Smlouva o obchodním zastoupení zakládá závazkový právní vztah, ve kterém se obchodní zástupce zavazuje, že bude pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitých obchodů. Zastoupený se mu za to zavazuje zaplatit úplatu ve formě provize.

Výhradní a nevýhradní zastoupení

Rozhodující je skutečnost, zda zastoupený je ze smlouvy oprávněn pověřit obchodním zastoupením i jiné osoby, nebo zda je zastoupený povinen se na daném území nechat zastupovat jen jedním výhradním obchodním zástupcem.

Jde-li o nevýhradní zastoupení, může zastoupený pověřit obchodním zastoupením i jiné osoby. Výhradní zastoupení naopak znamená, že zastoupený je povinen ve stanoveném území a pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce.

Rovněž zástupce není v tomto rozsahu oprávněn zastupovat jiné osoby, nebo uzavírat obchody na vlastní účet nebo účet jiné osoby.

Provize za obchodní zastoupení

Provize za obchodní zastoupení bývá většinou sjednána přímo ve smlouvě. Nebyla-li výše provize ujednána, má obchodní zástupce právo na provizi ve výši odpovídající zvyklostem v místě jeho činnosti s ohledem na druh zboží či služeb, které jsou předmětem obchodů. Nejsou-li takové zvyklosti, má obchodní zástupce právo na provizi v rozumné výši zohledňující podstatné okolnosti uskutečněného jednání.

Povinnost mlčenlivosti

Mlčenlivost je ze zákona povinná jen ve státní správě. Jinde se sjednává tzv. dohodou o mlčenlivosti. Obchodní zastoupení vyžaduje, aby obchodní zástupce zachovával mlčenlivost o údajích získaných od zastoupeného a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, ledaže by to nebylo v rozporu se zájmy zastoupeného.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu. Toto ustanovení souvisí s obecnými ustanoveními o obchodním tajemství. Proti porušení práva na obchodní tajemství přísluší podnikateli (zastoupenému) právní ochrana jako při nekalé soutěži.

Konkurenční doložka

Smluvní strany si ji mohou ve smlouvě dohodnout, ovšem nesmí ani při formálním splnění podmínek být nepřiměřená, nesmí omezit činnost obchodního zástupce po skončení obchodního zastoupení více, než odpovídá pravidlům poctivého obchodního styku.

Konkurenční doložka může znamenat, že obchodní zástupce po zániku vztahu nesmí na určeném území nebo vůči určenému okruhu osob na tomto území vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, který by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného. Konkurenční doložka, která tomu odporuje nebo která je ujednána na dobu delší než dva roky od zániku zastoupení, je neplatná.

Zvláštní odměna

Zanikne-li obchodní zastoupení, má obchodní zástupce právo na zvláštní odměnu, pokud:

  1. zastoupenému získal nové zákazníky nebo významně rozvinul obchod s dosavadními zákazníky,
  2. placení zvláštní odměny je spravedlivé, jsou-li vzaty v úvahu všechny okolnosti, zejména provize, kterou obchodní zástupce ztrácí, a která vyplývá z obchodů uskutečněných s těmito zákazníky.

Pověřené zastoupení

Jako příklad lze uvést řešení evidence tržeb v obchodě u benzínové pumpy jiným podnikatelem, a to prostřednictvím tzv. pověření k evidování tržeb. Poplatník, který pracuje na základě pověřeného zastoupení, pak má povinnost evidovat tržby poplatníka, který ho tím pověřil. To ho ale nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinnosti vyplývající ze zákona. Jedná se o spolupráci, která může přinést zjednodušení a usnadnění práce.

Vzor smlouvy a smlouva na míru

Individualizovaná smlouva vám zajistí na rozdíl od vzorových dokumentů vhodné nastavení práv a povinností a současně poskytne vyšší právní jistoty pro obě smluvní strany.

SMLOUVA NA MÍRU

Získejte zdarma nacenění pro sepsání smlouvy na míru od advokáta.

5/5 - hodnocení čtenářů