Chcete zaměstnanci či známému půjčit automobil, motocykl, dron nebo počítač nebo slečně náhrdelník, ale potřebujete jistotu, že to včas a v pořádku vrátí? Pak uzavřete jednoduchou smlouvu o výpůjčce automobilu nebo výpůjčce věci. Hodnotnější věci je vhodné upravit písemnou smlouvou. Upravíte bezplatné půjčení věci, práva a povinnosti výpůjčitele jako je např. omezení jízdy do zahraničí, možnost předčasného vrácení, atd.

Co je smlouva o výpůjčce

Smlouvu o výpůjčce upravuje občanský zákoník v ustanoveních § 2193 až § 2200. Spočívá v tom, že půjčitel přenechává dočasně a bezúplatně vypůjčiteli nezuživatelnou věc (tj. automobil, motocykl, televize, dron, náhrdelník, atp.).

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

§ 2193 občanského zákoníku, zákon č. 89/2014 Sb.

Půjčitelem je tedy typicky vlastník věci, který se rozhodne, že umožní jiné osobě, vypůjčiteli, používání věci. Půjčitel i vypůjčitel mohou být fyzické i právnické osoby.

Varianty smlouvy o výpůjčce: Věc, automobil, nemovitost

Uzavřít lze smlouva o výpůjčce movité věci (například vozidla, automobilu), ale i smlouva o výpůjčce bytu či pozemku nebo jiné nemovitosti (smlouva o výpůjčce nemovitosti, bezúplatná nájemní smlouva). Lze uzavřít smlouvo výpůjčce jakékoli nezuživatelné věci.

Podívejte se blíže na vzor smlouvy o výpůjčce, jaká konkrétní ustanovení by smluvní strany měli mít písemně, aby později nedošlo ke sporu.

VZOR SMLOUVY O VÝPŮJČCE

Podstatné náležitosti smlouvy o výpůjčce

Forma smlouvy není zákonem stanovena, to znamená, že může být učiněna písemně, ústně i jednáním stran (konkludentně), a to i když se jedná o nemovitost.

Mezi náležitosti smlouvy patří její dočasnost. Doba vypůjčení však nemusí být stanovena konkrétním datem, ale může být také vázána na objektivně zjistitelnou skutečnost, ze které lze zjistit, kdy výpůjčka skončí. Například můžete vypůjčit kamarádovi auto, než se mu vrátí jeho vozidlo z autoopravny.

Pokud není doba vypůjčení stanovena, lze hovořit o výpůjčce na dobu neurčitou. Přitom však musí být sjednán účel, pro který se má věc užívat. Po splnění účelu pak musí vypůjčitel věc bez zbytečného odkladu vrátit. Pokud si tedy soused půjčil nářadí na stavbu králíkárny, měl by ho po dokončení donést zpátky a neotálet s jeho vracením, zatímco králíci již spokojeně bydlí.

Výpůjčka vs. ostatní smluvní typy

  • Jaký je rozdíl mezi výpůjčkou a nájmem? Výpůjčka je na rozdíl od nájmu bezúplatná. Často můžeme slyšet slovní spojení „výpůjčka knih v knihovně“ nebo „vypůjčení auta z autopůjčovny“. Přitom však jde o nájem, protože tato „vypůjčení“ nejsou bezplatná.
  • Jaký je rozdíl mezi výpůjčkou a zápůjčkou? Výpůjčka se týká nezuživatelné věci, zápůjčka věci zuživatelné, tedy peníze, suroviny apod. Zápůjčka se dříve označovala jako půjčka, dnes se pojem půjčka v právu nevyskytuje.
  • Jaký je rozdíl mezi výpůjčkou a úvěrem? Výpůjčka je poskytnutí nezastupitelné věci k dočasnému užívání zdarma, kde se očekává vrácení této konkrétní věci. Úvěr je poskytnutí peněžní částky nebo zastupitelných věcí s povinností vrátit ekvivalent a obvykle s úrokem nebo jiným finančním protiplněním.
  • Základním znakem výpůjčky je také její dočasnost a sjednaný účel užívání. Tím se liší od výprosy, při které se doba ani účel užívání neujednává.

Jaký je rozdíl mezi. výpůjčkou a půjčkou?

Výpůjčka se týká pouze věci nezuživatelných, tedy jedná se typicky o automobil, motocykl, fotoaparát, tablet, atd. Půjčka se v právu dnes jako termín nepoužívá, jen nahrazen slovem zápůjčka. Ale dříve (před 2014) se půjčka v právu používala pro zápůjčku, tedy půjčení zuživatelných věcí, které jsou příkladmo peníze, brambory, dřevo na topení, atd.

Smlouva o výpůjčce automobilu

smlouva o výpůjčce automobilu

V této smlouvě doporučujeme přesně identifikovat typ a model vozidla, včetně VIN čísla. Vhodné je také uvést počet najetých kilometrů. Ze zkušenosti pak lze doporučit zaznamenat všechny vady na vozidle před výpůjčkou do písemné smlouvy.

Stanovte také množství paliva, které je v době předání automobilu a které požadujete v době vrácení automobilu.

Součástí smlouvy o výpůjčce automobilu by mělo být ustanovení, které sděluje předání nejen klíčků, ale také malého technického průkazu, zelené karty případně servisní knížky.

Smlouva o bezúplatném užívání nemovitosti

Smlouva o výpůjčce nemovitosti se v praxi nazývá jako bezúplatné užívání bytu / nemovitosti, někdy méně správně a laicky bezúplatná nájemní smlouva (o nájemní smlouvu totiž z pohledu práva nejde, neboť výpůjčka je bezplatná a nájemní smlouva je vždy nějak zpoplatněná).

Tato smlouva se používá nejčastěji mezi rodinou a osoby blízkými, které chtějí poskytnout svůj byt zdarma, ale zároveň chtějí upravit určitá práva a povinnosti (tak, jak je tomu tradičně v nájemní smlouvě).

Práva a povinnosti výpůjčitele a půjčitele

Co vše můžete stanovit ve smlouvě a co říká zákon, že nesmíte překročit?

Užívání věci

Vypůjčitel má právo užívat věc. Přitom musí věc užívat buď tak, jak si strany sjednaly, nebo způsobem přiměřeným věci. Půjčitel mu musí věc přenechat tak, aby mohla být používána. Užívat věc může vypůjčitel tak, jak bylo sjednáno, nebo způsobem, který je přiměřený povaze věci.

Vypůjčitel nesmí přenechat věc jiné osobě bez souhlasu půjčitele.

Poučení o způsobu užívání věci

Povinností půjčitele je poučit vypůjčitele o tom, jak má věc používat, pokud nejde o obecně známá pravidla. Pokud své povinnosti nedostojí, musí pak vypůjčiteli nahrazovat škodu, která mu z toho případně vznikne. Stejně tak je odpovědný i za škodu, pokud vypůjčiteli zatajil vadu věci.

Vrácení věci

Základní povinností vypůjčitele je věc vrátit po uplynutí doby, na kterou byla výpůjčka sjednána, nebo po splnění účelu, pro který byla věc vypůjčena. Může také vrátit věc předčasně. Musí si však dát pozor, aby tím nezpůsobil půjčiteli problémy. Jinak by mohl věc vrátit jen s jeho souhlasem.

Naopak půjčitel nemůže chtít, aby mu vypůjčitel vrátit věc dříve než bylo sjednáno. A to ani, pokud věc potřebuje z nevyhnutelného důvodu. V takovém případě by to muselo být ujednáno ve smlouvě. Výjimku představuje situace, kdy vypůjčitel užíval věc v rozporu se smlouvou. Pak může půjčitel požadovat vrácení věci ihned.

Náklady spojené s užíváním věci

Obvyklé náklady musí uhradit vypůjčitel. Pokud jsme si vypůjčili auto, budeme například hradit náklady na pohonné hmoty a další výdaje spojené s provozem vozidla. Pokud bude třeba zaplatit mimořádné náklady, může vypůjčitel předat věc půjčiteli, aby je uhradil on. V případě, že je vynaloží sám vypůjčitel, může požadovat náhradu, která by mu příslušela jako nepřikázanému jednateli.

Na co nezapomenout ve smlouvě o výpůjčce

Z výše uvedeného vyplývá, že vypůjčitel je ze zákona v mnohem výhodnějším postavení než půjčitel. Půjčiteli nenáleží za vypůjčení žádná odměna, nemůže ani chtít věc předčasně zpátky a ještě odpovídá za škodu, pokud vypůjčitele řádně nepoučí, jak se věc používá.

Zejména při půjčování hodnotné movité věci nebo nemovitosti lze půjčiteli doporučit, aby sepsal s vypůjčitelem písemnou smlouvu, ve které vzájemná práva a povinnosti modifikuje. Například je vhodné jasně definovat okamžik, kdy má být věc vrácena, nebo zakotvit situace, které znamenají pro půjčitele, že věc potřebuje nevyhnutelně dříve apod.

Porušení smlouvy o výpůjčce

Pokud je smlouva o výpůjčce porušena a chcete se obrátit na soud, učiňte tak do tří měsíců od vrácení věci. Jinak vám hrozí, že pokud druhá strana namítne opožděné uplatnění práva, soud vám vaše práva nepřizná.

Vzor smlouvy o výpůjčce

Vzor smlouvy o výpůjčce automobilu nebo jakékoli věci. Vhodné pro bezúplatné a dočasné vypůjčení věci (nikoli peněz ani nemovitosti) v rámci pracovního, podnikatelského nebo osobního vztahu. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word či GoogleDoc. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

VZOR SMLOUVY O VÝPŮJČCE

  • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
  • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
  • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
  • Snadný tisk finálního dokumentu.
4.6/5 - hodnocení čtenářů