Bezúplatná nájemní smlouva je smlouva, jejímž obsahem je přenechání bytu k dočasnému bezplatnému užívání. Tento způsob nájmu může být vhodný například při pronájmu bytu rodinnému příslušníkovi. Kdy takový bezplatný pronájem použít, jaké výhody to má s ohledem na daně a projdeme základní ustanovení? Zjistěte náležitosti, které má tato jednoduchá nájemní smlouva obsahovat a tipy na její sepsání.

S nájemní smlouvou se v životě potká, alespoň okrajově, téměř každý z nás. Ne každý ale ví, že existují její různé formy a jednou z nich je i bezúplatná nájemní smlouva. Ta může být v některých případech výhodnější, než jednoduchá nájemní smlouva.

Kdy využít bezplatný pronájem bytu?

Existuje více důvodů, proč uzavřít smlouvu, jejímž obsahem je přenechání bytu k dočasnému bezplatnému užívání. Tím nejčastějším bývá pronájem bytu rodinnému příslušníkovi nebo osobě blízké.

Výhodou je v tomto případě to, že není potřeba bezúplatný nájem hlásit na finanční úřad. Právě, co se daní týče, je v případě pronájmu bytu blízké osobě lepší nájemní smlouva bezúplatná, často označovaná jako smlouva o výpůjčce anebo konkrétně smlouva o bezúplatném užívání bytu.

VZOR SMLOUVY: BEZÚPLATNÝ NÁJEM

Nájemní smlouva za 1 Kč

V některých případech lidé neřeší smlouvu vůbec a rodinného příslušníka u sebe nechají bydlet jen tak. Problém ale může nastat, když potřebuje daná osoba například žádat o změnu trvalého bydliště nebo o příspěvek na bydlení. V takovém okamžiku je totiž smlouva potřeba.

Toto by mohla sice vyřešit nájemní smlouva za 1 Kč, v takovém případě se ale může stát, že vám finanční úřad daň z ceny doměří, protože se jedná o vztah s osobou blízkou. Dohoda o dočasném užívání bytu toto řeší tzv. právním legálním způsobem.

Další využití bezplatného pronájmu

Bezúplatnou nájemní smlouvu lze využít také při pronájmu prostor pro podnikatelskou činnost, pokud nechceme zatěžovat podnikání dalšími poplatky. Prostory je také možné pronajímat zdarma například místnímu spolku či sdružení pro různé schůze, shromáždění apod.

Co je bezúplatná nájemní smlouva – Smlouva o výpůjčce

Přestože se jedná o bezúplatnou nájemní smlouvu, je vhodné ve smlouvě přesně definovat práva a povinnosti obou stran – pronajímatele i nájemce. V bezúplatné nájemní smlouvě není finanční závazek, můžete si však stanovit jiné povinnosti. Není tak možné stanovit placení nájemného v jakékoli výši.

Základní ustanovení smlouvy o výpůjčce bytu

Smlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel vypůjčiteli nezuživatelnou věc (v našem případě byt) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Vypůjčitel nesmí v tomto případě přenechat byt k užívání jiné osobě bez svolení majitele bytu. Samozřejmě ve smlouvě si můžete stanovit podmínky, kdy to možné je.

Předání bytu a řešení škod

Byt musí být přenechán ve stavu způsobilému k užívání. Pokud by byla způsobena jakákoliv škoda vadou, kterou půjčitel při předání zatajil, musí vzniklou škodu uhradit. Stejně tak by měl vypůjčitele poučit o tom, jak se v bytě chovat, co je zakázáno, jaká platí v bytové jednotce pravidla a jaké jsou jeho povinnosti. Pokud tak neučiní, měl by nahradit případnou vzniklou škodu z důvodu nedodržení takových podmínek.

Ukončení smlouvy o bezúplatném užívání bytu

Nájemce má právo ukončit své bydlení předčasně, ale pouze za předpokladu, že dřívějším vrácením nevzniknou půjčiteli žádné obtíže. Půjčitel se naopak nemůže domáhat předčasného ukončení nájmu, pokud vypůjčitel nejedná v rozporu se smlouvou.

Pokud by potřeboval majitel bytu vrátit byt k užívání dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat, může se domáhat jeho předčasného vrácení pouze, pokud to tak bylo dříve ujednáno.

Je proto důležité stanovit si podmínky ukončení smlouvy a lze definovat také předčasné vrácení bytu. To důrazně doporučujeme.

Náklady spojené s chodem bytu

Obvyklé náklady spojené s chodem bytu hradí vypůjčitel sám. Pokud by se objevily mimořádné náklady, může vypůjčitel věc předat půjčiteli, aby je uhradil. Pokud tak půjčitel neučiní a vypůjčitel vynaloží mimořádné náklady v nezbytném rozsahu sám, náleží mu náhrada.

Je důležité myslet na to, že práva půjčitele a vypůjčitele musí být uplatněna do tří měsíců od vrácení bytu. Pokud namítne druhá strana uplatnění práva opožděně, soud je nepřizná.

Náležitosti bezúplatné nájemní smlouvy

bezplatný nájem smlouva

Bezúplatnou nájemní smlouvu upravuje Občanský zákoník (nový), Zákon č. 89/2012 Sb. – Oddíl 3 – Nájem. Zejména jde o § 2193 a násl.

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

§ 2193 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

Podle judikatury, rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2715/2010, ze dne 14. 4. 2011, je možné uzavřít smlouvu o bezúplatném nájmu, a tato smlouva neodporuje nájmu bytu, protože vůle stran je uzavřít bezplatné užívání bytu s právy a povinnostmi výpůjčitele a půjčitele.

Smlouva o bezúplatném užívání bytových prostor by měla být sepsána písemně.

Smluvní strany

Ve smlouvě je třeba přesné označení smluvních stran: jméno, adresa trvalého bydliště, datum narození půjčitele a vypůjčitele, popř. jejich zastoupení.

Prohlášení půjčitele

Součástí smlouvy je také prohlášení půjčitele, ve kterém prohlašuje, že je oprávněn objekt k bezúplatnému užívání půjčit a zároveň jeho přesnou adresu (u bytu také číslo a poschodí).

Účel výpůjčky

V našem případě se jedná o výpůjčku bytu k dočasnému bydlení. Bezúplatnou smlouvu můžeme ale využít také k vypůjčení prostor k podnikatelské činnosti nebo například za účelem poskytnutí prostor ke schůzím určitého spolku či sdružení.

Doba trvání bezúplatného užívání

Ve smlouvě stanovte přesně dobu trvání bezúplatného užívání, ať nevznikají pochybnosti.

Práva a povinnosti vypůjčitele

Zde můžeme zahrnout dodržování bezpečnostních, protipožárních, hygienických a jiných předpisů, majetkovou odpovědnost za způsobenou škodu v bytě, povinnost využívat vypůjčené prostory pouze k účelu uvedenému ve smlouvě, povinnost předání řádně vyklizených prostor po skončení smlouvy apod.

Práva a povinnosti půjčitele

Například zajištění plného užívání bytových prostor, datum předání klíčů nebo zbavení odpovědnosti za vybavení, které si vypůjčitel do bytu sám přinese.

Podmínky ukončení smluvního vztahu

Délka trvání výpovědní lhůty, možnost ukončení smluvního vztahu ze strany vypůjčitele písemnou výpovědí a podmínky dřívějšího ukončení smlouvy, popř. možnost úpravy smlouvy pouze ve formě písemných dodatků.

Datum a podpis obou stran

Každá strana pak dostane jedno vyhotovení.

Příloha bezúplatné nájemní smlouvy

Bezúplatná nájemní smlouva může obsahovat také přílohy, např. soupis a stav majetku nebo počet předaných klíčů.

Předávací protokol k bytu

Odborníci velmi doporučují sepsat předávací protokol k bytu. V tomto dokumentu můžete najít nejčastěji právě informace ke stavu majetku, dodatečné informace i počet předávaných klíčů. Vzor předávacího protokolu najdete jako součást vzoru nájemní smlouvy.

Vzor nájemní smlouvy

Nájemní vzorová smlouva je připravena pro sjednání nájmu v bytě, v pokoji či nájmu v nebytové jednotce. Můžete ji snadno rozšířit o předpřipravená vedlejší ustanovení (např. automatické prodloužení nájmu, upravení počtu spolubydlících atp.). Vzor je ideální pro jednoduché vztahy, pro které nepotřebujete žádná velká specifika a smlouva spíše slouží jako papírová formalita – např. když se pronajímatel s nájemcem dlouhodobě znají, věří si a nepotřebují smlouvu na míru od advokáta.

STÁHNĚTE SI VZOR SMLOUVY

Vzor o bezúplatném užívání bytu

Nezapomeňte ale, že pokud chcete uzavřít přímo smlouvu o bezúplatném nájmu, je třeba uzavřít tzv. smlouvu o výpůjčce. Nájemní smlouvu využijete pro standardní nájem anebo i pro nájem za 1 Kč, avšak to má svá určitá rizika, o kterým jsme psali výše (např. doměřování daní, atp.).

Vzor smlouvy o bezúplatném užívání bytu je vhodný pro situace, kdy chcete poskytnout svůj byt zdarma, např. rodinným příslušníkům či osobě blízké. Jedná se o smlouvu o výpůjčce, která se liší od nájemní smlouvy a pro tyto případy je vhodnější. Umožňuje totiž poskytnout bezplatně byt k užívání a specificky chrání práva a povinnosti půjčitele a vypůjčitele.

VZOR SMLOUVY: BEZÚPLATNÉ UŽÍVÁNÍ BYTU

4.1/5 - hodnocení čtenářů