Kdo by se rád neprocházel v přírodě. Napadlo vás ale někdy, že pozemky, po kterých chodíte, někomu patří? Můžete si vykračovat volně po poli? Kdy je vlastně možný vstup na cizí pozemek bez souhlasu vlastníka?

Potřebujete při stavbě lešení nebo při ořezávání stromů vstoupit na sousední zahradu? Co když vám to soused nepovolí? Hrozí vám nějaká pokuta za vstup na soukromý pozemek?

Kdy je možný vstup na cizí pozemek bez souhlasu vlastníka?

Každá půda v Česku má svého vlastníka, ale pokud je majitel pozemku nejasný a není jej dlouhodobě možné nalézt, stává se jejím vlastníkem stát. Jenže lidé se někdy chtějí projít v přírodě. Proto existuje právo na přístup do divočiny či právo na průchod krajinou. Jde o staré zvykové pravidlo, které nalezneme i v mnoha jiných evropských státech (např. ve Švýcarsku či Rakousku). V českém právu bylo zakotveno do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Kdo může vstoupit na cizí pozemek?

V ustanovení § 63 zákona o ochraně přírody a krajiny se můžeme dočíst, že právo na volný průchod krajinou má každý.

Nesmí ale svým vstupem způsobit škodu na majetku či zdraví jiné osoby, nesmí zasáhnout do práv na ochranu osobnosti ani do práv sousedských. Musí také dbát na své bezpečí i bezpečí ostatních lidí v okolí.

Na jaké pozemky lze vstoupit?

Volně lze vstupovat na pozemky, které vlastní či si pronajímá stát, obec nebo jiná právnická osoba.

Z volného průchodu jsou ale vyloučeny zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. V situaci, kdy se na pozemku pase dobytek, nebo kdy by mohlo dojít k poškození porostů či půdy, je zakázáno vstupovat i na ornou půdu, louky a pastviny.

Jak poznat, že nejde o vstup na soukromý pozemek?

Nikdo asi nebude vstupovat na soukromý oplocený pozemek, na kterém stojí rodinný dům. Jak ale poznat, komu patří např. pole, na kterém chcete pouštět s dětmi draka?

Informace o tom, o jaký druh pozemku se jedná a zda pozemek vlastní fyzický či právnická osoba, se lze dočíst v katastru nemovitostí. Pokud jste ale na výletě, těžko budete zkoumat, komu zrovna pole či louka patří. Soukromí majitelé, kterým turisté vadí, jej většinou oplotí či u něj umístí informační cedule s nápisem (např. „Vstup na soukromou louku zakázán“). V takovém případě na pozemek nevstupujte.

Povinnost vlastníka zajistit volný průchod

Tam, kde je umožněn volný průchod přes pozemky, je jejich vlastník povinen zajistit, aby bylo možné přes pozemek projít. Tzn. na vhodném místě udělat v plotu nebo ohrazení branku či jiný vstup.

Právo na vstup do lesa

Z práva na volný průchod krajinou jsou vyjmuty pozemky, které patří fyzickým osobám. Takové omezení ale neplatí v případě lesa. Podle lesního zákona má totiž každý „právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest“, nezávisle na tom, komu les patří.

Vlastník lesa musí právo vstupovat na pozemek lesa respektovat a návštěvníky strpět. Les lze oplotit pouze ze zákonných důvodů, jako jsou lesní školky, ochrana lesních porostů před zvěří nebo např. oplocení obor.

Vstup do lesa mohou v případech, že je les ohrožen, dočasně zakázat orgány ochrany přírody a krajiny.

Neoprávněný vstup na cizí pozemek bez souhlasu vlastníka

Zatímco právo na volný vstup do krajiny umožňuje každému, aby procházel přes některé pozemky, které patří právnickým osobám, situace je zcela jiná, pokud chceme vstoupit na pozemek fyzické osoby (mimo pravidel, která platí pro vstup do lesa).

Vstup na cizí pozemek v občanském právu

Svým vstupem na cizí pozemek neoprávněně narušujeme vlastnické právo majitele. V některých případech je však vstup na pozemek podle občanského zákoníku možný. Jde například o situace, kdy nám uteklo zvíře, které můžeme stíhat i na cizím pozemku.

Vlastník nám musí umožnit vstup i v případě, že jsme na jeho pozemku ztratili nějakou movitou věc a vlastník sám ji není ochoten hledat a vydat nám ji. Když zvíře či věc způsobí na pozemku škodu, jsme za ni samozřejmě odpovědní.

Za určitých situací je pak umožněn vstup na pozemek sousedovi. Soused smí na vedlejší pozemek vstoupit za účelem údržby či hospodaření na svém pozemku. Vstoupit na pozemek může však pouze v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné.

Soused, který vlastní pozemek, který není dostatečně spojen s veřejnou komunikací, může po vlastníkovi žádat, aby mu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Vlastníkovi však musí poskytnout náhradu. V případě, že vlastník s nezbytnou cestou nesouhlasí, se může  soused obrátit na soud.

Vstup na cizí pozemek bez souhlasu vlastníka v trestním právu

Při neoprávněnému vstupu na soukromý zastavěný pozemek či snad přímo do domu či bytu se pak dostáváme dokonce do sféry trestního práva. Místo pokuty vám tak může hrozit i trest odnětí svobody.

Právní kvalifikace pak může spadat pod přečin porušování domovní svobody. Bude-li pachatel shledán vinným, může se dostat až na dva roky do vězení. Pokud by navíc při vniknutí překonal překážku, jako je např. plot či zeď, hrozí mu trest odnětí svobdoy až na tři roky.

Co byste měli vědět

KritériumPopis
Právo vstupuObecně platí, že bez souhlasu vlastníka nemá nikdo právo vstoupit na cizí pozemek.
VýjimkyExistují výjimky, například pro hasiče nebo záchranáře při výkonu jejich povinností, nebo pro úřední osoby v rámci výkonu své práce.
Právní důsledkyNeoprávněný vstup na cizí pozemek může být považován za přestupek nebo dokonce trestný čin, jako je například překročení hranice cizího pozemku nebo neoprávněný vstup do cizího bytu.
Soukromé vlastnictvíVlastník má právo chránit svůj pozemek proti neoprávněnému vstupu, například instalací plotu nebo zámku.
Povolení vstupuVlastník může dát svolení k vstupu na svůj pozemek, buď ústně, písemně, nebo tím, že nezakáže vstup (například nechává otevřenou bránu).
4.1/5 - hodnocení čtenářů