Požádal vás soused o půjčení peněz? Rozhodně je lepší uzavřít s ním smlouvu, ve které jasně vymezíte svá práva a povinnosti. Potřebujete finanční prostředky naopak vy? Jak má vypadat smlouva o zápůjčce a jak se liší třeba od úvěru?

Co je smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce je písemná nebo ústní dohoda mezi dvěma stranami, kde jedna strana, tzv. věřitel, půjčuje věc druhé straně, tzv. dlužníkovi, za určitých podmínek, a to pouze zastupitelnou věc, což jsou věci, které se dají přesně určit počtem, mírou, váhou a podobně.

Smlouva může být také použita pro zápůjčku peněz, kde dlužník souhlasí s vrácením půjčené částky a případně i s úrokem ve stanoveném termínu. Je to způsob, jak formalizovat půjčku a ochránit práva obou stran.

Strany smlouvy: zápůjčitel a vydlužitel

Nový občanský zákoník, který je platný od 1. ledna 2014 pozměnil názvy právních institutů. To, co se dříve označovalo jako smlouva o půjčce je nyní smlouva o zápůjčce.

Strany smlouvy o zápůjčce se označují jako zapůjčitel místo věřitele a vydlužitel, což je vlastně dlužník.

Předmět smlouvy o zápůjčce

Zapůjčuje se věc, která je zastupitelná. To znamená, že jde o movitou věc, kterou lze nahradit jinou věcí stejného druhu. Nemusí se jednat jen o hotovost, ale třeba i o suroviny, potraviny, stavební materiál apod.

Předpokládá se, že vydlužitel věci spotřebuje a následně vrátí zapůjčiteli jiné věci, které však budou stejného druhu. Řečeno jednoduše – když si půjčíme peníze, nebudeme vracet přesně ty stejné bankovky, ty už jsme použili pro jiný účel. Vrátíme bankovky ve stejné hodnotě.

Odlišnosti od jiných smluvních typů

Smlouvu o zápůjčce je třeba odlišit od smlouvy o výpůjčce, smlouvy o výprose a smlouvy o úvěru. Víte jaký je rozdíl mezi půjčkou a zápůjčkou?

Při smlouvě o výpůjčce si vypůjčitel bezplatně půjčí od půjčitele věc, která není zastupitelná. Vypůjčitel musí vrátit zpět přesně tu věc, kterou si půjčil. Nejčastěji se jedná o smlouvu o výpůjčce automobilu nebo věci (dron, fotoaparát, projektor, atp.).

Podobná jako výpůjčka je smlouva o výprose, kdy ale není sjednána doba, na kterou se věc půjčuje, a půjčitel ji tak může kdykoliv žádat zpět.

Zatímco smlouvy o výpůjčce a výprose jsou vždy bezúplatné, sjednána může být smlouva o zápůjčce peněz s úrokem.

Od smlouvy o zápůjčce je třeba odlišit i smlouvu o úvěru. Jde vždy o půjčku peněz, které se úvěrovaný zavazuje vrátit a k tomu zaplatit úroky. Naproti tomu, lze sjednat i smlouvu o zápůjčce peněz bez úroku.

Ačkoliv nejčastější jsou bankovní úvěry, zákon nevylučuje, aby úvěr poskytly i jiné právnické či fyzické osoby.

Jaký je rozdíl mezi půjčkou a zápůjčkou

 1. Půjčka (úvěr):
  • Půjčka peněz (úvěr) je finanční transakce, při které jedna strana (věřitel) poskytne druhé straně (dlužníku) peněžní obnos s tím, že dlužník se zaváže vrátit peněžní obnos po určité době a obvykle zaplatit i úrok.
  • Půjčka je tedy záležitostí finančního sektoru a je regulována zákonem o spotřebitelském úvěru nebo jinými příslušnými právními předpisy.
  • Půjčka se vztahuje výhradně na peníze nebo jiné zastupitelné věci.
 2. Zápůjčka:
  • Zápůjčka je širší pojem, který se může vztahovat jak na peněžní obnosy, tak na zastupitelné věci (např. obilí, palivo atd.).
  • Ve smlouvě o zápůjčce může být dohodnuto, že věc bude poskytnuta bezplatně nebo za poplatek a dlužník se zavazuje vrátit stejné množství stejné jakosti věci ve sjednaném termínu.
  • Smlouva o zápůjčce se nevztahuje na nezastupitelné věci – to je předmět smlouvy o výpůjčce (commodatum).

V praxi se termín „půjčka“ často používá v běžném jazyce pro oba případy, zatímco „zápůjčka“ je specifičtější a má své místo především v právní terminologii.

Co musí obsahovat smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce nemusí být uzavřena písemně. Postačí ústní domluva.

Ze smlouvy by mělo být jasné, kdo je vydlužitel a zapůjčitel, jaká věc je předmětem zápůjčky a zda se sjednává s úroky nebo bez nich. Vhodné je i sjednat si dobu, po kterou má zápůjčka trvat. Vzor lze nalézt na internetu.

Vzniká nikoliv podpisy stran, ale až v okamžiku předání zápůjčky. Zapůjčitel může vydlužiteli jednak předat věc přímo do ruky, nebo mu převézt finanční prostředky na účet. Tímto se výpůjčka odlišuje od úvěru, který vzniká již uzavřením smlouvy.

VZOR SMLOUVY O ZÁPŮJČCE

Úroky ve smlouvě o zápůjčce peněz

Smlouva o zápůjčce peněz může být sjednána buď s úroky, nebo bez nich. Pokud jde o nepeněžitou zápůjčku, mohou si strany sjednat, že vydlužitel vrátí větší množství věci nebo věc lepší jakosti. Vždy ale půjde o věc stejného druhu. Pokud by vydlužitel vrátil místo mouky benzín, šlo by o směnu nikoliv o zápůjčku.

Zapůjčitel, který se chce pojistit, že mu vydlužitel zápůjčku vrátí, s ním může sjednat dlužní úpis. Případně může být sjednáno zajištění dluhu, např. ručením třetí osoby, která vyrovná vydlužitelův dluh, pokud jej on nesplní.

Jak postupovat při vrácení zápůjčky

Smlouva o zápůjčce může obsahovat lhůtu, do kdy má vydlužitel vrátit předmět zápůjčky. Nejedná se ale o podstatnou náležitost smlouvy, tedy tat lhůta nemusí být nutně součástí smlouvy. Také bez uvedení lhůty je smlouva platná.

Pokud doba vrácení není stanovena, záleží, zda si strany sjednaly úroky. V případě smlouvy o zápůjce s úroky musí být smlouva nejprve vypovězena. Výpovědní doba je pak šest týdnů. To platí pro obě strany.

Pokud úroky ujednány nejsou, může vydlužitel splatit zápůjčku bez výpovědi.

Vrací se vždy věci, které jsou stejně druhově určené. Pokud by například šlo o zápůjčku surovin a vydlužitel místo nich vrátil zapůjčiteli peníze, nešlo by vůbec o zápůjčku, ale o kupní smlouvu. U nepeněžitých věcí není podstatné, zda mezitím jejich cena klesla nebo vzrostla.

Pokud si to strany dohodnout, mohou se peníze vrátit i v jiné měně než v jaké byly poskytnuty. Hodnotou by se měly rovnat zapůjčeným penězům.

Strany se mohou dohodnout na tom, že vydlužitel může vrátit zápůjčku ve splátkách. Pokud by ale by ale byl v prodlení více než tři měsíce nebo nevrátil již třetí splátku, může zapůjčitel odstoupit od smlouvy a chtít vrátit věc ihned i s úroky.

Jak se účtuje zápůjčka

Účtování zápůjčky se provádí tak, že když poskytnete zápůjčku, zaznamenáte ji jako pohledávku, a když přijmete zápůjčku, zaznamenáte ji jako závazek. Úroky z půjčky se účtují jako výnosy pro věřitele a jako náklady pro dlužníka. Vše se zaznamenává v účetních knihách při poskytnutí, přijetí nebo splacení zápůjčky.

Vzor smlouvy o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce peněz (dříve nazývaná smlouva o půjčce) stanovuje podmínky, za kterých jedna strana (věřitel) půjčuje finanční prostředky druhé straně (dlužníkovi). Obsahuje informace o výši půjčené částky, splatnosti, úrokové sazbě a případných zárukách. Slouží k legálnímu zajištění finanční transakce, často v podnikání a případech, kdy společník/jednatel půjčuje peníze společnosti s.r.o.

VZOR SMLOUVY O ZÁPŮJČCE

 • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
 • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
 • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
 • Snadný tisk finálního dokumentu.
4.6/5 - hodnocení čtenářů