Smlouva o zřízení služebnosti cesty – Vznik, údržba, parkování

služebnost cesty

Služebnost cesty je jedna z nejčastějších služebností, která se využívá mezi sousedy a zajišťuje přístup motorovými vozidly skrze pozemek. Zřízení služebnosti cesty je na základě smlouvy, vzniká však až zápisem do katastru. Popíšeme, k čemu slouží, jak zřídit služebnost cesty, jak si poradit se zápisem v katastru nemovitostí, jak zapsat věcné břemeno do smlouvy a podobně.

Služebnost stezky a cesty

Služebnost obecně znamená, že konkrétní věc slouží někomu jinému než vlastníku. Vlastník je tak povinen strpět, že jeho věc používá někdo jiný.

Zatímco služebnost stezky zakládá právo po cestě chodit (tj. vlastním pohonem – patří zde například kolo, koloběžka či kolečkové brusle), díky služebnosti cesty můžeme po pozemku jezdit motorovými vozidly. Existuje ještě služebnost průhonu, díky které můžeme přes danou cestu hnát zvířata. Podívat se můžete na všechny druhy služebností.

Když je zřízena služebnost cesty, automaticky zahrnuje také služebnost stezky, ale služebnost průhonu nikoliv. Jinými slovy – pokud můžeme po pozemku jezdit autem, můžeme po něm bez dalšího i chodit a jezdit na kole, ale hnát dobytek už ne.

Co je služebnost cesty

Služebnost cesty je definována v § 1276 občanského zákoníku tak, že “zakládá právo jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly.” Jak již bylo uvedeno výše, jedná se prakticky o služebnost stezky a cesty, neboť je-li zřízena služebnost cesty, můžeme po dané cestě rovněž chodit pěšky či jezdit na kole.

A k čemu je služebnost cesty?

Mohou nastat situace, kdy k vaší nemovitosti nevede přístupová cesta a jediná možnost, jak se k ní dostat, je skrz sousedův pozemek. Vzhledem k tomu, že ústní dohoda je pro tak závažnou situaci hrubě nedostačující, je zřízení služebnosti cesty elegantním řešením. Ohledně nemovitostí bez přístupové cesty jsme psali zde.

Parkování

Možná vám v mysli vytanula otázka, jak je to s parkováním – lze parkovat na služebností zatíženém pozemku?

Zákon hovoří pouze o právu po pozemku jezdit (potažmo chodit), parkování nijak nezmiňuje. Z toho lze odvodit, že parkovat na cizím pozemku z titulu služebnosti cesty bez dalšího nelze. Nicméně kouzlo občanského práva spočívá v poměrně velké volnosti, tudíž vám nic nebrání zkusit možnost parkování s majitelem pozemku dojednat – ideálně smluvně.

Řeč je tedy o parkování oprávněného na dotčeném cizím pozemku. Majitel na pozemku, na kterém vázne služebnost, samozřejmě parkovat může, nicméně musí to učinit tak, aby nebránil průjezdu oprávněného.

Údržba služebnosti cesty

K právu využívat cestu ve vlastnictví někoho jiného se pojí také povinnost přispívat na údržbu dané cesty, a to včetně případných mostů či lávek. Vlastník služebného pozemku musí přispívat rovněž, ale pouze za předpokladu, že cestu (mosty, lávky) vyžívá také.

Vzhledem k tomu, že peníze na údržbu cesty mohou být jádrem sousedského sporu, doporučujeme tuto problematiku pečlivě upravit ve smlouvě. A co je smlouva o zřízení služebnosti cesty?

Smlouva o zřízení služebnosti cesty

Náležitosti smlouvy o zřízení služebnosti cesty jsou více méně zřejmé – ve smlouvě musí být řádně identifikovány jak strany (vlastník a oprávněný), tak pozemek – nejlépe jak pozemek, který bude služebností zatížen, tak pozemek, v jehož prospěch se služebnost zřizuje. Dále je vhodné zmínit, zda se služebnost zřizuje bezplatně či za úplatu, případně specifikovat povinnost oprávněného udržovat cestu v přijatelném stavu na vlastní náklady. V neposlední řadě se hodí ve smlouvě vymezit, která ze stran má povinnost zajistit vklad do katastru nemovitostí.

Jako každá smlouva o zřízení věcného břemene, se totiž také smlouva o zřízení služebnosti cesty ukládá na katastr nemovitostí. S tímto zápisem se sice pojí poplatek 2000 Kč, ale pozitivní stránkou věci je, že existenci případné služebnosti na pozemku si může kdokoliv ověřit. To se hodí zejména všem, kteří zvažují koupi pozemku – ověření vlastnictví a souvisejících skutečností v katastru nemovitostí by mělo být vždy prvotním krokem.

Vznik služebnosti cesty po vkladu do katastru

Nezapomeňte, že ke vzniku služebnosti cesty dojde až vkladem do katastru nemovitostí, nikoliv samotným podpisem smlouvy.

Geometrický plán

Geometrický plán je v určitých případech povinná příloha smlouvy o zřízení služebnosti. Je to technický poklad, který vyhotoví geodet a který má obsah a náležitosti dané vyhláškou č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí.

Jestliže je služebnost zřízena přes celý pozemek, nebudete jej potřebovat, ale pokud se služebnost vztahuje jen k části pozemku, je třeba danou část přesně vymezit. Vymezení probíhá pomocí geometrického plánu. Bez něj vám služebnost do katastru nemovitostí nikdo nezapíše.

Je dobré mít na paměti, že poptání vhodného geodeta a následné vyhotovení geometrického plánu nějaký čas určitě zabere. Rovněž to určitě nebude zadarmo. Bude záležet na rozsahu konkrétního plánu, nicméně geodeti si většinou účtují nižší tisíce korun.

Je-li tedy geometrický plán potřebný, je vhodné sjednat ve smlouvě, která strana jej zajistí a kdo ponese náklady na jeho vyhotovení.

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku

Pokud potřebujete smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku (dříve známé jako věcná břemena), pak můžete využít náš zpracovaný vzor, který snadno doplníte.

VZOR SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

  • Aktuální vzor smlouvy pro rok 2023
  • Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, snadný pro doplnění a tisk
  • Získáte také návod, jak vzor smlouvy vyplnit