se musí vypořádat. Pokud se neumíte dohodnout, můžete se snadno ocitnout uprostřed právní bitvy, která se bude dlouho táhnout. Navíc vás může stát nemalé peníze, nejen za soudní poplatky, ale i za honoráře advokátům.

Pokud jste schopni dohody, je to pro vás velká výhoda. Například na katastr lze přinést rozsudek o rozvodu a ověřenou dohodu o úpravě SJM, což postačí k přepisu nemovitosti do výhradního vlastnictví jednoho z manželů.

Co (ne)tvoří společné jmění manželů?

O jaký majetek a dluhy při rozvodu jde? Společné jmění manželů tvoří vše, co jeden či společně manželé nabyli za trvání manželství. Výjimkou jsou:

  • věci osobní potřeby,
  • dary, dědění či odkaz pro jednoho z manželů,
  • náhrada nemajetkové újmy na přirozených právech jednoho z manželů,
  • to, co jeden z manželů nabyl právním jednáním, které se týkalo jeho výlučného vlastnictví,
  • náhrada škody na výhradním majetku jednoho z manželů.

Do společného jmění patří také dluhy, které byly převzaty za dobu trvání manželství, kromě dluhů, které se týkají výhradního majetku jednoho z manželů nebo těch, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání běžných potřeb rodiny.

Společné jmění manželů může být zúženo či rozšířeno předmanželskou smlouvou, za trvání manželství či soudem.

Do společného jmění manželů nepatří majetek či dluhy, které měli manželé ještě před vznikem manželství. Všechno ostatní – tedy to, co do SJM patří, musí být po rozvodu vypořádáno buď soudem či dohodou. Pokud se manželé nedohodnou na úpravě svých společných majetkových vztahů, ani jeden z nich nepodá žalobu na vypořádání společného jmění manželů, vypořádá se SJM po třech letech automaticky tak, že majetek přejde do spoluvlastnictví obou manželů a oba dva budou společně dlužit za své pohledávky.

Bydlení po rozvodu

S rozvodem je také spojena otázka, kdo bude kde bydlet. I úpravu společného bydlení pro dobu po rozvodu je nutno vyřešit dohodou, aby mohl proběhnout poklidný nesporný rozvod.

V případě, že by se manželé nebyli schopni rozhodnout, bude soud rozhodovat podle toho, zda mají stejné či společné právo bydlet v rodinné domácnosti, nebo zda právo jednoho z manželů je silnější než toho druhého. Pokud dům či byt vlastní jen jeden z manželů či má výhradní nájemní právo, bude se muset druhý z manželů vystěhovat.

Složitější situace nastává v okamžiku, kdy oba manželé mají stejné právo k nemovitosti, protože ta patří do SJM. Pak soud rozhoduje o tom, po kterém z manželů lze spravedlivě žádat, aby domácnost opustil.

Soud nerozhoduje o bytové situaci manželů automaticky, vždy tak činí na návrh jednoho z nich. Takové soudní řízení může jen dále prodloužit celý rozvodový proces a navýšit jeho cenu. Proto lze jen doporučit, aby svou bytovou situaci řešili rozvádějící se manželé dohodou.

Jak má vypadat dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení?

Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení je nezbytnou součástí pro to, aby manželství mohlo skončit důstojně nesporným rozvodem. Součástí dohody může být i ujednání o výživném pro jednoho z manželů pro dobu po rozvodu.

Dohoda musí být vyhotovena písemně a podpisy manželů musí být úředně ověřeny. Dohoda se pak zasílá spolu s návrhem na rozvod manželství okresnímu soudu v místě bydliště manželů.

Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení musí obsahovat soupis majetku, který bude spadat do výhradního vlastnictví manželky a který do vlastnictví manžela. Uveďte, kdo přebírá jaké finanční závazky, případně kdo komu bude platit výživné a v jaké výši.

V části dohody, která se týká bydlení, uveďte, zda bydlíte společně či odděleně, zda jste se rozhodli nadále bydlet společně, či odděleně, a kdo se odstěhuje.

Sepisování dohody o SJM

Při sepisování dohody o SJM a bydlení buďte co nejvíce pečliví, zvláště při soupisu majetku a dluhů, a na žádný z nich nezapomeňte. Soud tuto dohodu nebude příliš zkoumat, principem nesporného rozvodu je ostatně to, aby proběhl, rychle a efektivně.

Může se vám však stát, že i po letech vám zaklepe na dveře exekutor a vy ke své hrůze zjistíte, že váš bývalý manžel nadělal dluhy, o kterých se vám jaksi zapomněl zmínit. Toto je hlavní důvod, proč se doporučuje, aby dohoda o úpravě společných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení byla zkontrolována právníkem, nejlépe advokátem, který se specializuje na rozvodové právo.

V řadě případů je potřeba sepsat také dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení.

4.2/5 - hodnocení čtenářů