Práva mezi sousedy (tzv. sousedská práva) se dotýkají každého. Každý pozemek má svoje hranice, za kterou je soused, který má v podstatě stejná vlastnická práva ke svému pozemku, jako vy k tomu svému. Ač je vlastnictví tzv. právem absolutním, tedy působící proti všem, má také jistá omezení.

Platí totiž zásada, že „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“.  Zatímco dnes již neúčinný občanský zákoník shrnul sousedská práva do pár ustanovení, ten nový se vztahy mezi sousedy zabývá obsáhleji.

Imise, čím mě soused může obtěžovat

Základem sousedského práva jsou imise. Imisemi se rozumí např. kouř, prach, stín, odpady.

Zákaz obtěžování imisemi je zakotven ve starém i v novém občanském zákoníku. Ten nový však imise rozděluje na přímé (imise, které jsou na cizí pozemek přiváděny přímo – např. svod vody) a nepřímé (každá činnost, která způsobuje, že na pozemek imise vnikají) – zatímco přímé imise jsou zakázány vždy, bez ohledu na míru a stupeň obtěžování souseda, ty nepřímé jsou povoleny, jestliže nepřekračují míru přiměřenou poměrům a podstatně neomezují obvyklé užívání pozemku.

Míra přiměřená poměrům je značně vágní pojem a bude vždy záležet na porovnání pokojného a závadného stavu.

Sousedská práva a problémy se stromy a keři

Častým sporem mezi sousedy bývají stromy, keře a jiné rostliny. Stejně jako dříve platí, že plody stromů náleží vlastníku stromu, dokud jsou jeho součástí.

Jakmile plod spadne, patří tomu, na čí pozemek dopadl, což je novinkou. Více o tom najdete také v článku Sousedská práva a kdy je sousedovo jablko vaše.

Akademickou otázkou je, čí je plod v době letu, případně kdo je odpovědný za škodu způsobenou letícím plodem v případě, že plod rozbije sklo skleníku. Pravidlo spadlého plodu přináší i drobnou nevýhodu – krom plodů vám totiž náleží také spadané listí.

Pokud jde o větve stromu, které vám působí škodu či vás jinak obtěžují, můžete je odstranit až tehdy, když souseda předem vyzvete k nápravě. Neučiní-li tak, smíte větve zkrátit, ale pouze šetrně a ve vhodném roční období. Toto ustanovení platí pouze pro stromy, o keřích a jiných rostlinách zákon mlčí. Z důvodu vzniku odpovědnosti za škodu se ale doporučuje souseda předem vyzvat.

Rozhrada v sousedských právech čili ploty a zdi

Nově jsou opraveny rozhrady, což jsou hranice mezi pozemky v různé podobě – ploty, zdi, strouhy aj. Zatímco původní úprava tomuto tématu nevěnovala ani jedno ustanovení, v novém občanském zákoníku je o ní pojednáno důkladně.

Obecně lze shrnout, že takovou rozhradou bude nejčastěji zeď nebo plot, přičemž vlastník je povinen ji udržovat v dobrém stavu. Společné zdi mohou spoluvlastníci užívat každý ze své strany do poloviny její tloušťky, a zároveň jsou povinni se zdržet všeho, co by způsobilo zhoršení její kvality

Včely a sousedská práva

Nová úprava soukromého práva, zejména v podobě nového občanského zákonu, s sebou nese i kuriozity. Tou jsou třeba včely ve spojení se právem sousedským.

V případě, že sousedovi spadne na vedlejší zahradu třeba míč, je mu jej druhý povinen bez zbytečného odkladu vrátit nebo mu umožnit přístup na svůj pozemek. Totéž platí i pro případ, když vám uteče k sousedovi vaše zvíře.

Odlišná situace je ale u včel. Představte si, že vlastníte úl a roj včel. Když k sousedovi zabloudí jedna vaše včela, považuje se z pohledu práva za věc ničí a nikdo není povinen vám umožnit přístup na svůj pozemek, abyste si jí chytili. Pokud vám však uletí celý roj, směle ho můžete stíhat i u souseda.

Pokud se však roj zabydlí v sousedově úlu, stává se automaticky jeho vlastnictvím. Dle dostupné judikatury spor z této skutečnosti řešil soud pouze jednou.

Sousední je i pozemek vzdálený

Sousedská práva nezahrnují jen vztahy mezi sousedy se společnou hranicí. Sousedem může být kdokoliv, kdo se cítí být omezen imisí nebo jiným zásahem, který se ho přímo dotýká. Takovým případem je třeba kouř či prach, který může obtěžovat i vzdálenější sousedy.

Lze tedy shrnout, že sousedská práva jsou institutem stále se vyvíjejícím se bez ostrých hranic, přičemž korektiv přináší až soudní a jiná rozhodnutí v konkrétních věcech.

3.3/5 - hodnocení čtenářů