Předmanželská smlouva: Proč se vyplatí uzavřít a jak na to?

předmanželská smlouva
Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva již dávno není pojem z Hollywoodu. Stále více snoubenců v České republice se odhodlává ji uzavřít. Jaké důvody je k tomu vedou? Co vše může být jejím obsahem a jak předmanželskou smlouvu sepsat? Po svatbě vzniká společné jmění manželů a předmanželská smlouva řeší právě majetky novomanželů. Jedná se o jednu z nejzásadnějších věcí, které by měli lidé před svatbou řešit.

K čemu slouží předmanželská smlouva?

Práva a povinnosti manželů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předmanželská smlouva je však pojem, který zde výslovně nenajdeme.

Ačkoliv jste jistě slyšeli o zahraničních miliardářích či celebritách, které uzavírají různé předmanželské dohody, ve kterých si upravují, kdo se bude starat o děti po rozvodu, jaké výživné si budou manželé platit v případě rozluky, a jak se bude dělit majetek, pokud manželství ukončí nevěra jednoho z nich, české právo tyto smlouvy nedovoluje.

Předmanželská smlouva může upravovat pouze majetkové poměry osob, které chtějí spolu uzavřít sňatek. Občanský zákoník jim poskytuje alternativu, pokud jim nevyhovuje zákonný režim společného jmění manželů.

Společné jmění manželů

Uzavřením manželství vzniká ze zákona společné jmění manželů. Do něj patří všechno, co nabyli manželé společně či odděleně za trvání manželství s určitými výjimkami (věci osobní potřeby, dary či dědění pro jen jednoho z manželů apod.). Patří do něj i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (např. dividendy z akcií, které měl manžel ještě před uzavřením manželství).

Kromě majetku jsou však součástí společného jmění manželů i dluhy, které vznikly za trvání manželství, kromě dluhů týkajících se majetku, který patří výhradně jednomu z manželů, nebo pokud jde např. o vysoké půjčky, které si vzal jeden z manželů bez souhlasu druhého.

Občanský zákoník však umožňuje společné jmění manželů modifikovat. To lze rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů. Půjde o závažné situace, např. když se z manžela vyklube gambler, který utrácí úplně vše. Mnohem častější způsob změny společného jmění je uzavření smlouvy mezi manžely či mezi snoubenci před uzavřením manželství.

Obsah předmanželské smlouvy

Společné jmění manželů lze smluvně upravit a to různými způsoby. Smlouvu lze uzavřít před svatbou i v průběhu manželství.

Snoubenci se mohou dohodnout na čemkoliv, co zákon nezakazuje. Mohou si zvolit, jaký chtějí rozsah či obsah společného jmění, domluvit se na tom, kdy vznikne, kdy se do něj zařadí konkrétní majetek apod. Obsahem smlouvy může být i uspořádání majetkových poměrů v případě zániku manželství.

Co nemůže být vyloučeno ze SJM

Manželé si ale nemohou zakázat vzájemné používání obvyklého vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z nich domácnost trvale opustil a nechce se do ní vrátit. Smlouva také nemůže vyloučit schopnost jednoho z manželů zabezpečovat rodinu, či se dotknout práv třetích osob, které s ní nesouhlasili.

Oddělené jmění

Snoubenci se mohou domluvit, že společné jmění vůbec nevznikne. Půjde pak o režim oddělených jmění, kdy každý z manželů získává prostředky pouze do svého vlastnictví a může nakládat se svým majetkem bez souhlasu toho druhého. Stejně tak i dluhy vznikají pouze jednomu, nikoliv oběma. Pokud se nakonec manželé rozvedou, nemusí řešit majetkové vypořádání.

Rozšíření a zúžení SJM

Společné jmění lze rozšířit, když se do něj zahrne např. nemovitost, která před vznikem manželství byla ve vlastnictví jen jednoho manžela. Naopak je jej možné i zúžit, když určitou část majetku ze společného jmění vyloučí (např. se rozhodnou vyloučit ze společného jmění dividendy z akcií či nemovitosti).

V předmanželské smlouvě může být také sjednán vznik společného jmění až ke dni zániku manželství.

Snoubenci se také mohou dohodnout na tom, kdo z nich bude spravovat společné jmění či jeho součást. I pokud se rozhodnou, že jeden z manželů bude spravovat veškerý majetek, nemůže postupovat bez souhlasu druhého manžela v případech, pokud nakládá se společným jměním jako s celkem, pokud nakládá s obydlím, v němž je jejich rodinná domácnost, nebo pokud chce trvale zatížit nemovitost patřící do společného jmění.

Forma předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva musí být podle občanského zákoníku ve formě veřejné listiny. To znamená, že snoubenci musí zajít za notářem, který o smlouvě učiní notářský zápis. Jakožto právník znalý věci by jim měl doporučit vhodné řešení jejich situace a vysvětlit všechny důsledky, které pro ně předmanželská smlouva bude mít.

Cena za obecné znění smlouvy činí 3 000 Kč. Pokud se v ní řeší konkrétní majetek, např. nemovitost, odvíjí se odměna notáře podle hodnoty věci.

Smlouva se stává účinnou až okamžikem uzavření manželství.

Předmanželskou smlouvu je vhodné registrovat v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora. Takový zápis je totiž účinný proti všem třetím osobám. Manželé pak nemusí obsah své předmanželské dohody nikomu dokazovat. Zabrání se tak např. tomu, aby exekutor obstavil účet manžela, který nemá dluhy.

Zveřejnit smlouvu lze až po svatbě. V praxi zašlou notáři oddací list a ten následně vloží smlouvu do Seznamu. Za to je potřeba uhradit poplatek 400 Kč.

Pokud jde o nemovitosti, které jsou vyloučeny ze společného jmění či naopak do něj zahrnuty, je potřeba, aby tyto skutečnosti byly zapsány do Katastru nemovitostí. V opačném případě nemají ujednání v předmanželské smlouvě, které se týkají těchto věcí, proti třetím osobám účinek.

Předmanželská smlouva může být změněna jinou smlouvou o majetkovém režimu, případně i rozhodnutím soudu.

Vzor předmanželské smlouvy

Spíše než vzor předmanželské smlouvy doporučujeme individuální sepsání, které svěříte zkušenému advokátovi anebo notáři. V rámci majetku a nastávajícího manželství chcete mít co nejméně nejasností a zároveň mít velmi jistou pozici.

PŘÍPRAVA SMLOUVY NA MÍRU

Proč předmanželskou smlouvu uzavřít?

Důvodů, proč se dohodnout na alternativním řešení majetkových poměrů, existuje více.

Většinou je uzavírána předmanželská smlouva kvůli dluhům. Ty jsou totiž největším kamenem úrazu společného jmění. Pokud jeden z manželů špatně hospodaří, ponese následky i manžel druhý. Pokud jeden z manželů rozjíždí podnikání či naopak již má z předchozího podnikání finanční problémy, je předmanželská smlouva vhodný nástroj k tomu, jak se druhý manžel ochrání.

K předmanželské smlouvě mohou přistoupit i starší snoubenci, kteří již počítají s tím, že jejich majetek bude po jejich smrti rozdělen mezi děti, které mají z jiných vztahů.

Výhody předmanželské smlouvy ocení zejména obezřetní snoubenci nebo ti, kteří se již spálili v předchozím manželství. Rozvod s předmanželskou smlouvou je totiž mnohem rychlejší a levnější, protože odpadnou spory o majetek.

5/5 - hodnocení čtenářů