Ač to tak nemusí v praxi vypadat, zrušit pracovní poměr je z hlediska zákona poměrně složité. Problémy nastávají zejména tehdy, kdy jedna ze stran s výpovědí nesouhlasí a takto vzniklý spor musí mnohdy vyřešit soudy. Naopak mezi nejjednodušší způsoby ukončení pracovního poměru patří zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Zkušební doba

Zkušební doba je určitý časový úsek, v rámci kterého může dojít k okamžitému rozvázání pracovního poměru, a to jak zaměstnavatelem, tak i ze strany zaměstnance. Zkušební doba je v praxi velmi oblíbená a rozšířená, nicméně není automatická a musí být zakotvena v pracovní smlouvě. Základní mantinely pro sjednání zkušební doby předestírá zákoník práce.

Funkce zkušební doby

Při nástupu do nového zaměstnání není zřejmé, jak tato práce bude novému zaměstnanci vyhovovat. Ani zaměstnavatel nemá žádnou jistotu, zda je přijímaný člověk opravdu natolik kompetentní, jak se při pohovoru jevil. A protože klasická výpověď z pracovního poměru je navázána na poměrně dlouhé lhůty, existuje tzv. zkušební doba. V rámci této doby se může zaměstnanec rozhodnout, že mu práce nesedí a dát zaměstnavateli sbohem.

Na druhou stranu, dokud zkušební doba neuplyne, je zaměstnanec v nejistotě, zda nedostane výpověď. V praxi je pak běžné, že slíbené benefity získá zaměstnanec až po uplynutí zkušební doby, kdy je jisté, že v práci setrvá.

Délka zkušební doby

Délka zkušební doby je dvojí. Pro řadové pracovníky je maximální délka zákonem omezena na tři měsíce, u vedoucích zaměstnanců může být až dvojnásobná.

Běh zkušební doby je z logiky věci vždy navázán na začátek pracovního poměru a nemůže být uměle prodlužován. Nicméně v určitých situacích k jejímu prodloužení dojít může. Jedná se o případy, kdy vznikne překážka, kvůli níž nemůže zaměstnanec práci vykonávat. Nejčastěji půjde o pracovní neschopnost, tedy situace, kdy zaměstnanec ve zkušební době onemocní. Zkušební doba se prodlouží o počet (pracovních) dnů, v nichž zaměstnanec pro nemoc nepracoval. Obdobně se postupuje v případě čerpání dovolené.

Naopak zkrácení zkušební doby po vzájemné dohodě je možné bez omezení, byť to zákoník práce explicitně neuvádí.

Důležité je, že změna pracovní smlouvy nezakládá právo zakotvit novou zkušební dobu. Zkušební doba se totiž váže pouze na vznik nového pracovního poměru, na jeho změnu (např. vlivem povýšení apod.) již nikoliv.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Jak bylo vysvětleno výše, v rámci zkušební doby je možné pracovní poměr okamžitě ukončit, a to bez výraznějších problémů. Zákoníkem práce zakotvená ochranná lhůta, v rámci které nemůže zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, se tak v případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době neuplatní.

Jediné omezení, které zákoník práce zakotvuje, je v případech nastalé dočasné pracovní neschopnosti. Zde zákon drží ochrannou ruku nad indisponovaným zaměstnancem po dobu prvních čtrnácti dnů. Cílem tohoto pravidla je, aby se zaměstnavatel pomocí výpovědi z pracovního poměru záměrně nevyhýbal své povinnosti poskytovat svému zaměstnanci náhradu mzdy. Naopak ukončit pracovní poměr ve zkušební době lze například s těhotnou zaměstnankyní (pokud by ovšem nebylo prokázáno diskriminační jednání zaměstnavatele).

Neplatné zrušení pracovního poměru

Ukončit pracovní poměr ve zkušební době lze pouze písemnou formou. Pouhé ústní oznámení by vyústilo v neplatné zrušení pracovního poměru. Vhodný vzor lze nalézt na internetu, nicméně není třeba v tom hledat nějakou vědu. Stěžejní je, aby z textu byla patrná vůle pracovní poměr rozvázat, a to právě s odkazem na zkušební dobu. Žádné odůvodnění není v tomto případě nutné. Pracovní poměr je rozvázán v okamžiku oznámení druhé straně, případně dnem v tomto oznámení uvedeným.

Výpověď ve zkušební době

Od zrušení pracovního poměru ve zkušební době je nutné odlišit výpověď ve zkušební době. V průběhu zkušební doby může dojít k rozvázání pracovního poměru i „klasickými“ zákonem předvídanými způsoby. Skutečnost, že běží zkušební doba, tak neznamená, že zaměstnanci nelze doručit výpověď s obvyklou dvouměsíční výpovědní lhůtou.

V praxi k tomuto dochází spíše omylem, a to zejména tehdy, kdy z doručeného oznámení o zrušení pracovního poměru není patrný záměr rozvázat pracovní vztah právě ve zkušební době. Může se tak jednat o nástroj, který zaměstnanec použije v na to konto vyvolaném soudním sporu. Formulaci „výpověď ve zkušební době“ tak radíme pro jistotu nepoužívat.

4.2/5 - hodnocení čtenářů